Search result for

เป็นจริง

(58 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นจริง-, *เป็นจริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นจริง[V] become true, See also: come true, Example: เขาพยายามทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงด้วยการสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเห็นว่าเป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญ
เป็นจริงเป็นจัง[ADV] seriously, See also: earnestly, Syn. จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, Example: การประมูลภาพเขียนยังไม่เคยมีใครจัดเป็นจริงเป็นจังเพราะอยู่ในวงแคบและคนสนใจมีจำกัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นจริงเป็นจังว. เป็นหลักฐานมั่นคง, เป็นชิ้นเป็นอัน, เป็นลํ่าเป็นสัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
realเป็นจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What if they all started to come true?ถ้าฝันนั้นมันจะเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
In fact, why wait?ในความเป็นจริง. จะรออะไรอยู่ล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
Because the reality of being separated next yearเพราะความเป็นจริง ที่เราต้องแยกกันปีหน้า New Haven Can Wait (2008)
When morning comes, reality intrudesพอตื่นเช้ามา สู่ความเป็นจริง New Haven Can Wait (2008)
Much more complicated than it really is,ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าความเป็นจริง Chuck in Real Life (2008)
Sorry, j., but in the real world,ขอโทษนะ เจ แต่ในโลกเป็นจริง Pret-a-Poor-J (2008)
Let's just pretend it didn't happen.มันเป็นการเสแสร้าง มันไม่ได้เป็นจริง Odyssey (2008)
You need to realize that, and even if you don't,นายต้องการควมเป็นจริงและถ้านายไม่.. Not Cancer (2008)
If you cannot lift the Buddha this time, your wish will be granted.ถ้าคุณไม่สามารถยกพระพุทธรูปได้ คำอธิฐฐานจะเป็นจริง Birthmarks (2008)
When this happens for real, are you okay to deliver here?เมื่อไรเรื่องนี้จะเป็นจริง คุณตกลงจะมาที่นี่นะ Joy (2008)
Phase three trials are showing real resultsการทดลองสามครั้ง แสดงผลที่เป็นจริง Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}"the patient's strong career, "even though in reality"คนไข้ที่ทำงานหนัก ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว" Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นจริง[v.] (pen jing) EN: become true ; come true   FR: s'avérer
เป็นจริงเป็นจัง[adv.] (pen jing pen jang) EN: seriously ; earnestly   

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,
augmented reality (AR)(n ) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์), สภาวะจริงที่แต่งเติมขึ้นด้วยเทคโนโลยี เช่น ผู้ใช้กำลังดูรถยนต์อยู่และต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ก็อาจจะใช้แว่นตาชนิดพิเศษซึ่งสามารถแสดงข้อมูลรถยนต์ซ้อนลงบนภาพรถยนต์ที่กำลังมองอยู่ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be beyond question[IDM] มีอยู่จริง, See also: เป็นจริง, ไม่ต้องสงสัย
be in[PHRV] มีอยู่จริง (สภาพหรือเงื่อนไข), See also: เป็นจริง
come true[IDM] เป็นจริง
down to earth[IDM] เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
down-to-earth[IDM] เป็นจริง, See also: ทางปฏิบัติ, ตามความจริง, ไม่เพ้อฝัน
go for[PHRV] เป็นจริงสำหรับ, See also: เกี่ยวช้องกับ
hard[ADJ] เป็นจริง, See also: แท้จริง
hold true[IDM] เป็นจริง, See also: ยังคงเป็นจริง
hold water[IDM] ถูกต้อง, See also: เป็นจริง, สามารถพิสูจน์ได้
materialise[VI] กลายเป็นจริง, See also: เป็นจริง, Syn. actualize, become real, Ant. dissolve, disembody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
aeriform(อา' ริฟอร์ม, เอเออ' ริฟอร์ม) ซึ่งมีรูปแบบหรือลักษณะของอากาศ , ไม่มีรูปร่าง, ไม่เป็นจริง
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
down-to-earthadj. ซึ่งเป็นความจริง,จริงจัง,ตามความเป็นจริง, Syn. practical
earthyadj. เกี่ยวกับดิน,มีลักษณะของโลก,เป็นจริง,ซึ่งปฏิบัติได้,หยาบ,โดยตรง,เกี่ยวกับโลกีย์วิสัย, See also: earthily adv. ดูearthy
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality

English-Thai: Nontri Dictionary
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
axiomatic(adj) ซึ่งเป็นจริง
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
forsooth(adv) ตามความจริง,เป็นจริง,แท้จริง,จริงๆ
objective(adj) เป็นจริง,ที่เป็นกรรม,เกี่ยวกับวัตถุ,เกี่ยวกับรูปธรรม
pragmatic(adj) ในทางปฏิบัติ,อย่างจริงจัง,เกี่ยวกับความเป็นจริง
predicate(vt) กล่าว,ยืนยันว่าเป็นจริง,วินิจฉัย,สรุป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
naturalisticเป็นจริง

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr
stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ถูกต้อง เป็นจริง
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, See also: R. verwirklichen
Wirklichkeit(n ) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, See also: S. die Realität,

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir les yeux(phrase) มองเห็นความเป็นจริงในสิ่งนั้นๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top