Search result for

เป็นพิเศษ

(45 entries)
(0.0982 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นพิเศษ-, *เป็นพิเศษ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพิเศษ [ADV] specially, See also: particularly, extraordinarily, Example: ขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตคอมพิวเตอร์ต้องใช้ความระมัดระวังและความพิถีพิถันเป็นพิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're gonna get some special deliveries.คุณกำลังได้รับการดูแลเป็นพิเศษ Last Resort (2008)
What kind of food do you like?ว่าแต่ คุณอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับ Scandal Makers (2008)
I suddenly feel like this year titis is uniquely beautiful.ข้ารู้สึกเหมือนว่าปีนี้ ต้น Titis (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม) สวยเป็นพิเศษ Iljimae (2008)
Five quid a week extra.5 ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นพิเศษ The Bank Job (2008)
That's my special area of interest.นั่นคือสิ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษ The Bank Job (2008)
- What's so special about this box?- ตู้นี้มีอะไรเป็นพิเศษหรือ The Bank Job (2008)
I've been told it was an especially good night to be born.มีคนบอกผมว่ามันเป็นคืนที่ดีเป็นพิเศษ ที่จะเกิดมา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- I'm not looking for anything particular.-พ่อไม่ได้ตามหาอะไรเป็นพิเศษนี่ Inkheart (2008)
Is there anything particular you seek, my lord?ต้องการสิ่งไหนเป็นพิเศษรึป่าว พระองค์? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Who do you like tonight, Jay?คืนนี้ คุณชอบใครเป็นพิเศษ เจย์? The Love Guru (2008)
But could I ask you to go a little easier on David over the next couple of days, bearing in mind the extraordinary pressure that he's under?แต่่ช่วยตั้งคำถามให้ง่ายอีกหน่อยเพื่อเดวิท สำหรับอีกสองวันข้างหน้า พยายามคำนึงไว้ในใจเป็นพิเศษ ถึงสถานการณ์ ที่เดวิทถูกบีบบังคับอยู่ Frost/Nixon (2008)
But what I do have are a very particular set of skills.แต่ฉันมีทักษะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ Taken (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพิเศษ[adv.] (pen phisēt) EN: specially ; particularly ; extraordinarily   FR: exceptionnellement

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
especially    [ADV] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, See also: เป็นพิเศษ, โดยเฉพาะ, Syn. exceptionally, particularly
extra    [ADJ] เป็นพิเศษ, See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ, Syn. more
magnificent    [ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: เป็นพิเศษ, Syn. excellent
specified    [ADJ] เฉพาะเจาะจง, See also: เป็นพิเศษ, Syn. particularized, detiailed, itemized
unique    [ADJ] ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว, See also: เป็นพิเศษ, Syn. unusual, Ant. ordinary
unusually    [ADV] เป็นพิเศษ, See also: อย่างน่าทึ่ง, Syn. extraordinarily, Ant. ordinarily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appropriation(อะโพรพริเอ'เชิน) n. การจัดสรรไว้,การตั้งเงินไว้เป็นพิเศษ, Syn. funds, allocation, allotment)
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
commando(คะมาน'โด) n. หน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกเป็นพิเศษ,หน่วยคอมมานโด,สมาชิกของหน่วยดังกล่าวนี้ -pl. commandos,commandoes
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
detach(ดิแทชฺ') vt. ถอดออก,ส่งไปเป็นพิเศษ
detachment(ดิแทช'เมินทฺ) n. การถอดออก,ความไม่ลำเอียง,การมีอุเบกขา,การส่งกองทหารหรือเรือไปเป็นพิเศษ, Syn. impartiality
distinguish(ดิสทิง'กวิช) vt. ทำให้แตกต่าง,จำแนก,รู้ถึงข้อแตกต่าง,วินิจฉัย,ทำให้เด่น,กระทำตัวดีเป็นพิเศษ vi. แสดงความแตกต่าง,จำแนก, See also: distinguishable adj. ดูdistinguish distinguisher n. ดูdistinguish distinguishingly n.,adv. ดูdistinguish dis
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
expressly(อิคซฺเพรส'ลี) adv. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างด่วน,ส่งด่วน., Syn. precisely
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more

English-Thai: Nontri Dictionary
deluxe(adj) หรูหรา,ฟู่ฟ่า,วิลิศมาหรา,ดีเป็นพิเศษ
exceptional(adj) ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,เป็นพิเศษ,เป็นข้อยกเว้น
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
honorary(adj) กิตติมศักดิ์,ให้เป็นพิเศษ,เป็นเกียรติ
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง
peculiar(adj) แปลก,พิกล,ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
superfine(adj) ดีเยี่ยม,ดีเหลือ,เป็นพิเศษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別途[べっと, ] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก

German-Thai: Longdo Dictionary
besondersโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น Ich esse Tomaten besonders gern. ฉันชอบทานมะเขือเทศเป็นพิเศษ
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
üblich(adj) ธรรมดา, สามัญ, ดาษดื่น, ทั่วไป เช่น Das Buch ist weit mehr als übliche Städteführer. หนังสือเล่มนี้มีอะไรมากกว่าหนังสือแนะนำท่องเที่ยวทั่วไปเป็นพิเศษ, See also: S. ordinär,
besondere(adj) ที่พิเศษ เช่น Er ist ein besonderer Mensch. Er hat mein Leben schöner gemacht. เขาเป็นคนพิเศษ เขาทำให้ชีวิตของฉันงดงามขึ้น, eine besondere Qualität คุณภาพที่ดีเป็นพิเศษ, See also: Related: insbesonders, besonders
erstaunlich(adj adv) ที่น่าทึ่ง, ที่น่าประหลาดใจ(ทางบวก), ที่ดีเป็นพิเศษ เช่น Die Zahl der Teilnehmer ist erstaunlich hoch. จำนวนผู้ร่วมงานนั้นสูงมากจนน่าทึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top