Search result for

เลือน

(56 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลือน-, *เลือน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลือน[V] become dim, See also: be unclear, be indistinct, Syn. หลงเลือน, ลางเลือน, Example: พวกเขาห่างกันไปหลายปีความจำของทั้งสองฝ่ายจึงเลือนไป, Thai definition: จำได้ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
เลือนราง[ADJ] dim, See also: vague, indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ดาวคืนแรมสว่างพอที่จะมองเห็นเส้นทางอันเลือนรางกลางทุ่ง
เลือนราง[V] be dim, See also: be vague, be indistinct, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: ความจำของผมชักจะเลือนรางเสียแล้ว
เลือนราง[ADV] dimly, See also: vaguely, indistinctly, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที
เลือนลาง[V] fade away, See also: faint, Syn. มัว, พร่า, จาง, Example: ภาพในความคิดของพระเอกค่อยๆ เลือนรางลง, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่แจ่มชัด, ไม่ชัดเจน
เลือนลาง[ADJ] vague, See also: dim, indistinct, obscure, Syn. ลางเลือน, Example: ความคิดที่จะเห็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ดูจะเป็นเพียงแค่ความฝันเลือนลางเท่านั้น
เลือนหาย[V] fade, See also: be faint, vanish, Example: ภาพเลือนหายไปจากสายตาของเขา, Thai definition: ค่อยๆ จางหายไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลือน, เลือนว. มัว ๆ, ไม่แจ่มแจ้ง, เช่น ภาพเก่าสีเลือนไปจนเห็นหน้าไม่ชัด มองเห็นเลือน ๆ, เฟือน ๆ เช่น ความจำเลือนไป.
เลือน, เลือนก. บัง, กั้น, เช่น มีกำแพงแลงเลือน ต่อต้าย (ยวนพ่าย).
เลือนรางว. ไม่ชัดเจน, พอระลึกได้บ้าง, เช่น ความจำชักเลือนรางไปบ้างแล้ว ตาไม่ดีมองเห็นภาพเลือนราง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was because your marriage is falling apart.นั่นเพราะว่าการแต่งงานของคุณ\ ได้เลือนหายไปแล้ว The Itch (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
This meeting is adjourned.การประชุมถูกเลือน Heartbreak Library (2008)
Oblivious of its past, the snake roamed around the woman's house until it was chased by people and hid itself in the temple.ลบเลือนอดีต ที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้น จนกระทั่งมีคนมาพบวัดนี้ Heartbreak Library (2008)
My mind was getting blurry.สติสัมปชัญญะผมเริ่มเลือนลาง My Sassy Girl (2008)
You're here.ทุกอย่างเลือนลางเสมอ มันเป็นเรื่องจริง The Eye (2008)
Those lives will not soon be forgotten.ชีวิตของเหยื่อเหล่านี้จะไม่ถูกลืมเลือน Vantage Point (2008)
- I remember them. I remember them vaguely.-ฉันจำได้ ฉันจำได้แบบเลือนราง Marley & Me (2008)
And then to just be thrown in the hole, to just rot and to fester and to be forgotten and fade away, isn't that right?แล้วขุดคุ้ย สิ่งเน่าเหม็นและสิ่งที่ถูกละเลย และเลือนหายไป จริงมั๊ย? Changeling (2008)
"All melt into gossip and laughter"" เลือนหายไปกับสายลม " Three Kingdoms (2008)
/Yes, though Mr. Nottingham's promise /for Skeeter to run the placeอาจจะถูกลืมเลือนไปแล้ว Bedtime Stories (2008)
The memory of thousands of years scrabbling for food faded.ความทรงจำนับพันปี ถึงการขวนขวายหาอาหาร ได้เลือนรางไป Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fade from[PHRV] เลือนรางจาก, See also: จางลงจาก, เลือนหายจาก
fall in with[PHRV] เลือนราง, See also: จางลง, เลือนหายจาก
fade[VI] เลือน, See also: เผือด, เหี่ยว, (สี)ตก, จาง, สลัว, เห็นเลือนลาง, เห็นลางๆ, เห็นจางๆ, จาง, ร่วงโรย, เสื่อม, ลบเลือน, , Syn. vanish
faint[ADJ] เจือจาง, See also: เลือนๆ, เลือน, มัว, บาง, จาง, อ่อน, เบาบาง
melt[VI] เลือนหาย, See also: ค่อยๆ จางหายไป
muzzy[ADJ] เลือนราง, See also: ไม่ชัดเจน, ขุ่นมัว, Syn. blurred, foggy, fuzzy, hazy, dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
dote(โดท) {doted,doting,dotes} vi. ให้ความรักมากเกินไป,ชอบมากเกินไป,โอ๋,มีสติเลอะเลือน (โดยเฉพาะในวัยชรา)
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
fade(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทำให้) (สี) เลือน, (สี) ตก,จางลง,อ่อนลง,หายไป,ค่อย ๆ ตาย, (ภาพ) ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นหรือหายไป., See also: fadable adj. fadedly adv. fadedness n. fader n., Syn. pale
faint(เฟนทฺ) {fainted,fainting,faints} adj. สลัว ๆ ,เลือน ๆ ,อ่อนกำลัง,เป็นลม,หน้ามืด,วิงเวียน,ขาดความกล้า,

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dim(vt) ทำให้หมอง,ทำให้ทึบ,ทำให้มัว,ทำให้สลัว,ทำให้เลือนลาง
dotage(n) ปัญญาอ่อน,ความหลง,ความชรา,ความเลอะเลือน
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
dotty(adj) มีสติฟั่นเฟือน,ไม่เต็มบาท,ขี้หลงขี้ลืม,เลอะเลือน,บ้าๆบอๆ
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
faint(adj) วิงเวียน,เป็นลม,หน้ามืด,อ่อนเปลี้ย,สลัว,เลือน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
消え去る[きえさる, kiesaru] เลือนหาย,ไม่มี,ถูกลบไป

German-Thai: Longdo Dictionary
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich

French-Thai: Longdo Dictionary
fumeux,-euse(adj) ไม่ชัดเจน, เห็นลางๆ, พร่ามัว, ที่เลือนลาง, See also: S. brouillé(e), flou(e),

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top