Search result for

เป็นครั้งคราว

(29 entries)
(0.0473 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นครั้งคราว-, *เป็นครั้งคราว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นครั้งคราว [ADV] occasionally, See also: sometimes, now and then, now and again, periodically, at time, Syn. บางครั้ง, บางโอกาส, เป็นครั้งเป็นคราว, เป็นมื้อเป็นคราว, บางครั้งบางคราว, Ant. บ่อย, เป็นประจำ, Example: เขากลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Our patient, who's been known to take a few drinks on non-occasions, vomits blood and collapses on a trip to China.คนไข้ของเราเท่าที่เรารู้ดื่มเล็กน้อย\ ไม่เป็นครั้งคราว อาเจียนเป็นเลือดและหมดสติ\ ขณะเดินทางไปเมืองจีน Birthmarks (2008)
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว Emancipation (2008)
Also, be prepared to go to prison sometimes.แล้วก็ เตรียมเข้าคุกเป็นครั้งคราว My Sassy Girl (2008)
Thanks.เป็นครั้งคราวเขา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
It's been happening there since the 1960s, and the FBI have been dropping in from time to timeมันเกิดขึ้นตั้ง แต่ปี1960 และFBIก็มาเป็นครั้งคราว The Fourth Kind (2009)
Will he whistle while he works, or will he just skip around the house occasionally?เขาจะผิวปากเวลาทำงานมั้ยครับ แล้วจะกระโดดโลดเต้นในบ้านเป็นครั้งคราวรึเปล่า Rose's Turn (2009)
Yes, the suburbs are filled with sinners, some of who occasionally... repent.ใช่ ชานเมืองเต็มไปด้วยคนบาป บ้างก็สำนึกผิด... เป็นครั้งคราว Nice Is Different Than Good (2009)
And page me if she becomes bradycardic or starts having apnea spells.แล้วเพจเรียกฉันนะ ถ้าเธอเริ่มมีอาการหัวใจเต้นช้า หรือหยุดหายใจเป็นครั้งคราว Invest in Love (2009)
So it's happening some of the time?งั้นก็เกิดขั้นบ้างเป็นครั้งคราวงั้นสิ? The Once and Future Queen (2009)
And from time to time, I'd come here to write.และเป็นครั้งคราว ที่ฉันกลับมา เพื่อเขียนหนังสือ Sex and the City 2 (2010)
It'll take more than the occasional stuffed animal to convince those children they still have a father.มันจะใช้เวลามากกว่ายัดสัตว์เป็นครั้งคราว ... ... ที่จะโน้มน้าวให้เด็กเหล่านี้พวกเขายังมีพ่อ Inception (2010)
And every now and then, people die mysteriously,และเป็นครั้งคราว คนตายอย่างลึกลับ, A Few Good Men (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang khrāo) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every now and again    [IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every now and then    [IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
every once in a while    [IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง
from time to time    [IDM] บางครั้ง, See also: เป็นครั้งคราว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
epidemic(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
epidemical(เอพพิเดม'มิเคิล) adj. เกี่ยวกับการระบาดเป็นครั้งคราวของโรค
fitful(ฟิท'ฟูล) adj. เป็นครั้งคราว,เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ, See also: fitfully adv. fitfulness n.
interval(อิน'เทอเวิล) n. เวลาระหว่าง,ช่วงระหว่าง,ช่วงห่าง,เวลาว่าง,เวลาพัก,ความแตกต่างของเสียง -at intervals เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งคราว, Syn. rest,pause,break,recess
occasional irregularityความผิดปกติเป็นครั้งคราวหมายถึง ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น ไม่ได้ เช่น โปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ดี ๆ ก็เกิดมีลูกระเบิดขึ้น (เฉพาะเครื่องแมคอินทอช) หรือค้าง (hang) เท่ากับบอกให้รู้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว และเราจะไม่สามารถทำความผิดปกตินั้น ให้เกิดซ้ำได้อีก (เพราะไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร)
petit mal(พะที'แมล') n. โรคลมบ้าหมูชนิดเบามีลักษณะอาการหมดสติในเวลาสั้นเป็นครั้งคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
occasional(adj) แล้วแต่โอกาส,เป็นครั้งคราว
occasionally(adv) บางโอกาส,เป็นครั้งคราว
OFF AND off and on(adv) บางครั้งบางคราว,เป็นครั้งคราว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top