Search result for

เร็ว

(93 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เร็ว-, *เร็ว*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
asap (slang ) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ( มาจาก as soon as possible)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, immediately, unexpectedly, Syn. ด่วน, ไว, รวดเร็ว, Ant. ช้า, Example: โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้เร็วขึ้น, Thai definition: เกี่ยวกับการใช้เวลาน้อย
เร็วไว[ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
เร็วจี๋[ADV] very fast, Syn. รีบด่วน, เร็วมาก, Ant. ช้า, เอื่อย, Example: เด็กหญิงวิ่งเร็วจี๋นำหน้าฝูงควายไป
เร็วๆ เข้า[V] come on, Syn. เร็วๆ, Ant. ช้าๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เร่วน. ชื่อไม้ล้มลุกมีเหง้าหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Zingiberaceae ต้นคล้ายข่า เช่น เร่วใหญ่ [Amomum villosumLour. var. xanthioides (Wall. ex Baker) T. L. Wu et S.J. Chen] ผลใช้ทำยา.
เร็ว ๆ นี้ว. ไม่นาน (ใช้แก่อดีต) เช่น เขามาถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาเพิ่งบรรลุนิติภาวะเร็ว ๆ นี้, ไม่ช้า (ใช้แก่อนาคต) เช่น เขาจะมาถึงเร็ว ๆ นี้ เขาจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้.
เร็ว, เร็วว. ไว เช่น กินเร็ว หายเร็ว ๆ, รีบ เช่น เร็วเข้า เร็ว ๆ หน่อย, ด่วน, ไม่ชักช้า, เช่น ขอให้มาโดยเร็ว.
ลหุเร็ว, ฉับไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fulminant; fulminatingเร็วร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fulminating; fulminantเร็วร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on!มาเร็ว Goodfellas (1990)
Now.เร็วTerminator 3: Rise of the Machines (2003)
Go!เร็ว... 3:10 to Yuma (2007)
Let's go!ไปเร็วNational Treasure: Book of Secrets (2007)
Now.เร็วAliens vs. Predator: Requiem (2007)
Come on.มาเร็ว The Dark Knight (2008)
Come on.-มาเร็ว Inkheart (2008)
Move!หนีเร็ว Trespass (2009)
Hurry.เร็วสิ Episode #1.12 (2009)
Soon.เร็วๆนี้ Friday Night Bites (2009)
- Now!- เร็ว Holocron Heist (2009)
Move out.ไปเร็ว Centurion (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร็ว[adj.] (reo) EN: fast ; quick ; rapid ; swift ; high-speed   FR: rapide ; vite ; véloce
เร็ว[adv.] (reo) EN: in advance ; early   FR: à l'avance
เร่ว [n.] (rēo) EN: Bustard Cardamom   
เร็ว[X] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon   FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เร็ว[X] (reo-reo) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous ! vite vite !
เร็ว ๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon ; recent ; recently   FR: très prochainement ; très bientôt ; il y a peu de temps ; récemment
เร็ว ๆ หน่อย[X] (reo-reo nøi) EN: hurry up !   FR: dépêchez-vous (un peu) !
เร็วกว่า[X] (reo kwā) EN: early   FR: plus tôt
เร็วขึ้น[v. exp.] (reo kheun) FR: accélérer ; devancer
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible   FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt

English-Thai: Longdo Dictionary
overspeed(n vi vt adj) ขับรถเร็วเกินกำหนด
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

flat out(adj adv colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., S. NHL,
EDGE(abbrev ) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB
GPRS(abbrev ) GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการส่งข้อมูลสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบ GSM โดย GPRS มักถูกเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือยุค 2.5G ซึ่งอยู่ระหว่าง 2G และ 3G ทางเทคนิคแล้ว GPRS ใช้ช่องสัญญาณแบบ TDMA ของเครือข่าย GSM ในการส่งข้อมูล ในทางทฤษฎีแล้ว ความเร็วสูงสุดของ GPRS อยู่ที่ประมาณ 60 กิโลบิตต่อวินาที
hyperventilate(vi ) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at a rate of knots[IDM] เร็วมาก, See also: เร่งรีบมาก
at an early date[IDM] ในไม่ช้า, See also: เร็วๆ นี้
at full speed[IDM] เร็วเท่าที่จะเร็วได้, See also: เร็วมาก, เร็วเต็มพิกัด, เร็วเต็มที่
at full tilt[IDM] เร็วเท่าที่จะเร็วได้, See also: เร็วมาก, เร็วเต็มพิกัด, เร็วเต็มที่
before[CONJ] เร็วกว่า
breakneck[ADJ] เร็วและอันตรายมาก
buck up[PHRV] รีบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เร็วๆหน่อย, เร็วๆเข้า, รีบเข้า, Syn. bustle up, hurry up
chop-chop[INT] เร็วๆ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. quickly
express[ADJ] ด่วน (พาหนะขนส่ง, ไปรษณีย์), See also: เร็วเป็นพิเศษ, Syn. fast, high-speed, nonstop
fast[ADJ] เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
accelerando(แอ็คเซลเลอแรน' โด) adv. ค่อยเร็วขึ้น (เสียงดนตรี) (increasing in speed)
accelerator boardแผ่นวงจรเร่งความเร็วหมายถึงแผ่นวงจรพิเศษ ที่เมื่อนำมาเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว จะมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น แผ่นวงจรประเภทนี้จะมีตัวประมวลผล (processor) ที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลเดิม
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
airspeed(แอร์' สพีด) n. ความเร็วของเครื่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
acceleration(n) การเร่งความเร็ว
apace(adv) อย่างเร็ว,ด้วยความเร็ว
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
brisk(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด,ว่องไว,กระตือรือร้น,คล่อง
celerity(n) ความกระตือรือร้น,ความเร็ว,ความฉับไว,ความว่องไว
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
ejaculate(vi) ร้องอุทาน,พุ่งออกมาอย่างเร็ว,สำราก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
post-haste (adv ) เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
素早い[すばやい, subayai] เร็ว(เคลื่อนไหว,ทำงาน)
速い[はやい, hayai] (adj) เร็ว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

German-Thai: Longdo Dictionary
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
schnell(adj) เร็ว
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
zeitig(adj) เช้า (เร็ว) เช่น มาเช้า ไม่ได้หมายถึงเวลาเช้ารุ่งสาง, See also: früh
Stundenkilometer(n) |der, pl. Stundenkilometer| กิโลเมตรต่อชั่วโมง, หน่วยบอกความเร็วของยานพาหนะบนถนน
S-Bahn(n) |die, pl. S-Bahnen| รถไฟเร็วที่วิ่งจากในตัวเมืองถึงหัวเมืองซึ่งในเยอรมนีมีเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น
in letzter Zeitเมื่อไม่นานมานี้, เมื่อเร็วๆนี้ เช่น Was ist mit dir los in letzter Zeit? เกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อไม่นานมานี้, See also: S. neulich
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
kurzweilig(adj adv) สนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปรวดเร็ว, See also: A. langweilig,

French-Thai: Longdo Dictionary
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
accélérer(vt) เร่งความเร็ว, ไปได้เร็วมากขึ้น accélérateur(n) = เครื่องเร่งความเร็ว ex: accélérateur de particule (Chim, Phys) = เครื่องเร่งอนุภาค
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top