Search result for

เพศเมีย

(11 entries)
(0.2847 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพศเมีย-, *เพศเมีย*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Femalesเพศเมีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got a 150-pound female with... lacerations on the chest and haunches,short,fast breaths.เรามีกวางเพศเมียน้ำหนัก 150 ปอนด บาดแผลที่หน้าอก หายใจหอบลึกและเร็ว A Change Is Gonna Come (2007)
The only female I've seen has antlers.แล้วสิ่งมีชีวิตเพศเมียอย่างเดียวที่ผมได้เห็นก็คือกวาง Down the Block There's a Riot (2010)
Meet chimp 9. Here she's tasking at what is called the Lucas Tower.ลิงซิมแปนซีเพศเมียหมายเลข 9 นี้ มันกำลังทำการแก้ปริศนา ทาวเวอร์ ปัญหาของฮานอย Rise of the Planet of the Apes (2011)
The female lands.ในโลกของเพศเมีย Attack the Block (2011)
If this new territory is hospitable, she releases a pheromone which can be detected by the male of the species from over a mile away.เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ เพศเมียจะหลั่งสารฟีโรโมนออกมา มันสามารถล่อตัวผู้ในสายพันธุ์เดียวกัน ได้ไกลออกไปเป็นหลายๆไมล์ Attack the Block (2011)
What's the life expectancy for a female sloth?ชีวิตของสลอธเพศเมียเขาคาดหวังอะไรกันเหรอ? Ice Age: Continental Drift (2012)
I don't see why a big bad wolf like you can't find no pussy in a pack he claims he runs, but I sure like the looks of you, so you won't be hearing me complaining none.ฉันไม่เห็นว่าเจ้าหมาป่าอย่างคุณ ทำไมถึงไม่สามารถหาเพศเมีย ในฝูงได้นะ แต่ฉันมั่นใจว่า ลักษณะแบบคุณ Fuck the Pain Away (2013)

English-Thai: Longdo Dictionary
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: Nontri Dictionary
female(adj) เกี่ยวกับเพศหญิง,เกี่ยวกับสัตว์เพศเมีย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[めす, ] (n) เพศเมีย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top