Search result for

เป็นพิษ

(46 entries)
(0.2888 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นพิษ-, *เป็นพิษ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพิษ [V] be poisonous, See also: be baneful, be toxic, be venomous, be harmful, be noxious, Example: เห็ดป่าบางชนิดเป็นพิษ ถ้ารับประทานเข้าไปอาจถึงแก่ชีวิตได้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toxic เป็นพิษ
สภาพที่สิ่งหนึ่งเมื่อเข้าสู่ระบบมีชีวิต แล้วจะมีผลร้ายต่อชีวิต [สิ่งแวดล้อม]
Intoxication, Episodicเป็นพิษเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Mercurialismเป็นพิษเนื่องจากปรอท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some kind of toxin, maybe.หรือว่าจะเป็นพิษได้มั้ยค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Can lead poisoning cause visual agnosia?อาการแบบนี้เป็นพิษสารตะกั่วหรือเปล่า Adverse Events (2008)
Maybe there is a batch of toxic paint that he used up a few months ago.บางทีอาจมีจานสีที่เป็นพิษ\ ที่เค้าใช้เมื่อ 2-3เดือนที่แล้ว Adverse Events (2008)
It has to be a poison.มันอาจเป็นพิษ The Itch (2008)
- an ectopic pregnancy, we removed it.อาการครรภ์เป็นพิษเราก็รักษาแล้ว แต่ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจก็ไม่หาย Dying Changes Everything (2008)
But not the vitamin deficiency or the ectopic pregnancy.แต่ไม่ใช่ขาดวิตามินและครรภ์เป็นพิษ Dying Changes Everything (2008)
Food poisoning is one of the leading causes of death at sea.อาหารเป็นพิษเป็นหนึ่งใน สาเหตุหลัก ๆ ของการตายในทะเล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's so toxic.มันเป็นพิษมากๆ Episode #1.8 (2008)
It's probably poisoning the air.มันอาจจะทำให้อากาศเป็นพิษ The Happening (2008)
It's toxic to humans, fishermen who come in contact with it are dying.มันเป็นพิษต่อมนุษย์ ชาวประมงที่สัมผัสมันกำลังจะตาย The Happening (2008)
What happened to the carbon that poisoned the atmosphere?เกิดอะไรขึ้นกับคาร์บอน ที่ทำให้บรรยากาศเป็นพิษ Home (2009)
At the foot of these eucalyptus trees, nothing grows because their leaves form a bed that is toxic for most other plants.บริเวณ 1 ฟุตของต้นยูคาลิปตัสเหล่านี้, ไม่มีพืชชนิดใดขึ้นได้ เพราะใบของมันเป็นพิษต่อพืชชนิดอื่น Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพิษ[adj.] (pen phit) EN: toxic   FR: toxique ; vénéneux ; délétère
เป็นพิษเป็นภัย[adj.] (pen phit pen phai) EN: dangerous   

English-Thai: Longdo Dictionary
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noxious    [ADJ] ซึ่งเป็นอันตราย, See also: เป็นพิษ, Syn. baneful, deleterious
toxicant    [ADJ] เป็นพิษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrylonitrile(แอคริโลไน' ทริล) chem. ของเหลวที่เป็นพิษชนิดหนึ่ง ใช้ในการสังเคราะห์บางและเส้นใยผ้า
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
autointoxication(ออดทอินทอคซิเค'เชิน) n. การเป็นพิษจากภายในร่างกาย., Syn. autotoxemia -autotoxic adj. (autotoxicosis)
baneful(เบน'ฟูล) adj. ซึ่งทำลาย,เป็นพิษ,นำความหายนะ, Syn. deadly
blood poisoningn. ภาวะโลหิตเป็นพิษ,septicemia
cowbane(คาว'เบน) n. พืชที่เป็นพิษต่อวัวควาย
envenom(เอนเวน'เนิม) vt. ทำให้เป็นพิษ,ใส่พิษลงไป,ทำให้ขม,เป็นพิษ,ทำให้เคืองแค้น
innocuous(อินอค'คิวอัส) adj. ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นภัย,ไม่เป็นพิษ,ไม่รุกราน,ไม่น่ากลัว., See also: innocuously adv. innocuousness n., Syn. harmless-A. noxious
miasma(ไมแอซ'มะ) n. บรรยากาศที่เป็นพิษ,อำนาจมือ,อิทธิพลร้าย, See also: misamal adj. miasmatic adj. miastical adj. miasmic adj. pl. miasmata,miasmas
noisome(นอย'เซิม) adj. รุกราน,น่ารังเกียจ,เป็นภัย,เป็นอันตราย,เป็นพิษ., See also: noisomeness n., Syn. noxious,bad

English-Thai: Nontri Dictionary
baneful(adj) มีอันตราย,มีผลร้าย,เป็นพิษ
canker(vt) เปื่อย,เป็นพิษ,ทำให้เน่าเปื่อย
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
harmless(adj) ไม่มีอันตราย,ไม่เป็นพิษเป็นภัย
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
noisome(adj) น่ารังเกียจ,เหม็น,เป็นอันตราย,เป็นพิษ
poisonous(adj) เป็นพิษ,เป็นอันตราย,ร้ายแรง
toxic(adj) เป็นพิษ,มีพิษ
venomous(adj) มีพิษ,เป็นพิษ,มุ่งร้าย,ชั่วร้าย
virulence(n) ความรุนแรง,ความเป็นพิษ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
中毒[ちゅううどく, ] (n ) เป็นพิษ, เสพย์ติด

German-Thai: Longdo Dictionary
verursachen(vt) |verursachte, hat verursacht| ก่อให้เกิด เป็นต้นตอ เช่น Der Verkehr in Bangkok hat die Luftverschmutzung verursacht. การจราจรในกรุงเทพทำให้อากาศเป็นพิษ, See also: führen zu, zur Folge haben, hervorrufen
Gift(n) |das, pl. Gifte| พิษ, สารที่เป็นพิษต่อร่างกาย
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย
Giftpilz|der, pl. Giftpilze| เห็ดที่เป็นพิษ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top