Search result for

เป็นอาจิณ

(14 entries)
(0.044 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นอาจิณ-, *เป็นอาจิณ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เป็นอาจิณ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เป็นอาจิณ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นอาจิณ [ADV] always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คนเสมือนไร้ความสามารถน. บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานโดยตนเองได้ หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้น และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ.
คอโดยปริยายหมายความว่า ความมีใจชอบเสพสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอาจิณ เช่น คอเหล้า คอเบียร์ คอหนัง คอละคร.
อุปกรณ์สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น เช่น ยางอะไหล่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parliamentary absenteeismการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
absenteeism, parliamentaryการขาดประชุมรัฐสภาเป็นอาจิณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortion, Habitualการแท้งเป็นอาจิณ, การแท้งเป็นนิสัย, แท้งเป็นอาจิณ, แท้งเป็นนิจสิน, การแท้งอาจิณ [การแพทย์]
Abortion, Recurrentแท้งบ่อยๆ, การแท้งเป็นอาจิณ [การแพทย์]
Abortion, Repeatedการแท้งเป็นอาจิณ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาดงานเป็นอาจิณ[n. exp.] (kān khāt ngān pen ājin) EN: absenteeism   FR: absentéisme [m]
เป็นอาจิณ[adj.] (pen ājin) EN: habitual   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top