Search result for

เพิ่มขึ้น

(59 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิ่มขึ้น-, *เพิ่มขึ้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นเงาตามตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามส่วน.
แปรผันเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน มี ๒ กรณี คือ แปรผันโดยตรง และ แปรผันแบบผกผัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good work, people. She's coming up nicely. Normal electromagnetic surges.ดีมากทุกคน ค่อยๆขึ้นมาแล้ว สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพิ่มขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Alpha waves increasing.คลื่นอัลฟาเพิ่มขึ้น Joy (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
Getting close to the outdoors spooked him, raised his BP.การปิดตัวจากภายนอก กดดันเขา ทำให้ความดันของเขาเพิ่มขึ้น The Itch (2008)
You'll increase his pain, but not enough to make a difference.คุณทำให้เขาเจ็บเพิ่มขึ้น แต่ไม่มากพอที่จะทำให้แตกต่าง The Itch (2008)
Twice the trouble, they have become.นั่นล่ะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเลย Rising Malevolence (2008)
The worldwide appeal continued to grow,ความนิยมทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
After that incident, the number of chieftains mistreating Baegeuk... is increasing by the day.หลังจากนั้น, ในจำนวนหัวหน้าเผ่านั้นเริ่มทำไม่ดีกับแพกิอุก... มันก็เพิ่มขึ้นเป็นรายวัน The Kingdom of the Winds (2008)
Every day I have more wrinkles. Not fair.แต่ละวันฉันมีรอยตีนกาเพิ่มขึ้น มันไม่ยุติธรรมเลย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Weighed down by bulletproof siding.ข้อมูลยิ่งมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เพราะเขามีอุปกรณ์กันกระสุนด้วย Breaking and Entering (2008)
She's too powerful. We gotta get more players in there.เธอมีประสิทธิภาพสูงมาก เราต้องให้คนเล่นเกมส์เพิ่มขึ้นอีก WarGames: The Dead Code (2008)
These days when a child is lost we all suspect the worst.เด็กที่หายไปในแต่ละวัน เราสงสัยว่านับวันจะเพิ่มขึ้นมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิ่มขึ้น[v.] (phoēmkheun) EN: increase ; accelerate   FR: accroître ; augmenter ; élever
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ[v. exp.] (phoēm kheun reūay-reūay) EN: grow on   FR: s'imposer peu à peu

English-Thai: Longdo Dictionary
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,
big data(n ) ข้อมูลขนาดใหญ่, ข้อมูลหลากหลายปริมาณมหาศาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น ข้อมูลดัชนีการค้นคืนของเว็บ ข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลในเครือข่ายสังคม ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accrue[VI] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, มากขึ้น, Syn. increase
advance[VT] เพิ่มขึ้น, See also: เพิ่ม
advance[VI] เพิ่มขึ้น, See also: เพิ่ม
be up[PHRV] สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. keep up, remain up
build up[PHRV] เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง, See also: ก่อตัวขึ้น
crop up[PHRV] เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจ, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. pop up
elevated[ADJ] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. high, increase, uplifted
escalate[VI] เพิ่มขึ้น, See also: มากขึ้น, Syn. heighten, increase, intensify
explode[VI] เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
further[ADV] มากขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
anaphylaxis(แอนนะฟิแลค' ซิส) n. ภาวะภูมิแพ้, ภาวะไวต่อโปรตีนแปลกปลอมเพิ่มขึ้น. -anaphylactic adj.
annexation(แอนเนคเซ' เชิน) n. การผนวก, สิ่งที่ผนวกเข้า, ความจริงที่เพิ่มขึ้น. -annex- ationism, annexationist n., Syn. union ###A. removal)
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
autocatalysis(ออโทคะแทล'ลิซิส) n., (pl. -ses) ภาวะที่เพิ่มขึ้นของปฏิกริยาทางเคมีเนื่องจากตัวกระตุ้น (catalyst) ที่เกิดขึ้น. -autocatalytic adj.
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
boost(บูสทฺ) {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ส่งเสริม,พูดจาสนับสนุน,เผยแพร่,เลื่อนตำแหน่ง,เพิ่มขึ้น, Syn. lift,raise

English-Thai: Nontri Dictionary
accrete(vi,vt) โต,ขยาย,งอก,เพิ่มขึ้น,เกาะ,จับ,พอก
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
augmentative(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น
cumulative(adj) เพิ่มขึ้น,กองขึ้น,มากขึ้น,ทับทวี
excess(adj) ที่เพิ่มขึ้น,ที่เกินมา,มากเกินพอ
extend(vi,vt) ขยายออกไป,ยืดออก,แผ่ออก,กางออก,เพิ่มขึ้น,ไปถึง
heighten(vi) สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,เข้มข้นขึ้น,เด่นขึ้น
increase(vi) เพิ่มขึ้น,ทวี,เพิ่มพูน
increasingly(adv) โดยเพิ่มขึ้น,อย่างทวีคูณ,อย่างเพิ่มพูน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
spike (vt ) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใด(ราคา,อัตรา)
See also: A. dim,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
増す[ます, masu] Thai: เพิ่มขึ้น
増える[ふえる, fueru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase (vi)
加わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เพิ่มขึ้น English: to increase

German-Thai: Longdo Dictionary
verdoppeln(vt) |verdoppelte, hat verdoppelt| ทำให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
Mehrwertsteuer(n) |die, pl. Mehrwertsteuern| ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น Die Regierung kündigt an, dass die Mehrwertsteuer steigt. = รัฐบาลแจ้งว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น
zunehmend(adj) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น das zunehmende Bedürfnis an Benzin ความต้องการน้ำมันเบนซินที่กำลังเพิ่มขึ้น

French-Thai: Longdo Dictionary
accroître(vt) เพิ่มขึ้น Cela ne fait qu'accroître son colère.
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ
augmenter(vt) | j'augmente, tu augmentes, il augmente, nous augmentons, vous augmentez, ils augmentent| เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น เช่น Je vais demander à mon mari d'augmenter mon budget.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top