Search result for

เปอร์เซ็นต์

(29 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปอร์เซ็นต์-, *เปอร์เซ็นต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์[N] percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ
เปอร์เซ็นต์[CLAS] percent, See also: per cent, Syn. ร้อยละ, ต่อร้อย, Example: โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์[N] percentage, See also: percent, per cent, Syn. ร้อยละ, Example: โอกาสที่พรรคจะปักฐานทางการเมืองบนสนามท้องถิ่นมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากทีเดียว, Thai definition: จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปอร์เซ็นต์น. จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือร้อยละ, การคิดเทียบเป็นส่วนร้อย เรียกว่า ร้อยละ หรือ ต่อร้อย ใช้เครื่องหมาย % แทน เช่น นักเรียนโรงเรียนนี้สอบได้ ๗๐ % คือ สอบได้ ๗๐ คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๐๐ คน เด็กคนนี้สอบได้ ๘๐ % คือ ได้คะแนน ๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
เปอร์เซ็นต์ค่านายหน้า, ค่าตอบแทนในการติดต่อซื้อขายเป็นต้น, เช่น ได้เปอร์เซ็นต์ ให้เปอร์เซ็นต์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
เปอร์เซ็นต์จำนวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยละหรือร้อยละ
คำที่มักเขียนผิด เปอร์เซ็น [คำที่มักเขียนผิด]
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I think you're drunk. - I'm not drunk, okay? I'm cool.ฉันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เกิน 100 เปอร์เซ็นต์เลย Jumper (2008)
You know, people are comforted by percentages. Didn't work.นายก็รู้ คนเราสบายใจเมื่อได้ยินเรื่องเปอร์เซ็นต์ มันไม่ได้ผลหรอก The Happening (2008)
You want me to throw some figures and percentages at you so we both feel better?นายอยากให้ฉันบอกตัวเลขกับเปอร์เซ็นต์ เพื่อเราจะได้รู้สึกดีขึ้น The Happening (2008)
62% chance. 62% chance it hasn't even been hit.มีโอกาส 62 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาส 62 เปอร์เซ็นต์ที่มันยังไม่ถูกโจมตี The Happening (2008)
A hundred percent.ร้อยเปอร์เซ็นต์ Eagles and Angels (2008)
A ten percent finder's feeเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ Safe and Sound (2008)
Look, I know what the score is.ฉันรู้นะว่าเปอร์เซ็นต์มันแค่ไหน Blow Out (2008)
And that the prop was voted for by a cock solid 68% of the american public.และมตินี้ ก็ถูกโหวตเห็นชอบโดยอเมริกันชน Nสูงถึง 68 เปอร์เซ็นต์.. Gamer (2009)
Duke, you scored in the top half percent of all people we've ever tested.ดุ๊ค นายทำคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกคน\ ที่เราทำการทดสอบมา ครึ่งเปอร์เซ็นต์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I am 100 percent behind our boys.ผมสนับสนุนทีมของเรา 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม Invictus (2009)
- ...while investors lost eight percent?..ในขนาดที่ผู้ลงทุนเสีย8เปอร์เซ็นต์ Confessions of a Shopaholic (2009)
Ten percent?สิบเปอร์เซ็นต์Julie & Julia (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [m]
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน[n. exp.] (poēsēn khwām khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
market share[N] เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า, See also: ส่วนแบ่งตลาด
per cent[N] เปอร์เซ็นต์
percent[N] เปอร์เซ็นต์, See also: ร้อยละ, Syn. percentage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี

German-Thai: Longdo Dictionary
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top