Search result for

เยื้อ

(50 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เยื้อ-, *เยื้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยื้องย่าง[V] sail, See also: strut, swagger, walk slowly with an air, Syn. ย่างเยื้อ, เยื้องกราย, กรุยกราย, ยุรยาตร, Example: ท่านผู้หญิงเยื้องย่างเข้ามาในห้องด้วยท่าทางสง่าผ่าเผย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เยื่อน. สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของร่างกายบางส่วนหรือของสิ่งต่าง ๆ เช่น เยื่อในกระดูก เยื่อหัวหอม เยื่อไม้ไผ่.
เยื้อก. ยาวนาน, ไม่ใคร่จะจบสิ้น, มักใช้ว่า ยืดเยื้อ.
เยื่องว. เยี่ยง, เยี่ยงอย่าง.
เยื้อก. เอี้ยว, ย้ายไป, เดินอย่างไว้ท่าทาง, เช่น เดินเยื้องตัวแล้วซัดแขนอย่างละครรำ.
เยื้อว. เฉียงจากจุดตรงข้ามเล็กน้อย เช่น ประตูวิมานเทเวศร์อยู่เยื้องกับประตูเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ.
เยื้องกรายก. เดินอย่างมีท่างาม เช่น นางแบบเยื้องกรายมาทีละคน ๆ
เยื้องกรายเดินก้าวเฉียงและกางแขนเพื่อดูท่าทีของคู่ต่อสู้อย่างการเยื้องกรายในการตีกระบี่กระบอง (ใช้แก่ศิลปะการต่อสู้).
เยื้องพรายกฐินน. ชื่อท่ารำแบบหนึ่ง โดยมือข้างหนึ่งตั้งวงสูง แขนตึง ระดับไหล่ มืออีกข้างหนึ่งหงายจีบระดับชายพก เอียงศีรษะข้างเดียวกับมือที่ตั้งวง.
เยื้องยักก. เลี่ยงไป, ไม่ตรงไปตรงมา, ดัดแปลง, ยักเยื้อง ก็ว่า.
เยื้องย่างก. เดินอย่างมีลีลา, เดินอย่างมีท่างาม, ใช้ในความประชดก็มี, ย่างเยื้อง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eccentric; excentricเยื้องศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eccentricเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
excentric; eccentricเยื้องศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meningitis, Mixedเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อหลายชนิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People are dying. We can't delay any longer.ผู้คนกำลังล้มตาย เราจะปล่ลยให้ยืดเยื้อต่อไปไม่ได้ The Mark of Nimueh (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
He tends to bite off more than he can chew.เขาควรจะเด็ดขาดไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
This is going to be a long, drawn-out proceeding.นี่จะเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อมาก New York Sucks (2009)
She'll set off a military conflict that will last for decades that may never be resolved.เห็นชัดว่าเพียงพอที่จะยั่วโมโหได้. เธอจะทำให้เกิดความดขัดแย้งด้านทหาร ซึงจะยึดเยื้อนับเป็นสิบๆปี Cowboys and Indians (2009)
I'm afraid a siege could drag on indefinitely.ข้าเกรงว่าการโอบล้อมนี้ จะยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุด Liberty on Ryloth (2009)
Because the illnesses presented themselves as meningitis,เพราะจากอาการป่วยบ่งบอกว่าเป็นเยื้อหุ้มสมองอักเสบ Amplification (2009)
No, drowning leaves diatoms in the marrow, and Cam didn't find any.ไม่เลย จมน้ำตายจะมีพืชเซลเดียว ในเนื้อเยื้อไขกระดูก และแคมค้นแล้วหาไม่เจอ ทำไมรึ? Harbingers in a Fountain (2009)
Lingering pain from the accident?เจ็บยืดเยื้อจากอุบัติเหตุ? Fracture (2009)
What I worry about is the way this war seems to be drawing out with no end in sight.แต่ที่ข้าเป็นห่วงก็คือสงครามนี่ดูเหมือนจะยืดเยื้อ โดยไม่มีทีท่าว่าจะยุติ Landing at Point Rain (2009)
I mean why we keep these things dragging out like this?ฉันหมายถึงเรายังทำแบบนี้อยู่ทำให้มันยืดเยื้อทำไม? The Lovely Bones (2009)
We are not draging it out. We had a deal.เราไม่ได้ให้มันยืดเยื้อ เราตกลงกันไว้แล้ว The Lovely Bones (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
เยื้อ[X] (yeūa) EN: enduring ; lasting ; protracted   
เยื่อกระดาษ[n. exp.] (yeūa kradāt) EN: paper pulp   FR: pâte à papier [f]
เยื้อ[v.] (yeūang) EN: turn around ; turn round ; be some distance across   
เยื้อ[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined   FR: oblique ; en diagonale
เยื้องกราย[v.] (yeūangkrāi) EN: sail   
เยื้องยัก[v.] (yeūangyak) EN: divert   FR: détourner
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air   
เยื้องไปทางขวา[xp] (yeūang pai thāng khwā) EN: slanting to the right   
เยื้องไปทางซ้าย[xp] (yeūang pai thāng sāi) EN: slanting to the left   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chorion(โค'รีออน) n. เยื้อหุ้มทารก (ตัวอ่อน), See also: chorionic adj. ดูchorion chorial adj. ดูchorion
choroid(คอ'รอยด์) n. เยื้อหุ้มลูกตาที่อยู่ระหว่างชั้นเรตินากับชั้นสเคลอรา
hang(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,ห้อย,เกาะ,เหนี่ยว,ยึด,ติด,แขวนคอ vi. แขวน,ห้อย,ยืดเยื้อ,แกว่ง,ลังเล,สองจิตสองใจ,ค้าง,เกาะ,ยังคง. -Phr. (hang around (about) อ้อยอิง,เถลไถล) n. ท่าแขวน, Syn. depend,suspend
oblique(อะบลีค') adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง,เฉ,เยื้อง,ถาก,ทแยง,ไม่ตรงไปตรงมา,อ้อม.
running(รัน'นิง) n. การวิ่ง,การวิ่งแข่ง,การวิ่งเต้น,การควบคุม,การจัดการ,การเคลื่อนที่,การไหล,ความต่อเนื่องกัน,การเดินเครื่อง adj. วิ่ง,วิ่งแข่ง,เป็นของเหลว,ซึ่งไหล,ปัจจุบัน,เร็ว ๆ นี้,แพร่หลาย,มีอยู่ทั่วไป,ซึ่งต่อเนื่องกัน,ยืดเยื้อ,ระหว่างการวิ่ง,มีหนองไหล,มีของเ
spin(สพิน) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั่น,กรอ,ฟั่น,ทอ (ไหม) ,พ่น (ไหม) ,ม้วน,ทำให้หมุน,ควง,แทง (บิลเลียด) ,เรียบเรียง,เล่า,สาธยาย,เหวี่ยงออก,ขว้างออก,ยืดเยื้อ,หมุน,เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว,วิงเวียนศรีษะ,พลิก, Syn. rotate,whi

English-Thai: Nontri Dictionary
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง
drag(vi) ยืดเยื้อ,เชื่องช้า,ไปช้าๆ,เรื่อยเฉื่อย
last(vt) ทนอยู่ได้,คงทน,ยืดเยื้อ,ถาวร,มีอายุต่อไป
lasting(adj) ทนทาน,คงทน,ถาวร,ยืดเยื้อ,ยืดยาด
protract(vt) กางออกไป,ยืดเยื้อ,ขยายออก
skew(vi) เอียง,เฉ,ลาด,เยื้อง,เบน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top