Search result for

เล่ห์

(57 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เล่ห์-, *เล่ห์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่ห์[N] trick, See also: intrigue, cunning, wiles, artifice, Syn. กล, อุบาย, เลห์กล, Example: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
เล่ห์กล[N] trick, See also: stratagem, ruse, artifice, wiles, Syn. กล, อุบาย, กลอุบาย, Example: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด
เล่ห์กระเท่[N] trick, See also: artifice, stratagem, ruse, subterfuge, ploy, Syn. เล่ห์, เล่ห์กล, กลอุบาย, อุบาย, Example: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง, Thai definition: กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด
เล่ห์เหลี่ยม[N] stratagem, See also: cunning, craftiness, ruse, trick, Syn. ชั้นเชิง, อุบาย, กลเม็ด, เล่ห์กล, Example: สมศรีเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม วางใจเธอได้, Thai definition: วิธีการอันแยบยล
เล่ห์กระเท่ห์[N] trick, See also: cunning, ruse, artifice, wiles, Syn. กลอุบาย, กลมารยา, เล่ห์กล, Example: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เล่ห์กระเท่ห์น. กลอุบาย, กลมารยา, อุบายล่อลวง.
เล่ห์กลน. การลวงหรือล่อลวงให้หลงผิดหรือเพื่อให้เข้าใจผิด.
เล่ห์เหลี่ยมน. ชั้นเชิง, อุบาย.
ลูกไม้ ๓เล่ห์เหลี่ยม, กลเม็ด.
อุบายเล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never underrate the wily Pathan.ไม่เคยดูถูกจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน สิ่งที่เราจะเข้าสู่ในขณะนี้ How I Won the War (1967)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Too wily for that, the wily Pathan.เขี้ยวลากดินมากด้วยสำหรับ การที่จอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan.พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน How I Won the War (1967)
Don't you disgrace me, I know your little tricksอย่าทำให้ฉันขายหน้าล่ะ ฉันรู้จักเล่ห์เหลี่ยมของเธอดี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Quen Zhen Sect has been tricked by a cunning person.สำนักช้วนจินเราตกหลุมพลางคนเจ้าเล่ห์Return of the Condor Heroes (1983)
What are we supposed to do? Teach 'em tricks?คุณทำอะไร สอนเล่ห์เหลี่ยมมันเหรอ Day of the Dead (1985)
They're fucking dead, and you wanna teach 'em tricks?ยังคิดจะสอนให้มันใช้เล่ห์เหลี่ยมอีก Day of the Dead (1985)
These Wheelers can be tricky customers.พวกขาล้อมันเจ้าเล่ห์นัก Return to Oz (1985)
You're too foxy to be my friend.เธอมันเจ้าเล่ห์เกินไปที่จะมาเป็นเพื่อนฉัน. Cinema Paradiso (1988)
He's a good earner, but he's wild, takes too many chances.เขาเจ๋งจริง แต่เล่ห์เหลี่ยมเยอะ ได้โอกาสมากไป Goodfellas (1990)
That's her art. The art of mind-fucking.มันเป็นศิลปะของเธอ ศิลปะของความเจ้าเล่ห์ Basic Instinct (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่ห์[n.] (lē) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem   FR: artifice [m] ; subterfuge [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กระเท่[n.] (lēkrathē) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy   FR: ruse [f] ; astuce [f] ; subterfuge [m] ; artifice [m] ; stratagème [m]
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge   
เล่ห์เพทุบาย[v. exp.] (lē phēthubāi) EN: fraud   FR: frauder
เล่ห์เหลี่ยม[n.] (lēlīem) EN: stratagem ; cunning ; artifice ; craftiness ; ruse ; trick   FR: stratagème [m] ; artifice [m] ; truc [m] ; ruse [f]
เล่ห์เหลี่ยมเข้าคุม[n. exp.] (lēlīem) EN: fixing   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dodge[N] เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, wiles, feint
guile[N] เล่ห์เหลี่ยม, See also: กลโกง, มารยา, Syn. trickery, cunning, deceit, Ant. honesty, sincerity, frankness
intrigue[N] เล่ห์เพทุบาย, See also: กลอุบายในการหลอกลวง, Syn. stratagem, wile, plot
politics[N] เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง, See also: ้อุบายทางการเมือง
ruse[N] อุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, เล่ห์กล, กลอุบาย, Syn. stratagem, trick
scam[N] เล่ห์อุบาย (คำไม่เป็นทางการ), See also: แผนการร้าย
sleight[N] กลอุบาย, See also: เล่ห์เหลี่ยม, Syn. hoax, trick
trick[N] เล่ห์เหลี่ยม, See also: เพทุบาย, เล่ห์, เล่ห์กล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
artistic(อาร์ทิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับศิลปะ,มีรสนิยม,วิจิตรศิลป์,ชอบหรือรักในศิลปะ,ผู้ที่ใช้เล่ห์., Syn. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
asquint(แอสควินทฺ') adv.,adj. ตาเข,มีเล่ห์กระเทห์, Syn. askance, slyly,dubiously)
astute(แอสทิวทฺ') adj. ฉลาด,มีเชาว์,มีเล่ห์,
ballet(บาเล') n. ระบำปลายเท้า,ระบำบาเล่ห์, See also: balletic adj. ดูballet
catchy(แคท'ชี) adj. ดึงดูดใจ,จำได้ง่าย,มีเล่ห์,ประเดี๋ยวเดียว,ไม่ปะติดปะต่อ, See also: catchiness n. ดูcatchy, Syn. interesting ###A. dull
chicane(ชิเคน') n. การหลอก,เพทุบาย,การไม่มีไพ่สำคัญในมือ (เกมไพ่บริดจฺ์) ,เล่ห์. -v.ใช้เล่ห์หลอก, See also: chicaner n., Syn. deception

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
archly(adv) อย่างมีเล่ห์กระเท่ห์,อย่างล่อหลอก,อย่างมีมารยา
art(n) ศิลปะ,ฝีมือ,ความสามารถ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
astute(adj) ฉลาด,มีเล่ห์กระเท่ห์,มีเชาวน์
astutely(adv) อย่างชาญฉลาด,อย่างเจ้าเล่ห์
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
catchy(adj) ที่จับใจ,มีเล่ห์,ลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Machenschaft(n) |die, pl.Machenschaften| เล่ห์เพทุบาย, เล่ห์่กลโกง, การคิดกลอุบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top