Search result for

เผ่าพันธุ์

(30 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผ่าพันธุ์-, *เผ่าพันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ่าพันธุ์[N] lineage, See also: ethnic group, origin, stock, clan, Syn. เชื้อสาย, Example: แรงขับทางเพศมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์, Thai definition: กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผ่าพันธุ์น. เชื้อสาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raceเผ่าพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You need to know the extent to which he is disconnected from the human race.แค่ต้องการให้คุณรู้ว่า\ มีมนุษย์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ Birthmarks (2008)
... heignitedatribalwarthatkilled tens of thousands of civilians.เขาทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งฆ่าคนไปกว่าหมื่นคน 24: Redemption (2008)
...and genocide. Yes, good, good, good.แน่นอน และการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ Frost/Nixon (2008)
The human specie has increased excessively.เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถูกแพร่ออกไปมากมายจนล้นขนาด Death Note: L Change the World (2008)
Do you speak for the entire human race?คุณเป็นผู้แทนเผ่าพันธุ์ มนุษย์ได้อย่างนั้นหรอ ? The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm afraid they are not a reasonable race.พวกเขาไม่ใช่เผ่าพันธุ์ที่มีเหตุผล The Day the Earth Stood Still (2008)
They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.พวกมันคือบรรพบุรุษที่สำคัญ ของเผ่าพันธุ์พืชในอดีตและปัจจุบัน Home (2009)
All the successive species on Earth have drunk the same water.เผ่าพันธุ์ต่างๆทั้งหมดบนโลก ดื่มน้ำเดียวกัน Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
30% have disappeared. They are an essential link in the chain of species.มันเปรียบเสมือนสายใยที่สำคัญ ในสายโซ่แห่งเผ่าพันธุ์ Home (2009)
A species much like our own.เผ่าพันธุ์ที่ช่างเหมือนกับพวกเรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Our worlds have met before.ว่าสองเผ่าพันธุ์เคยพบกันมาแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
human race[N] เผ่าพันธุ์มนุษย์
tribe[N] เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)
australoid(อสส'พระลอยด์) n. มนุษย์เผ่าพันธ์หนึ่งที่รวมทั้งชาวพื้นเมืองออสเตรเลีย Papuans คนแระในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย. -adj. เกี่ยวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์ดังกล่าว
aymara(ไอ'มารา) n. ชาวอินเดียแดงเผ่าพันธุ์หนึ่ง, ภาษาของคนพวกนี้. -Aymaran adj. (of an Indian people)
clan(แคลน) n. เผ่า,เผ่าพันธุ์,วงศ์,วงศ์ตะกูล,ชาติวงศ์,ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พ้อง
intermarriage(อินเทอแม'ริเอจฺ) n. การแต่งงานระหว่างหญิงชายที่มีชนชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ต่างกัน,การแต่งงานระหว่างหญิงชายจากครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกัน
paleethnology(เพลีเอธนอล'โลจี) n. วิชาว่าด้วยเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โบราณ., See also: paleethnologic adj. paleethnological adj. paleethnologist n.
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
racism(เร'ซิสซึม) n. ลัทธิชนชาติ,ลัทธิเชื้อชาติ,ลัทธิเผ่าพันธุ์,ลัทธิเหยียดผิว,ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ, See also: racist n.
tribal(ไทร'เบิล) adj. เกี่ยวกับเผ่า,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์., See also: tribally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
clan(n) สกุล,แซ่,ตระกูล,เผ่าพันธุ์,ครอบครัว
racial(adj) เกี่ยวกับผิว,เกี่ยวกับเชื้อชาติ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人種[じんしゅ, jinshu] Thai: เผ่าพันธุ์ English: race

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top