Search result for

เร่ง

(84 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร่ง-, *เร่ง*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ
ฟ่าว, ฝ้าว[ฟ่าว] (vi ) เร่งรีบ, รีบรุด ฟ่าวเฮ็ดติ๊ = รีบทำเข้าสิ

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โกรกกราก (adv ) เร่งรีบ, รีบด่วน *หมายเหตุ ภาษาโคราช

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่ง[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, Example: เราจะต้องเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง, Thai definition: บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ
เร่งมือ[V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
เร่งรัด[V] rush, See also: press, quicken, speed up, accelerate, Example: การดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้องค่อยเป็นค่อยไป จะเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วมิได้, Thai definition: ขอให้กระทำหรือกระทำสิ่งต่างๆ โดยเร็ว
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21
เร่งรีบ[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: การก่อสร้างเป็นไปอย่างเร่งรีบ
เร่งรุด[V] rush, See also: hurry, Syn. รีบรุด, Example: ตำรวจเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุ, Thai definition: รีบมุ่งตรงไป
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
เร่งร้อน[ADJ] urgent, See also: pressing, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การติดต่อสื่อสารกันในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องเร่งร้อนสำคัญ ก็จะจัดให้คนถือไป หากเป็นเรื่องธรรมดาก็จะฝากไปกับพ่อค้า ที่จะเดินผ่านไปทางนั้น
เร่งเร้า[V] urge, See also: press, impel, push, spur, Example: ลูกชายเร่งเร้าให้พ่อแม่ส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอผู้หญิงให้, Thai definition: พูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ทำตามโดยเร็ว
เร่งฝีเท้า[V] speed, See also: quicken one's steps or pace, Ant. ชะลอฝีเท้า, Example: ฉันเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินเคียงข้างคนนำทาง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร็งว. เร็ว, ถี่.
เร่งก. ทำให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เร่งตรวจข้อสอบ, บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ, เช่น เร่งคนงานให้ทำงานให้ทันเวลา เร่งลูกให้แต่งตัวไปโรงเรียน.
เร้งก. เร่ง.
เร่งด่วนว. รวดเร็วมาก, รวดเร็วยิ่ง, เช่น งานนี้ต้องทำอย่างเร่งด่วนให้เสร็จภายใน ๑๒ ชั่วโมง ย้ายเร่งด่วนภายใน ๒๔ ชั่วโมง.
เร่งฝีเท้าก. เดินหรือวิ่งให้เร็วขึ้น.
เร่งมือก. เร่งทำให้เร็วขึ้น.
เร่งรัดก. เร็วอย่างกวดขัน.
เร่งร่ายก. รีบไป.
เร่งรีบก. กิริยาที่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น เขาเร่งรีบทำงานให้เสร็จก่อนค่ำ, รีบเร่ง ก็ว่า.
เร่งรีบว. อาการที่เร็วขึ้นกว่าปรกติ เช่น ทำงานเร่งรีบอาจผิดพลาดได้, รีบเร่ง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suscitateเร่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrifugal advanceเร่งไฟหนีศูนย์กลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalysis, Baseเร่งปฎิกิริยาโดยเบส [การแพทย์]
Catalyzeเร่งให้ทำงาน,เร่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's finally accelerating.มันเป็นการเร่งครั้งสุดท้าย Not Cancer (2008)
Not to hurry you, but we need to be at a funeral...ไม่ได้เร่งคุณนะแต่เราต้องรีบไปงานศพ Birthmarks (2008)
two, three, four, five, and pushing!สองสามสี่ห้าและใจเร่งเร้า! Gas Pills (2008)
Power it up, Rex.เร่งเครื่องเลย เร็กซ์ Downfall of a Droid (2008)
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)
- We require immediate assist...- เราต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน... Bombad Jedi (2008)
Being here won't change anything.เราคงจะไม่เร่งค้นหาไปมากกว่านี้ เพียงเพราะพวกคุณอยู่นี่ หรือว่าจะไม่หา เพราะคุณไม่อยู่กันหรอกนะ Scandal Makers (2008)
I have an urgent message for the Minister.ข้ามีข้อความเร่งด่วนที่จะบอกท่านเสนา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You'll have to take a step forward.ท่านควรเร่งดำเนินการซะ The Kingdom of the Winds (2008)
At the peak of the rush hour, bombs were detonated... in three crowded trains and aboard a bus.ในชั่วโมงเร่งด่วน.. \ ระเบิดถูกวางไว้.. ในสถานีรถไฟและรถบัสที่ผู้คนหนาแน่น 3 แห่ง Babylon A.D. (2008)
No need to rush. Let's give it time.ไม่ต้องเร่งร้อน ใจเย็น Babylon A.D. (2008)
Bolt, zoom zoom!โบลท์ เร่งสปีด Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่ง[adj.] (reng) EN: urgent ; pressing   FR: urgent ; pressant
เร่ง...ขึ้น[v. exp.] (reng ... kheun) EN: turn up   
เร่งรัด[v.] (reng rat) EN: accelerate   FR: accélérer
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter
เร่งเร้า[v.] (rengrāo) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur   FR: stimuler ; pousser à

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accelerate[VT] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว, Syn. expedite, speed up, quicken, Ant. slow, decelerate
accelerate[VI] เร่งความเร็ว, See also: เพิ่มความเร็ว
accelerate[VT] เร่งให้เกิดขึ้น
accelerate[VI] เร่งให้เกิดขึ้น
advance[VT] เร่ง, See also: ทำให้เร็วขึ้น
at a rate of knots[IDM] เร็วมาก, See also: เร่งรีบมาก
barge[VT] เร่งรีบ
chase[VI] เร่งรีบ, See also: เร่ง
chase up[PHRV] เร่ง, See also: เตือน, กระตุ้น
chivvy along[PHRV] กระตุ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร่ง, เร่งเร้า, Syn. chivy along, jolly along

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerant(แอคเซล' เลอเรินทฺ) n. ตัวเร่ง
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
accelerograph(แอคเซล' เลอโรกราฟ) n. เครื่องเร่งบันทึกอัตโนมัติ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
antedate(แอน' ทิเดท) n.,vt. การลงวันที่ก่อนวันจริง, การมาก่อน, การทำให้เกิดก่อน, การเร่ง, การกระทำหรือมีล่วงหน้า (antecede, precede)
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
accelerator(n) คันเร่ง
easy(adj) ง่าย,สบาย,สะดวก,ไม่ลำบาก,ไม่เร่งรีบ
egg(vt) คะยั้นคะยอ,กระตุ้น,ให้กำลังใจ,เร่งเร้า
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
expedite(vt) ทำให้สะดวกเข้า,ทำให้เร็วขึ้น,เร่ง,กระตุ้น
forward(vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] Thai: เร่งให้เร็วขึ้น English: to hasten

German-Thai: Longdo Dictionary
Beschleunigung(n) |die, nur Sg.| ความเร่ง, See also: A. die Verzögerung,
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้
hastig[ฮาส-ติก] (adj adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, See also: S. eilig

French-Thai: Longdo Dictionary
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
accourir(vi) มาอย่างรีบเร่ง, See also: S. venir en hâte,
Image:
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
courrir(vi) 1) วิ่ง, วิ่งแข่ง, วิ่งตาม, รีบเร่ง ex: Ce chien a besoins de courir. 2) เสี่ยง ex: Il ne veut pas courrir ce risque. 3)ค้นหา(เกี่ยวกับเรื่องรักๆใคร่ๆ) ex: Courir les filles., See also: S. parcourir,
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top