Search result for

เพรียง

(41 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพรียง-, *เพรียง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพรียง(เพฺรียง) น. ส่วนร่างกายที่นูนอยู่หลังหู, มักใช้ว่า เพรียงหู
เพรียงเรียกผิวหนังที่ขรุขระอย่างหน้าออกฝี ว่า มีลักษณะเป็นเพรียง.
เพรียง(เพฺรียง) ว. พร้อม, มักใช้คู่กันว่า พร้อมเพรียง.
เพรียง(เพฺรียง) น. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Cirripedie ส่วนใหญ่มีเปลือกหุ้มตัวซึ่งเป็นแผ่นหินปูน มีหลายพวก เช่น เพรียงหินหรือเพรียงสนับหรือสนับทึบ วงศ์ Balanidae, เพรียงก้านหรือเพรียงคอห่าน วงศ์ Lepadidae.
เพรียง(เพฺรียง) น. ชื่อหอยทะเลกาบคู่หลายชนิด ในวงศ์ Teredinidae ลำตัวกลมยาวอ่อนนุ่มคล้ายหนอน เปลือกเล็กมากคลุมอยู่เฉพาะหัว เจาะกินเนื้อไม้ ที่แช่อยู่ในน้ำ เช่น ชนิด Lyrodus pedicellatus (Quatrefages), หนอนเพรียง หรือ เพรียงเรือ ก็เรียก.
เพรียงก้านน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ในวงศ์ Lepadidae เปลือกหุ้มเป็นแผ่นหินปูน ๕ แผ่นประกบกันมีลักษณะคล้ายดอกบัว ส่วนท้ายมีก้านยื่นออกมานอกเปลือกใช้เกาะติดกับวัตถุ, เพรียงคอห่าน ก็เรียก.
เพรียงคอห่านดู เพรียงก้าน.
เพรียงหินน. ชื่อสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง ในวงศ์ Balanidae เปลือกหุ้มตัวเป็นแผ่นหินปูน ๖ แผ่น ประกบกันมีลักษณะคล้ายภูเขาไฟ ส่วนฐานเชื่อมติดกับวัตถุ ปากเปิดด้านบน เช่น ชนิด Balanus variegates Darnin, สนับ หรือ สนับทึบ ก็เรียก.
เพรียงเมืองก. แทรกแซงบ่อนจิตใจชาวเมือง.
เพรียงเรือดู เพรียง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perinereis nuntia ; Sandwormเพรียงทราย (เพอริเนออิส นันเทีย) [TU Subject Heading]
Perinereis quatretaagsiเพรียงทราย (เพอริเนออิส ควอทรีแท็กซี) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I've got my "turn ons" all ready and everything.ฉันจะมีชื่อเสียงพร้อมเพรียงทุกอย่าง The House Bunny (2008)
"'Billions of bilious blue blistering barnacles in a thundering typhoon! It is water!"เพรียงสีน้ำเงินเป็นพันล้าน เกรี้ยวกราดอยู่ภายใต้พายุไต้ฝุ่น The Reader (2008)
Conformity was a problem for me.ความพร้อมเพรียงเป็นปัญหากับผม London. Of Course (2009)
Youอร่อยจริงๆๆ [พร้อมเพรียง] พร้อมเพรียง เป็นมันฝรั่งที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมา Our Family Wedding (2010)
Oh, and, um, by the way, they're barnacles.โอ พวกมันคือเพรียงตะหาก If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
I will sing the harmony.ฉันจะร้องให้พร้อมเพรียง Dream High (2011)
You think I electrocuted my own father to get these barnacled yahoos to love me?คุณคิดว่า ผมใช้ไฟฟ้าสังหารพ่อตัวเอง เพื่อให้พวกเพรียงเกาะติดพวกนี้ มารักผมนะเหรอ Sparks and Recreation (2011)
You blue blistering barnacles!คุณฟ้าพองเพรียงThe Adventures of Tintin (2011)
Blistering barnacles, they're coordinates.เพรียงปลิสเตอร์ริง มันร่วมมือกัน The Adventures of Tintin (2011)
Me and my crew, we're going to have to be on our toes this year because your ships look outstanding and your men look ready.ปีนี้ผมกับลูกเรือจะตั้งใจเต็มที่ เพราะเรือของพวกท่านเป็นเรือชั้นยอด ลูกเรือทุกคนก็ดูพร้อมเพรียง Battleship (2012)
A collective request, sent up in unison.การร่วมกันร้องขอ, อย่างพร้อมเพรียงกัน. Noosphere Rising (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพรียง[n.] (phrīeng) EN: shipworms ; teredos ; barnacles   FR: anatife [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barnacle[N] เพรียงที่เกาะตามวัตถุใต้น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antifouling(แอน' ทีเฟาลิง) adj. ป้องกันเพรียงหรือสาหร่ายใต้น้ำเกาะ
barnacle(บาร์'นะเคิล) n. เพรียงที่เกาะอยู่ใต้ท้องเรือและหิน,สิ่งที่เกาะติด,คนที่ยากที่จะสลัดให้หลุดหรือหนีได้
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
co-ordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
concurrent(คันเคอ'เรินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือร่วมกัน,พร้อมเพรียง,ซึ่งเห็นด้วย,ซึ่งมีอำนาจเท่ากัน,ซึ่งมีจุดร่วม,ซึ่งตัดกันที่จุดเดียวกัน. n. ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน,สิ่งสนับสนุน,คู่แข่ง, Syn. coexistent,compatible
coordinate(โคออร์'ดิเนท) adj. ขนานกัน,ในระดับเดียวกัน,เท่ากัน,ประสานกัน,พร้อมเพรียงกัน n. สิ่งหรือบุคคลที่มีความสำคัญหรือตำแหน่งเท่ากัน,ระยะพิกัด vt. ทำให้เป็นระดับเดียวกัน,ทำให้เท่ากัน,ทำให้ประสานกัน. vi. เท่ากัน,อยู่ในระดับเดียวกัน,ประสานกัน., See also: c
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
incoordinate(อินโคออร์' ดิเนท) adj. ไม่ประสานกัน, ไม่พร้อมเพรียงกัน., Syn. incoordinate, incoordinate
incoordination(อินโคออร์ดิเน' เชิน) n. การไม่ประสานกัน, ความไม่พร้อมเพรียงกัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
barnacle(n) เพรียง
concerted(adj) รวมกัน,ร่วมกัน,พร้อมเพรียงกัน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top