Search result for

เรือง

(59 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรือง-, *เรือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือง[V] study deeply, Syn. แตกฉาน, Example: ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมมากในสมัยนั้น
เรือง[ADJ] shining, See also: glowing, bright, glittering, brilliant, fluorescent, Syn. สุกสว่าง, สุกใส, เรืองรอง, Ant. มืด, Example: ท้องฟ้าแห่งความหวังก็ดูจะมีทางทอแสงเรืองได้
เรืองนาม[ADJ] famous, See also: famed, renowned, well-known, Syn. มีชื่อเสียง, Example: ในบรรดานักประพันธ์เรืองนามสมัย 1830 นี้ มีเพียงชอร์ชซองด์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้หญิง, Thai definition: มีชื่อเสียงโด่งดัง
เรืองรอง[ADV] brightly, See also: brilliantly, Example: กว่าเขาจะทบทวนอ่านโพยเสร็จ ฟ้าทางทิศตะวันออกเหนือแนวขุนเขาทอดยาวเหยียดก็เริ่มสว่างเรืองรอง, Thai definition: สุกสว่าง
เรืองแสง[V] fluorescent, See also: be bright, glow, gleam, Example: สารเรืองแสงจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่จะเรืองแสงทันทีที่ถูกแสงอุลตร้าไวโอเล็ต, Thai definition: มีแสงสว่าง
เรืองแสง[ADJ] fluorescent, See also: bright, Example: ปลาหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร มีอวัยวะเรืองแสงอยู่บนลำตัว, Thai definition: แผ่ความสว่างออกไปได้
เรืองอำนาจ[V] be in power, Example: การที่ประเทศจีนมีระเบิดปรมาณูได้เปลี่ยนดุลยภาพแห่งอำนาจ โดยคิดว่าตนจะเรืองอำนาจอยู่เรื่อยไป, Thai definition: มีอำนาจรุ่งเรือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรือง, เรืองว. มีแสงน้อย ๆ อย่างแมงคาเรืองหรือหิ่งห้อย เช่น จุดเทียนมีแสงเรือง เห็นแสงไฟเรือง
เรือง, เรืองแตกฉาน เช่น เรืองปัญญา
เรือง, เรืองโด่งดัง เช่น เรืองเดช เรืองยศ เรืองนาม เรืองอำนาจ.
เรืองนามว. มีชื่อเสียงโด่งดัง.
เรืองรองว. สุกปลั่ง เช่น พระพุทธรูปมีแสงเรืองรอง.
เรืองอำนาจว. มีอำนาจรุ่งเรือง.
เรืองแสงว. มีแสงเรือง เช่น แผ่นป้ายสีเรืองแสง.
เรืองไรว. มีแสงสุกสว่างเหมือนทอง, ไรเรือง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
luminousเรืองรอง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Despite Uther's failings, he has brought peace and prosperity to this Kingdom.ถึงอูเธอร์จะมีข้อด้อย แต่เขาก็นำความสงบ และความรุ่งเรืองมาสู่อาณาจักร To Kill the King (2008)
- I don't know what you're talking about.ฉันไม่เข้าใจเรืองที่นายกำลังพูด\ ฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วละ Bolt (2008)
Many peaceful monks has been killed, some by rifle and others drowned... foreign journalist have been shot and killed... thousands of villages have been destroyed.พระสงฆจำนวนมากถูกฆา บางกถูกยิง บางกจมนำตาย... ผูสือขาวตางชาติถูกยิงตาย... หมูบานนับพันถูกเผา การขมขืนและความทารุณเปนเรืองปกติ Rambo (2008)
It's complicated.เรืองมันยาว Rambo (2008)
I have to report this.ผมจะรายงานเรืองนี Rambo (2008)
I need to talk with you.มีเรืองตองคุยกับคุณ Rambo (2008)
Some shit about how his flock got missing.เรืองคนของเขาทีหายไปนันแหละ Rambo (2008)
You stick your noble nose into other people's business you get fucked up or you get dead.นายยืนจมูกบันฑิตไปสอดเรืองชาวบาน ถาไมเจบกตาย Rambo (2008)
After this shit's over, you can shove that soldiering up your ass.หลังจบเรืองแลว นายจะไปลงนรกทีไหนกตามใจ Rambo (2008)
They come over here, spouting' all that shit.พวกนันมานี แลวกอเรืองวุน Rambo (2008)
Gordon, you're unlikely to discover this for yourself, so take my word, the police commissioner earns a lot of threats.กอร์ดอนคุณคงไม่รู้เรืองนี้หรอกนะ\แต่เชื่อผมเถอะว่า ผ.บ ตำรวจกังใจจากการขู่ฆ่า The Dark Knight (2008)
It's nothing personal. We're just better than you. Maurice, I'm open!ไม่ใช่เรืองส่วนตัวนะ เราแค่พิเศษกว่านาย มอริส ฉันเผลออยู่! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือง[v.] (reūang) EN: glow ; shine   FR: briller ; luire
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent   FR: brillant ; luisant
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known   FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
เรืองแสง[adj.] (reūangsaēng) EN: fluorescent   FR: fluorescent

English-Thai: Longdo Dictionary
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluoresce[VI] เรืองแสง, See also: ส่องแสงเรือง
glow[VI] เปล่งแสง, See also: เรืองแสง, ส่องสว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
aureole(ออ'รีโอล,-ละ) n. กลด,รัศมีคล้ายแสงเรืองรอบศีรษะของภาพเทพเจ้า,แสงหรือสีที่มีลักษณะดังกล่าว
auspicious(ออสพิช'เชิส) adj. ได้ฤกษ์,เป็นมงคล,รุ่งเรือง. -auspiciousness, Syn. propitious,promising ###A. inauspicious)
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
auspicious(adj) รุ่งเรือง,ฤกษ์งามยามดี,เป็นลางดี
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
fluorescent(adj) มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
glow(n) แสงเรือง,แสงเรื่อ,สีเลือด,ความเร่าร้อน
glow(vi) คุแดง,ส่องรัศมี,เรืองแสง,เปล่งแสง
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
high visibility (adj ) เรืองแสง

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น, การเจริญเติบโต, ความเจริญรุ่งเรือง, วิวรรธน์, พัฒนา
wohlhabend(adj) ที่เจริญรุ่งเรือง, ที่ร่ำรวย เช่น die wohlhabenden Staaten ประเทศที่เจริญแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top