Search result for

เมรุ

(28 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมรุ-, *เมรุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมรุ[N] crematory, See also: funeral pyre, Syn. เมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน, Example: โลงศพของรุ่นพี่ตั้งอยู่บนเมรุอย่างเงียบเหงา, Thai definition: ที่เผาศพ หลังคาเป็นยอดมีรั้วล้อมรอบ, Notes: (บาลี)
เมรุ[N] name of a sacred mountain in the middle of the universe, See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world, Thai definition: ชื่อภูเขากลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์อยู่, Notes: (บาลี)
เมรุมาศ[N] royal funeral pyre, See also: golden funeral pyre, Syn. เมรุทอง, พระเมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
เมรุราช[N] a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods, Syn. เขาพระสุเมรุ, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เมรุ, เมรุ-(เมน, เม-รุ-) น. ชื่อภูเขากลางจักรวาล มียอดเป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งพระอินทร์อยู่
เมรุ, เมรุ-ที่เผาศพ เดิมผูกหุ่นทำเป็นภูเขาเลียนแบบเขาพระสุเมรุ ซึ่งตั้งที่เผาขึ้นบนนั้น ของหลวงทำเป็นเรือนโถง เครื่องยอดหรือมณฑปครอบที่เผา เรียกว่า พระเมรุ, ต่อมาเรียกที่เผาศพทั่วไปทั้งมียอดและไม่มียอด ว่า เมรุ.
เมรุทอง(เมน-) น. เมรุขนาดเล็ก มีรูปทองอย่างบุษบก สร้างอยู่ภายในพระเมรุมาศ ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพเพื่อถวายพระเพลิง เรียกว่า พระเมรุทอง.
เมรุมาศ(เมรุมาด) น. สิ่งปลูกสร้างโดยขนบนิยมอย่างไทย มีลักษณะเป็นเครื่องยอดขนาดใหญ่ สูง สำหรับประดิษฐานพระบรมศพ ภายในมีพระเมรุทองซึ่งมีรูปทรงอย่างบุษบกขนาดเล็ก เป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสำหรับถวายพระเพลิง ราชาศัพท์ใช้ว่า พระเมรุมาศ.
เมรุราช(เมรุราด) น. เขาพระสุเมรุ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เมรุทิศเมรุประจำ 4 ทิศ หรือ 8 ทิศ หรืออาจลดลงสุดแต่เหตุการณ์ [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุประตูเมรุที่ทำเป็นประตูเข้าออก [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุแทรกเมรุซึ่งแทรกกลางระหว่างเมรุทิศทั้ง 4 หรือ จะแทรกตรงไหนที่เหมาะสม [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุพระบุพโพเมรุขนาดน้อย สำหรับถวายพระเพลิงพระบุพโพ (น้ำเหลือง) ส่วนใหญ่จะทำที่วัดมหาธาตุ ฯลฯ [ศัพท์พระราชพิธี]
เมรุมณฑปเป็นชื่อเรียกทางสถาปัตยกรรมว่าทรงมณฑป [ศัพท์พระราชพิธี]
Crematoriumsเมรุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If there was a girl, I promise you... she is somewhere right now sitting in bed, eating ice cream and having her cast signed.ถ้ามีคนอยู่ตรงนั้นจริงชั้นรับรองได้ว่า ป่านนี้คงอยู่ที่เมรุ.. เอ๊ย.. โรงบาลแล้วอะ Shutter (2008)
And mine is a crematorium.ของผมส่วนเมรุเผาศพ Pot O' Gold (2011)
They burned over a hundred million dollars of it at the crematorium there.พวกเขาเผาเงินกว่าร้อยล้านเหรียญ ที่เมรุเผาศพที่นั่น Mea Makamae (2011)
One Queen was so close to her elephant that when she passed away, the elephant stood beside her tomb for three days before dying of grief.ราชินีองค์หนึ่ง ผูกพันใกล้ชิดกับช้างมาก เมื่อสิ้นพระชนม์ ช้างตัวนั้น จึงยืนเฝ้า ข้างพระเมรุถึง 3 วัน แล้วตายตาม ด้วยความโศกเศร้า The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)
These are the remains of Crematorium ll.เหล่านี้เป็นซากของเมรุของ LL Denial (2016)
Uh, Tauber was a Sonderkommando in Crematorium ll.เอ่อ, โตเบอร์เป็น Sonderkommando ในเมรุ LL Denial (2016)
What he describes is the underground arrangement of the crematorium.สิ่งที่เขาอธิบายคือการจัดเรียงใต้ ดินของเมรุ Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; funeral pyre   FR: crématorium [m]
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world   FR: montagne d'Indra [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crematorium[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematory
crematory[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematorium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
funeral pyren. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top