Search result for

เมล็ด

(84 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมล็ด-, *เมล็ด*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เล็ด (n ) เมล็ด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมล็ด[N] seed, See also: kernel, pit, grain, stone, pip, Syn. เม็ด, Example: เขาแยกเมล็ดที่ลีบแบนไม่งามออกมาไว้ต่างหาก, Count unit: เม็ด, เมล็ด, Thai definition: ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้
เมล็ดข้าว[N] rice kernel, See also: rice grain, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว
เมล็ดผลไม้[N] seeds, Syn. เมล็ด, Example: เด็กชอบหยิบสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ใกล้มือใส่เข้าหูเช่น เมล็ดผลไม้ เศษอาหาร เศษกระดาษ
เมล็ดธัญพืช[N] cereal, Syn. ธัญญาหาร
เมล็ดพันธุ์[N] seed, See also: seedstock, Example: เจ้าหน้าที่บรรยายสรุปให้พวกเราฟังถึงความสำคัญและวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว, Thai definition: เมล็ดที่เพาะขึ้นเป็นต้นได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมล็ด(มะเล็ด) น. ส่วนภายในของผลไม้ที่เพาะเป็นต้นขึ้นได้ เช่น เมล็ดมะม่วง เมล็ดมะปราง, เม็ด ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seedเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breeder seedเมล็ดพันธุ์คัด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
albuminous seedเมล็ดมีเอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
freestoneเมล็ดล่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
naked seedเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
exalbuminous seedเมล็ดไร้เอนโดสเปิร์ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cashew nutเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ [TU Subject Heading]
Seedsเมล็ดพันธุ์ [TU Subject Heading]
Sproutsเมล็ดงอก [TU Subject Heading]
Seed เมล็ดพันธุ์
เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Controlled Seed เมล็ดพันธุ์ควบคุม
เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็น เมล็ดพันธุ์ควบคุม [สิ่งแวดล้อม]
Cereal Grainเมล็ดพืช [การแพทย์]
Corn Kernelsเมล็ดข้าวโพด [การแพทย์]
Cottonseedเมล็ดฝ้าย [การแพทย์]
Flax Seedเมล็ดป่าน [การแพทย์]
Granular, Fineเมล็ดละเอียด, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Looks like an atrial maxoma, but the ultrasound images are a little grainy, so it's hard to tell.ดูเหมือน atrial myxoma\ แต่อุลตร้าซาวบอกมันเหมือนเมล็ดข้าว นั่นยากที่จะบอก Birthmarks (2008)
House, the images aren't grainy.เฮาส์ ภาพไม่ใช่เมล็ดข้าว Birthmarks (2008)
They sure look grainy.พวกมันดูคล้ายเมล็ดข้าวแน่ Birthmarks (2008)
Creates speckles on the image, makes it look grainy.ขยายรูปสิ่งที่คล้ายเมล็ดข้าว Birthmarks (2008)
I see you think you can help yourself to our grain reserves?ข้าเห็นเเล้วว่าเจ้าต้องการช่วยตัวเจ้าโดยการขโมยเมล็ดข้าวสำรองของเรา The Labyrinth of Gedref (2008)
Wasn't that obvious when you caught me stealing your grain?นั่นมันยังไม่ชัดอีกรึเมื่อเจ้าจับข้าตอนที่กำลังขโมยเมล็ดของเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
Your people starve because you let thieves steal their grain.ประชาชนของเจ้าอดอยากเพราะเจ้าปล่อยให้โจรขโมยเมล็ดข้าวของพวกเขา The Labyrinth of Gedref (2008)
Make sure the grain reserves are re-stocked.ให้แน่ใจว่าเมล็ดพืชทั้งหลายถูกเก็บเข้าคลังแล้ว The Labyrinth of Gedref (2008)
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Go, get me some bread crumbs. Whole grain.ไปหาเศษขนมปังกับเมล็ดพืชมาซะ ไปสิ.. Bolt (2008)
