Search result for

เลื่อนขึ้น

(35 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลื่อนขึ้น-, *เลื่อนขึ้น*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, look, you slipped up here, right?โอเค คุณเลื่อนขึ้นนี่ ใช่ไหม New York Sucks (2009)
Didn't you get my text? The meeting got moved up.คุณไม่ได้รับข้อความผมเหรอ การประชุมเลื่อนขึ้นมานะ Rose's Turn (2009)
- Move the wand up.เลื่อนขึ้นซิ Invest in Love (2009)
Mr. Spock has resigned commission and advanced me to acting captain.คุณสป็อคขอสละจากตำแหน่ง ผมจึงได้เลื่อนขึ้นรักษาการกัปตัน Star Trek (2009)
Happy valentine's Day, people.ทันใดนั้นก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ Our Family Wedding (2010)
Oh, shit!ทันใดนั้นก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ลำดับที่สูงกว่าคนอื่นๆ ไปยืนที่ตำแหน่งของลำดับแรก อย่างมั่นใจสุดๆ ไปตรงนั้น [ไปยืนที่ตำแหน่งของลำดับแรก อย่างมั่นใจ] Our Family Wedding (2010)
I'm hoping for a step up from impossible.ผมหวังว่าเราจะได้เลื่อนขึ้น จากเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาหน่อย Resurgence (2010)
So if I pick this clock up and move it up by a foot, it's further from the center of the Earth, the gravitational force goes down a little bit, and the clock ticks a little bit faster.ดังนั้นถ้าผมเลือกนาฬิกานี้ ขึ้นและเลื่อนขึ้นโดยการเดินเท้า, มันห่างไกลจากจุดศูนย์ กลางของโลก, แรงโน้มถ่วงลง ไปนิด ๆ หน่อย ๆ Is Time Travel Possible? (2010)
That her eleanor waldorf fitting has been moved up a half-hour.ว่านัดลองชุดของเอลานอร์เลื่อนขึ้นมาชั่วโมงครึ่ง The Kids Are Not All Right (2011)
The timetable for the coordinated attack on that structure has been moved up.กำหนดการร่วมโจมตี เจ้าโครงสร้างนั่น ได้ถูกเลื่อนขึ้นมา What Hides Beneath (2011)
Just because you've been bumped upstairs, don't think you can trust anyone.แค่เพราะคุณเลื่อนขึ้นไปข้างบน ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเชื่อใจใครได้นะ The Next Seduction (2011)
Travis just shot to the top of Miami Metro Homicide's most wanted list.ทราวิสเพิ่งได้เลื่อนขึ้นมาเป็น ผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่ง ของไมอามี่ เมโทร Sin of Omission (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลื่อนขึ้น[v. exp.] (leūoen kheun) FR: promouvoir ; élever

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advance[VI] เลื่อนขึ้น, See also: เลื่อนตำแหน่ง, Syn. promote, further
advance[VT] เลื่อนขึ้น, See also: เลื่อนตำแหน่ง
elevate[VT] ยกระดับขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, ปรับให้สูงขึ้น, Syn. advance, promote, upgrade
proceed to[PHRV] เลื่อนขึ้นสู่, See also: พัฒนาไปสู่, Syn. progress to
progress to[PHRV] เลื่อนขึ้นสู่, Syn. proceed to
rise[VI] เลื่อนสถานะขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, Syn. ascend, prosper
scale[VI] เพิ่มขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น
shove up[PHRV] เลื่อนขึ้น, See also: เข็น/เลื่อนออกไป, Syn. move up
slip up[PHRV] เลื่อนออก, See also: เลื่อนขึ้น
upraise[VT] ลอยขึ้น, See also: เลื่อนขึ้นไป, Syn. lift, raise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise
delete(ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase
elevated(เอล'ละเวทิด) adj. สูงขึ้น,เลื่อนขึ้น,มีฐานะ ตำแหน่งหรือยศที่สูงขึ้น,สูงส่ง,มีความรู้สูงขึ้น,ปีติยินดี,ลิงโลด, Syn. lofty,exalted
horizontal scroll barแถบเลื่อนภาพแนวตั้งหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ริมขวาสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพขึ้นลงหรือแนวตั้งที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านบนและล่างจะมีเครื่องหมายลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่ลูกศรด้านบน ก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนลง ถ้ากดที่ลูกศรด้านล่าง ภาพบนจอก็จะเลื่อนขึ้น ดู vertical scroll bar เปรียบเทียบ
lift(ลิฟทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึ้น,ชูขึ้น,แบกขึ้น,เงยขึ้น,โยงขึ้น,ลำเลียงขึ้น,ยกระดับ,ถอน,เพิกถอน vi. ขึ้น,ลอยขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้นและกระจาย n. การยก,การแบกขึ้น,การยกระดับขึ้น,เครื่องยก,ลิฟต์,บันไดไฟฟ้า,ระดับชั้น ระดับนำขึ้น,การขนส่งด้วยเครื่องบิน
rise(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ยืนตรง,ลุกขึ้นต่อสู้,เจริญเติบโต,ปรากฎขึ้น,ลอยขึ้น,ผุดขึ้น,กำเนิดขึ้น,ฟูขึ้น,เลื่อนขึ้น,เพิ่มขึ้น,สูงขึ้น,นูนขึ้น,ก่อการกบฏ,กระตุ้น,ราคาสูงขึ้น,ฟื้นขึ้นจากความตาย,ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น,ผู้ลุกขึ้น,ผู้ก่อการจลาจล,แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น,เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
scroll barแถบเลื่อนภาพหมายถึง ปุ่มรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่อยู่ริมด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ ที่ปลายแถบทั้งสองด้านจะมีลูกศรหันหัวขึ้นและลง หรือหันไปทางซ้ายและขวา บนแถบจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ เมื่อใช้เมาส์กดที่ลูกศรด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ลากสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ขึ้นหรือลง จะทำให้ข้อความหรือภาพ ที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือ เลื่อนไปทางซ้าย/ขวาได้ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนแถบเลื่อนภาพนี้ เรียกว่า scroll box ดู scroll box ประกอบ
scroll boxรูปสี่เหลี่ยมบนแถบเลื่อนภาพหมายถึงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก ๆ บนแถบเลื่อนภาพที่อยู่ด้านขวาและด้านล่างของวินโดว์ เมื่อใช้เมาส์กดที่รูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ นี้ แล้วลากขึ้น/ลง หรือซ้าย/ขวา จะทำให้ข้อความหรือภาพที่อยู่บนจอเลื่อนขึ้น/ลง หรือเลื่อนไปซ้าย/ขวาได้ ดู scroll bar ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
lift(vi,vt) เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น
uprise(vi) ลุกขึ้น,ยืนขึ้น,ตื่นขึ้น,ลอยขึ้น,ปรากฏขึ้น,เลื่อนขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top