Search result for

เพียงอย่างเดียว

(14 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพียงอย่างเดียว-, *เพียงอย่างเดียว*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are only thing things we do and what those things do to other people.มีแต่สิ่งที่เราทำเพียงอย่างเดียว กับสิ่งที่ไปทำกับคนอื่น ๆ The Lazarus Project (2008)
True, but you can not the world all contain only with the mind.จริงด้วยสิ แต่เราไม่สามารถเข้าใจ\ โลกนี้โดยความรู้เพียงอย่างเดียว Drag Me to Hell (2009)
Junpyo is all I care about.เกมส์นี้ก็มีผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว Episode #1.12 (2009)
Between the two, which one would you choose?ถ้าต้องเลือกเพียงอย่างเดียว นายจะเลือกอะไร Episode #1.19 (2009)
I stand before you now with only one agendaผมยืนเคียงข้างคุณด้วยจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น Pilot (2009)
There's only one answer.คำตอบมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น Episode #1.5 (2009)
The only thing that matches would be the blood.แค่เลือดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีผลตรงกัน Episode #1.8 (2009)
See, there's only one thing you can count on when you're dealing with T-Bag.เห็นไหม มีเพียงอย่างเดียวที่พอจะวางใจ เวลาตกลงอะไรกับ T-bag ก็คือ Free (2009)
Your only job was keeping me out of foster care after my father died, and you did that.หน้าที่เพียงอย่างเดียวของคุณ คือทำให้หนูไม่ต้องไปอยู่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า หลังจากที่พ่อของหนูตาย และคุณทำแบบนั้น The Plain in the Prodigy (2009)
And the only credible lead we have is the word "noise""และตัวนำเพียงอย่างเดียวที่พอเชื่อถือได้ เรามีคำว่า 'noise' In Plane Sight (2009)
If we used only natural farming methods,prices would be astronomical.ถ้าเราใช้วิธีฟาร์มธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ราคาจะแพงมหาศาล Bad Seed (2009)
I guess csi's not the only game in town.ฉันคิดว่า CSI ไม่ใช่เกมส์เพียงอย่างเดียวในเรื่องนี้ Bad Seed (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hobson's choiceการเลือกได้เพียงอย่างเดียวที่เสนอ,การไม่มีโอกาสเลือก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top