Go! Whole-wheat is not the same thing as whole grain, Billy!เมล็ดพืช มันไม่เหมือนกับเศษขนมปังนะ บิลลี่! Bolt (2008)
- Do not come out with whole-wheat!\ อย่ากลับมาถ้ายังไม่ได้เมล็ดพืชนะ Bolt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมล็ด[n.] (malet) EN: seed ; grain ; pit ; stone ; kernel ; pip   FR: graine [f] ; semence [f] ; grain [m] ; pépin [m] ; noyau [m]
เมล็ดข้าว[n. exp.] (malet khāo) EN: rice kernel ; rice grain   FR: grain de riz [m]
เมล็ดงา[n. exp.] (malet ngā) EN: sesame seeds   FR: graines de sésame [fpl]
เมล็ดดอกทานตะวัน[n. exp.] (malet døk thāntawan) EN: sunflower seed   FR: graine de tournesol [f]
เมล็ดธัญพืช[n. exp.] (malet thanyapheūt) EN: cereal   FR: céréale [f]
เมล็ดบัว[n. exp.] (malet būa) EN: lotus seeds   
เมล็ดปาล์ม[n. exp.] (malet pām) EN: palm nuts   
เมล็ดผลไม้[n. exp.] (malet phonlamāi) EN: seeds   
เมล็ดฝ้าย[n. exp.] (malet fāi) EN: cotton seeds   
เมล็ดพันธุ์[n. exp.] (malet phan) EN: seed ; seedstock   FR: graine [f] ; semence [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almond[N] เมล็ดอัลมอนด์, See also: เมล็ดพืชชนิดหนึ่งคล้ายเมล็ดถั่ว กินได้
anise[N] เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส, Syn. aniseed
aniseed[N] เมล็ดพืชชนิดหนึ่งใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส, Syn. anise
barley[N] ข้าวบาร์เลย์, See also: เมล็ดข้าวบาร์เลย์
bean[N] ถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
birdseed[N] เมล็ดพืชที่ให้นกกิน
buckwheat[N] เมล็ดพืชขนาดเล็กสีเข้ม
bur[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. burr
burr[N] เมล็ดพืชมีหนามมักติดตามเสื้อผ้า, Syn. bur
cacao[N] เมล็ดของต้นโกโก้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albumen(แอลบู' เมน) n. ไข่ขาว, โภชนาหารรอบ embryo ในเมล็ดพืช = albumin
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
anise(แอน' อิส) n. พืชจำพวก ผักชีหรือยี่หร่าโดยให้เมล็ดที่เรียกว่า aniseed, เมล็ดผักชีหรือ
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
anisette(แอนนิเซท') n. เหล้าเจือเมล็ด aniseed (a cordial or liqueur)
annatto(อะแนท' โท, อะนา' โท) n., (pl. -tos) ชื่อต้นไม้เล็ก ๆ จำพวก Bixa Orellana สีย้อมสีเหลืองจากเมล็ดของต้นไม้นี้., Syn. anatto, arnatto
aril(แอร์'ริล) n. เปลือกหุ้มหรือส่วนอื่นของเมล็ดพืช. -arilloid adj. (accessory covering)
arista(อะริส'ทะ) n., (pl. -tae) ส่วนยื่นของเมล็ดข้าว, หนวดแมลง (prominent bristle)
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์
CASTOR castor bean(n) เมล็ดละหุ่ง
cereal(n) ธัญญาหาร,พืชพันธุ์,ข้าว,เมล็ดข้าว
cocoa(n) โกโก้,เมล็ดโกโก้
drill(n) การฝึกฝน,สิ่ว,สว่าน,เครื่องเจาะ,เครื่องไข,ช่องว่างในเมล็ด
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ
grain(n) เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช,น้ำหนักเป็นเกรน,นิสัย,สันดาน
granular(adj) เต็มไปด้วยเม็ดเล็ก,เป็นเม็ด,เหมือนเม็ดเล็ก,เป็นเมล็ด
granulate(vt) ทำให้เป็นเม็ด,ทำให้เป็นเมล็ด,กลายเป็นเมล็ด
granule(n) เม็ดเล็ก,เมล็ดเล็กๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plant seedเมล็ดพันธุ์พืช
quinoa (n ) เมล็ดควินหวา (พืชตระกูลข้าวของชาวอินคาเป็นเมล็ดพืชประเภทข้าวชนิดหนึ่ง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kakaobohne(n) |die, pl. Kakaobohnen| เมล็ดโกโก้
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
das Korn(n) |das, pl. Körner| เมล็ดธัญพืช หรือ ก้อนกรวดทราย
Mandel(n) |die, pl. Mandeln| เมล็ดอัลมอนด์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top