Search result for

เป็นไปได้

(61 entries)
(0.1172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นไปได้-, *เป็นไปได้*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย ( ) หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นไปได้[V] be possible, See also: be feasible, Syn. เป็นได้, Ant. เป็นไปไม่ได้, Example: โครงการรถไฟฟ้าอาจเป็นไปได้ในอนาคต, Thai definition: เกิดขึ้นได้, มีขึ้นได้, น่าจะเป็น, ควรจะเป็น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything's going to be all right.ทุกอย่างเป็นไปได้ถูกต้อง ทั้งหมด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Here, as soon as possible. A whirlwind romance.- ที่นี่ครับ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Rebecca (1940)
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ Rebecca (1940)
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น Rebecca (1940)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
- I'm just saying a coincidence is possible.- ฉันแค่บอกเรื่องบังเอิญเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
- It's possible!- มันเป็นไปได้12 Angry Men (1957)
- I don't know. It's possible.- ผมไม่ทราบ มันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
Nobody can be that accurate.ไม่มีใครสามารถเป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง 12 Angry Men (1957)
- I think that's possible.- ผมคิดว่าเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
He can't be that big.เขาไม่สามารถเป็นไปได้ว่ามี ขนาดใหญ่ The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นไปได้[v.] (penpai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible   FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible
เป็นไปได้จริง[adj.] (penpai dāi jing ) EN: realistic ; possible   FR: possible
เป็นไปได้ว่า[v. exp.] (penpai dāi wā) FR: il est possible que

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apt[ADJ] เป็นไปได้, See also: มีความโน้มเอียง, Syn. likely
ghost of a chance[IDM] มีโอกาสน้อยมาก, See also: เป็นไปได้น้อย
ring true[IDM] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นจริง, ค่อนข้างจริง
lie open[PHRV] ดูเหมือนจะเกิด, See also: เป็นไปได้ว่า (จะได้รับบางสิ่ง)
last[ADJ] เป็นไปได้น้อยที่สุด, See also: เหมาะสมน้อยที่สุด
like[ADJ] น่าจะเป็นไปได้, See also: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ, Syn. likely
likely[ADV] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, Syn. probably
likely[ADJ] เป็นไปได้, See also: น่าจะเป็นไปได้, มีท่าทางว่า, มีแนวโน้ม, Syn. probable
possible[ADJ] เป็นไปได้, See also: ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, Syn. plausible, probable, likely
stand a chance[IDM] มีโอกาส, See also: เป็นไปได้ที่จะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
earthly(เอิร์ธ'ลี) adj. เกี่ยวกับโลก,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย,เป็นไปได้,แห่งมนุษย์, Syn. worldly
easily(อี'ซีลี) adv. อย่างง่ายดาย,อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างราบรื่น,ดีกว่ามาก,ซึ่งมีทางเป็นไปได้, Syn. readily
error messsageข้อความระบุความผิดพลาดหมายถึงข้อความที่เตือนบนจอภาพเพื่อบอกให้รู้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้นมีอะไรผิด อาจเป็นไปได้ว่า ผู้ใช้ใช้คำสั่งผิด หรือทำผิดขั้นตอน สำหรับเครื่องแมคอินทอช ถ้าเป็นความผิดรุนแรง อาจเห็นเป็นลูกระเบิดบนจอภาพ ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ จะต้องเริ่มต้นใหม่หมด
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
feasible(ฟี'ซะเบิล) adj. กระทำได้,เป็นไปได้,ดำเนินการได้,เหมาะสม., See also: fessability,feasibleness n. feasibly adv., Syn. practicable ###A. unworkable
fishy(ฟิช'ชี) adj. คล้ายปลา (กลิ่น,รสหรืออื่น ๆ) ,ซึ่งประกอบด้วยปลา,ซึ่งมีปลาอุดมสมบูรณ์,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้,น่าสงสัย,ทื่อ,ปราศจากความรู้สึก
horseshitn. ความไร้สาระ,การโกหก,การพูดสุ่มสี่สุ่มห้า interj. คำอุทานที่แสดงความไม่เชื่อ,ความไม่น่าเป็นไปได้, Syn. common sense

English-Thai: Nontri Dictionary
belike(adv) อาจจะ,บางที,น่าเป็นไปได้
conceivable(adj) พอจะคิดได้,เป็นไปได้
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
fabulous(adj) เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ,ไม่น่าเป็นไปได้
feasible(adj) อาจกระทำได้,เป็นไปได้,อาจปฏิบัติได้
imaginable(adj) ที่นึกฝันได้,เท่าที่จะเป็นไปได้
liability(n) ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้,พันธกรรม,ความโน้มเอียง
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง
likelihood(n) ความเป็นไปได้,ความน่าจะเป็น
likely(adj) อาจเป็นไปได้,น่าจะ,มีทีท่าว่า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
against all odds (phrase) เป็นไปได้ยาก, เป็นไปได้น้อยมาก
in the cards (v.phr. ) เป็นไปได้, น่าจะเกิดขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
可能[かのう, kanou] (adj) เป็นไปได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
可能[かのう, kanou] Thai: เป็นไปได้ English: possible (an)

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Möglichkeit(n) |die, pl. Möglichkeiten| ความเป็นไปได้
bald(adv) เร็วๆ นี้ เช่น Er kommt bald wieder. เขาจะกลับมาเร็วๆ นี้, so bald wie möglich เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
eher(Adv.) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
möglichเป็นไปได้
möglicherweise(adv) ที่น่าเป็นไปได้
voraussichtlich(adj adv) เป็นไปได้สูง เช่น Ich komme voraussichtlich am Wochenende zur Arbeit. ฉันคงมาทำงานวันเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่, See also: S. sehr wahrscheinlich,
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: S. logisch,rational, A. unlogisch,unnachvolziehbar,unrational,
Wahrscheinlichkeit(n) |die, nur Sg.| ความน่าจะเป็น , ความเป็นไปได้ เช่น Die Wahrscheinlichkeit, daß er kommt, ist so gering. การที่เขาจะมามีความเป็นไปได้น้อยมาก
jederzeit(adv) เป็นไปได้ในทุกโอกาส เช่น Es kann jederzeit regnen. ฝนอาจตกได้ตลอดเวลา , See also: S. jeden Augenblick,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top