Search result for

เผด็จการ

(44 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เผด็จการ-, *เผด็จการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผด็จการ[V] dictate, See also: order, command, Example: เขาเผด็จการกับลูกน้องจะตายแต่ไม่มีใครกล้าคัดค้านเพราะกลัวอำนาจของเขา, Thai definition: ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ[ADJ] dictatorial, Example: ประชาชนไม่ต้องการรัฐบาลเผด็จการมาบริหารประเทศ, Thai definition: ที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว
เผด็จการ[N] dictator, See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor, Example: ประเทศนี้เริ่มเป็นเผด็จการมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: การปกครองที่ใช้อํานาจบริหารเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เผด็จการน. การใช้อำนาจบริหารเด็ดขาด, เรียกลัทธิหรือแบบการปกครองที่ผู้นำคนเดียวหรือบุคคลกลุ่มเดียวใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดในการบริหารประเทศ ว่า ลัทธิเผด็จการ, เรียกผู้ใช้อำนาจเช่นนั้น ว่า ผู้เผด็จการ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictatorshipเผด็จการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That you are a tyrant!ว่าท่านเป็นเผด็จการTo Kill the King (2008)
(What are you? Hard-nosed? !(พ่อล่ะเป็นใคร เผด็จการจริงๆ) Baby and I (2008)
Miraz may be a tyrant and a murderer but as king, he is subject to the traditions and expectations of his people.มิราซ, อาจเป็นผู้ปกครองที่เผด็จการ และฆาตกร,แต่ ในฐานะพระราชา เขาต้องยึดติดประเพณี และเป็นความคาดหวังของประชาชน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Get rid of dictatorial government and establish an interim government!กำจัดรัฐบาลเผด็จการ, ตั้งรัฐบาลชั่วคราว! Episode #1.7 (2008)
You know how these deposed dictators are.รู้ไหมไอ้พวกเผด็จการตกกระป๋องมันเป็นยังไง Quantum of Solace (2008)
The CIA doesn't care about another dictator as long as they get their handซีไอเอไม่สนใจเผด็จการตราบใดที่ได้ตามข้อตกลง Quantum of Solace (2008)
We negotiated with the revolutionaries, Dictators or coup, that if the current president was more accessible, it would not be talking to you.เราทำงานร่วมกับคณะปฎิวัตื เผด็จการ หรือแม้แต่พวกคณะรัฐประหาร ดังนั้นถ้าหากประธานาธิบดีคนปัจจุบันยอมที่จะทำตามข้อเสนอเรา เราก้อคงไม่มีความจำเป็นต้องมาคุยกัน Quantum of Solace (2008)
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว Doubt (2008)
That doesn't sound right, but, I'm just saying, what else could you do? Maybe, Cuban dictator?นอกจากเป็นนักเผด็จการคิวบา หรือโบกี้แมน พี่เป็นโบกี้แมนได้ Bedtime Stories (2008)
Then I guess that makes it a dictatorship.ฉันเดาว่านี่คงเป็นแบบเผด็จการ Eggtown (2008)
Tonight, those blessings have seen us through a brutal attack by a desperate tyrant.ในค่ำคืนนี้, คำขอนั้นช่วยเราให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ บุกเข้าโจมตีโดยกลุ่มเผด็จการ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
UIO protocol dictates that we give the aliens 24 hours notice of our right to evict.สนธิสัญญาเผด็จการ UIO นั่นคือสิ่งที่เราให้กับเอเลี่ยน เตือนให้รู้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนขับไล่ District 9 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผด็จการ[n.] (phadetkān) EN: dictator   
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator   FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
เผด็จการ[adj.] (phadetkān) EN: dictatorial ; autocratic   FR: dictatorial ; autocratique
เผด็จการคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phadetkān khømmiūnit = phadetkān khømmiūnis) EN: Communist dictator   
เผด็จการทหาร[n. exp.] (phadetkān thahān) EN: military dictatorship   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
authoritarian[ADJ] เผด็จการ, Syn. dictatorial, absolute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolutism(แอบ' โซทิส' ซึม) n . ลัทธิเบ็ดเสร็จหรือเผด็จการ. -absolutist n.
authoritarian(ออธอริแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ,เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ. -n. ผู้ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ,ผู้ใช้อำนาจเผด็จการ.
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
big brothern. พี่ชาย,พี่ใหญ่,พี่เลี้ยง,ระบบเผด็จการ
caesar(ซี'ซาร์) n. ชื่อตำแหน่งของจักรพรรดิโรมัน,จักรพรรดิ,ผู้เผด็จการ,เจ้าหน้าที่พลเรือน,จูเลียสซีซาร์, Syn. tyrant
despot(เดส'เพิท) n. ผู้กดขี่,ทรราชย์,นักเผด็จการ, See also: despotism n., Syn. tyrant

English-Thai: Nontri Dictionary
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
autocracy(n) ระบอบเผด็จการ
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
despot(n) ผู้กดขี่,นักเผด็จการ,ทรราชย์
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
despotism(n) ลัทธิสมบูรณาญาสิทธิราช,อำนาจเผด็จการ,ระบอบเผด็จการ
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ

German-Thai: Longdo Dictionary
Absolutismus(n) |der| การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์, ระบบเผด็จการทางการเมือง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top