Search result for

เรียกตัว

(44 entries)
(0.1935 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกตัว-, *เรียกตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกตัว[V] summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai definition: เรียกให้มา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียกตัวก. สั่งให้มาปรากฏตัว, สั่งให้มารายงานตัว, เช่น พ่อเรียกตัวให้กลับจากต่างประเทศ ศาลเรียกตัวให้ไปเป็นพยาน.
ตัวพิมพ์เรียกตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ.
ตามเรียกตัวมา เช่น ไปตามนาย ก มา, เชิญมา เช่น ไปตามหมอ
เตียว ๑เรียกตัวหนังใหญ่ที่สลักเป็นรูปลิงขาวจับลิงดำมัด เพื่อพาไปหาฤๅษี.
ทับหลังเรียกตัวไม้ที่อยู่ตอนบนหลังกรอบเช็ดหน้าของประตูหรือหน้าต่าง ใช้สอดเดือยบานประตูหรือบานหน้าต่าง เรียกว่า ทับหลังหน้าต่าง หรือ ทับหลังประตู.
ม้า ๑เรียกตัวหมากรุกที่แกะเป็นรูปม้า.
หมอน้อย ๑เรียกตัวปลิงที่ใช้กอกเลือด ว่า หมอน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageเรียกตัว, ตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The woman who called herself Mrs. Danvers was very seriously ill.ผู้หญิงคนที่เรียกตัวเองว่า คุณนายแดนเวอร์สนั้นป่วยหนักมาก Rebecca (1940)
That's what he calls himself now.เขาเรียกตัวเองอย่างนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Montazano, who called himself the Nightrider, had broken from custody and escaped in the police vehicle.มอนทัสแอโน ที่เรียกตัวเองว่า ไนทไรเดอ ได้เสียจากการดูแล และหนีออกมาในรถตำรวจ Mad Max (1979)
So you and your friends went out at night on your bikes to visit your dying mother, and a group of hooligans called the Clowns picked a fight with you.นายกับพวกขี่รถออกไปตอนกลางคืน เพื่อไปเยี่ยมแม่ที่กำลังจะตายงั้นเหรอ และแก๊งที่เรียกตัวเองว่า คลาวน์มาหาเรื่องก่อน Akira (1988)
He calls himself a defector. There are many like him.เขาเรียกตัวเองว่า ผู้แปรพักตร์Nมีหลายคนเป็นแบบเขา Rambo III (1988)
Face it, Yul Brenner.ยอมรับเถอะ ยูล แบรนเนอร์ นายจะเรียกตัวเองว่ามาดอนน่าก็ได้ Cool Runnings (1993)
You'll write field reports on your activities and your observations on the validity of the work.เหตุผลที่เรียกตัวคุณมาที่นี่ เพราะเราต้องการให้คุณเป็นผู้ช่วย Mulder ทำงานเกี่ยวกับ X-Files คุณต้องเขียนรายงาน ถึงงานที่คุณทำ Deep Throat (1993)
Without explanation they were called back in, the case was reclassified and buried in the X-Files until I dug it up.เขาใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ลิ้มรสปลาแซลมอน บีบมะนาวเล็กน้อย ปราศจากคำอธิบายใดๆ พวกเขาถูกเรียกตัวกลับ.. Deep Throat (1993)
And the marks are from some kind of tests being done on them.นั่นเป็นเหตุผลที่ พวกเด็กเข้าไปในป่า มันควบคุมพวกเขา มันเรียกตัวพวกเขา Deep Throat (1993)
Yes! But Billy Miles took her there.จากนั้น พลังนั้น ได้เรียกตัว Teresa Nemman เข้าไปในป่าคืนนี้ Deep Throat (1993)
You go on three auditions a month and you call yourself an actor. But Bob...คุณไปคัดตัวแสดงแค่เดือนละ 3 ครั้ง แล้วเรียกตัวเองว่าดารา แต่บ็อบ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Me, I go on three auditions a month and call myself an actor, but Bob is...ฉันไปคัดตัวแสดงเดือนละ 3 ครั้ง แล้วยังเรียกตัว้องว่าดารา แต่บ็อบ... The One with the East German Laundry Detergent (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกตัว[v. exp.] (rīek tūa) EN: summon ; call someone to come   FR: convoquer ; mander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convene[VT] เรียกตัว (ศาล)
call away[PHRV] เรียกตัวไป (ปกติใช้ทางธุรกิจ), See also: เชิญไป
revoke[VT] เรียกตัวกลับ, Syn. countermand, summon back
self-proclaimed[ADJ] เรียกตัวเองว่า, See also: ประกาศตัวเองเป็น, อ้างตัวว่าเป็น, ทึกทักเอา
subpoena[VT] เรียกตัวด้วยหมายศาล, See also: เรียกตัวด้วยหมายเรียก, Syn. cite, summon
summon[VT] เรียกประชุม, See also: เรียกตัว, Syn. call, convene, convoke, Ant. dismiss
summon up[PHRV] เรียกตัว, See also: เรียกออกมา, ทำให้ออกมา, Syn. call up, raise from, raise up, rise from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
convene(คัน วีน') {convened,convening,convenes} vi. รวมกัน,ชุมนุมกัน vt. ทำให้รวมกัน,เรียกประชุม,เรียกตัวมาปรากฎ,เรียกตัว, Syn. muster
convocation(คอนวะเค'เชิน) n. การเรียกประชุม,ภาวะที่ถูกเรียกประชุม,กลุ่มคนที่ชุมนุมกันตามคำเรียกตัว,การชุมนุมทางศาสนา, Syn. assemblage,congregation
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
daughterboardแผงวงจรตัวลูกหมายถึง แผงวงจรอีกชุดหนึ่ง ที่ทำเพิ่มไว้เผื่อให้เลือกใช้ได้ สามารถเสียบเข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับแผงวงจรหลักได้เลย เมื่อเรียกแผงวงจรหลักว่า ตัวแม่ (motherboard) จึงได้เรียกตัวนี้ว่า ตัวลูก
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
monition(โมนิช'เชิน) n. การเตือน,ลางบอกเหตุ,หมาย,หมายเรียกตัวจากศาล
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง
soi-disant(สวะดี'ซาน') adj. เรียกตัวเอง,ขนานนามตัวเอง,แสร้งทำ,กำมะลอ,อุปโลกน์
subpoena(ซับพี'นะ) n. หมายศาล,หมายเรียก vt. เรียกตัวด้วยหมายศาลหรือหมายเรียก., Syn. subpena,summons,summon

English-Thai: Nontri Dictionary
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
convene(vi,vt) เรียกประชุม,เรียกตัว,ทำให้รวมกัน,มาชุมนุมกัน,ประชุม
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top