Search result for

เป็นมิตร

(50 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นมิตร-, *เป็นมิตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นมิตร[V] be friendly, See also: be on friendly terms, be friends, Example: หากครูเป็นมิตรกับศิษย์ได้ก็จะทำให้บรรยากาศในการเรียนดีมาก, Thai definition: เป็นเพื่อนรักใคร่คุ้นเคย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, friendly is a dangerous thing.ใช่ความเป็นมิตร เป็นสิ่งอันตราย Emancipation (2008)
That was a terrible day. Your father was a great friend.นั่นเป็นวันที่เลวร้ายมาก พ่อเจ้าเป็นมิตรที่ดีต่อข้า To Kill the King (2008)
No, it's not kindness but foolishness.ไม่ มันไม่ใช่ความเป็นมิตรเลยแต่มันทึ่มมากกว่า Beethoven Virus (2008)
A more public-friendly library, that is the purpose of this call for ideas.ห้องสมุดสาธาณะที่เป็นมิตร มันคือจุดประสงค์ของความคืดนี้ Heartbreak Library (2008)
And I do so much just want to be friend.และฉันพยายามที่จะเป็นมิตร The Secret of Moonacre (2008)
Hope you make friend with the roaches!หวังว่าเธอจะเป็นมิตรกับแมลงสาบได้น๊ะ The Secret of Moonacre (2008)
I have loved all those whom you loved and given you children though it has pleased God to take them away.เป็นมิตรกับผู้ที่พระองค์รัก และให้บุตรแก่พระองค์ ถึงแม้ว่าท้ายแล้วพระเจ้าพอใจที่พรากพวกเขาจากไป The Other Boleyn Girl (2008)
Oh, Jim Gordon? He's a friend, actually. Try to be nice.จิม กอร์ดอนเหรอ จริงๆแล้วเขาเป็นมิตรนะ ดีกับเขาหน่อย The Dark Knight (2008)
We offer only happiness and good greetings.เรานำความสุขมาให้ ทักทายอย่างเป็นมิตร Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
You're the one who thinks you're in a dream. I was just trying to be nice.นายนั่นแหละที่เอาแต่คิดว่าตัวเองอยู่ในฝัน ฉันแค่พยายามทำตัวเป็นมิตรเท่านั้นเอง Inkheart (2008)
The world you create on the page seems more friendly and alive than the world you live in.โลกที่เราสร้างขึ้นมาบนหน้ากระดาษ... ...ดูเป็นมิตรและมีชีวิตชีวามากกว่า โลกที่เราอยู่จริงๆ ซะอีก Inkheart (2008)
One should choose his words as carefully as he chooses his friends.มันจำเป็นต้องระวังคำพูด เหมือนกับ ระวังฝ่ายที่เราเป็นมิตรด้วย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นมิตร[v.] (pen mit) EN: be friendly ; be on friendly terms ; be friends   
เป็นมิตร[adj.] (pen mit) FR: amical ; cordial
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap singwaētløm) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agreeable[ADJ] เป็นมิตร
amiable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง
amicable[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. peaceable, friendly, neighborly
befriend[VT] ผูกมิตร, See also: เป็นมิตร, ตีสนิท, ทำตัวเป็นเพื่อนกับ, ตีสนิท, เข้ากับ
bluff[ADJ] เป็นมิตรแต่พูดตรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่น, See also: เป็นมิตรแต่โผงผาง, Syn. outspoken
chum up[PHRV] เข้ากันได้ดี, See also: เป็นมิตรกับ, Syn. pal up
fraternize with[PHRV] เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
fireside[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
friendly[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, เหมือนเป็นเพื่อน, Syn. amiable, cordial, kindly, Ant. hostile, inimical, unfriendly
get along[PHRV] เป็นเพื่อนกันได้, See also: เป็นมิตร, เข้ากันได้ดี, Syn. get along with, get on, get on with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affable(แอฟ' ฟะเบิล) adj. เป็นมิตร, ง่าย , กรุณา
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
bad bloodn. ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร
chilliness(ชิล'ลิเนส) n. ความเมินเฉย,ความเย็นชา,ความไม่เป็นมิตร
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
forbidding(ฟอร์บิด'ดิง) adj. ไม่เป็นมิตร,น่ากลัว,อันตราย,มีภัยคุกคาม., See also: forbiddingly adv. forbiddingness n.
francophiladj. ซึ่งเป็นมิตรหรือชอบฝรั่งเศส

English-Thai: Nontri Dictionary
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
backyard(n) ความเป็นศัตรู,ความเกลียดชัง,ความไม่เป็นมิตร
chillness(n) ความเย็นชา,ความเฉยเมย,ความเยือกเย็น,ความไม่เป็นมิตร
chummy(adj) สนิทสนม,เป็นเพื่อนกัน,เป็นมิตร
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง

German-Thai: Longdo Dictionary
feindlich(adj) ไม่เป็นมิตร, ทำตัวเป็นศัตรู
eisig(adj) ที่เย็นชาเหมือนน้ำแข็ง, ที่ไม่เป็นมิตร เช่น ein eisiger Blick สายตาที่ไม่เป็นมิตร, See also: S. unfreundlich,
freundlich(adj) เป็นมิตร, เป็นกันเอง, มีน้ำใจ, See also: S. nett, A. unfreundlich,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*reundlich {adj} | freundlicher | am freundlichsten* (adj) เป็นมิตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top