Search result for

เร็ว ๆ

(29 entries)
(0.4478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร็ว ๆ-, *เร็ว ๆ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร็ว ๆ นี้ว. ไม่นาน (ใช้แก่อดีต) เช่น เขามาถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาเพิ่งบรรลุนิติภาวะเร็ว ๆ นี้, ไม่ช้า (ใช้แก่อนาคต) เช่น เขาจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ เขาจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, last week. Why, recently!ทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำไม เมื่อเร็ว ๆ นี้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yes, recently!ใช่เมื่อเร็ว ๆ นี้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, recently!โอ้เมื่อเร็ว ๆ นี้! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง Pinocchio (1940)
If the monster doesn't wake up soon, I--หากมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ตื่น ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ฉัน Pinocchio (1940)
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ The Old Man and the Sea (1958)
The old man felt very tired, and he knew that the night would come soon... ... and he tried to think of other things.ชายชรารู้สึกเหนื่อยมาก และเขารู้ว่าคืนนี้จะมาเร็ว ๆ นี้ และเขาพยายามที่จะคิดว่าของ สิ่งอื่น ๆ The Old Man and the Sea (1958)
He did not know the name of Rigel, but he saw it... ... and knew soon they would be out, and he would have all his distant friends.เขาไม่ทราบชื่อของ รีเกล ที่ แต่เขาเห็นมันและรู้ว่าเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะออกไปและเขาจะมี The Old Man and the Sea (1958)
He will start circling soon, then I must start working on him. "เขาจะเริ่มต้นวงเร็ว ๆ นี้ แล้วฉันจะต้องเริ่มต้นการ ทำงานกับเขา The Old Man and the Sea (1958)
He will begin to circle soon.เขาจะเริ่มเร็ว ๆ นี้วงกลม The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon   FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เร็ว ๆ[X] (reo-reo) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon ; recent ; recently   FR: très prochainement ; très bientôt ; il y a peu de temps ; récemment
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nøi) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous (un peu) !

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neo    [PRF] ใหม่, See also: เร็ว ๆ นี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceno-Pref. " ใหม่","เร็ว ๆ นี้
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
double-clickคลิกคลิกกดเมาส์สองครั้ง (เร็ว ๆ) หมายถึง การใช้นิ้วชี้กดบนปุ่มของเมาส์สองครั้งในจังหวะติด ๆ กัน อาจเป็นคำสั่งเรียกโปรแกรม หรือคำสั่งเปิดแฟ้มข้อมูล ก็ได้ ดู click ประกอบ
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
gabble(แกบ'เบิล) {gabbled,gabbling,gabbles} vi. พูดพร่ำ,พูดฉอด ๆ , (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ vt. พูดฉอด ๆ n. การพูดพร่ำ,การพูดอย่างเร็ว ๆ ที่ไร้สาระ, Syn. chatter,babble,prattle
green(กรีน) adj. สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ประกอบด้วยผัก,ยังไม่สุก,ยังไม่โตเต็มที่,อ่อนหัด,ไร้ประสบการณ์,ใหม่,สด,เร็ว ๆ นี้,ขีด,ซึ่งถูกฆ่าใหม่ ๆ ,ไม่ติดไฟ. n. สีเขียว,วัตถุสีเขียว,ทุ่งหญ้าสีเขียว,ใบไม้สด ๆ ,กิ่งไม้และใบไม้ที่ใช้เป็นอาหาร., Syn. li
late(เลท) adj. สาย,ช้า,ล่า,ล่วงเลยมานาน,ดึก,ค่ำ,มืด,เร็ว ๆ นี้,อันก่อน,ไม่นานมานี้,เพิ่งตาย,อดีต,ภายหลัง,ตอนหลัง. -Phr. (of late เร็ว ๆ นี้), See also: lateness n.
lately(เลท'ลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นานมานี้, Syn. recently
latterly(แลท'เทอลี) adv. เมื่อเร็ว ๆ นี้,ในเวลาต่อมา,ในสมัยหลัง ๆ
ne-Pref. "ใหม่","เร็ว ๆ นี้"

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top