Search result for

เปล่า

(83 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปล่า-, *เปล่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - กระเหรี่ยง (KAR) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถังเปล่าใส่สารเคมี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่า[NEG] no, Syn. ไม่, Ant. ใช่, Example: นักเรียนพูดกับครูว่า ผมเปล่าลอกข้อสอบนะครับ, Thai definition: เป็นคำปฏิเสธ แปลว่า ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น.
เปล่า[ADJ] bare, See also: naked, nude, Syn. เปลือย, เปลือยเปล่า, เปล่าเปลือย, Example: สมัยผมเด็กๆ ผมเดินไปโรงเรียนด้วยเท้าเปล่าเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีสิ่งปกคลุมเช่น เท้าเปล่า, ไม่ได้ตกแต่ง เช่น ผนังเปล่า
เปล่า[ADJ] empty, See also: blank, Syn. ว่างเปล่า, ว่าง, โล่ง, Ant. เต็ม, Example: ตำรวจจับผู้เสพยาพร้อมของกลางอันได้แก่ขวดเปล่าที่บรรจุ ยาเค และ ยาเลิฟ มากกว่า 40 ขวด, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่า กล่องเปล่า
เปล่า[ADV] in vain, See also: pointlessly, Syn. ไม่ได้ผล, ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, Ant. มีประโยชน์, ได้ผล, ได้ประโยชน์, Example: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ
เปล่า[ADJ] empty, See also: ิblank, Syn. ว่างๆ, เปล่า, Ant. เต็ม, Example: ร้านค้าขายแค่กล่องเปล่าๆ ก็ได้ใบละเกือบสิบบาทแล้ว, Thai definition: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่าๆ กล่องเปล่าๆ
เปล่าดาย[ADJ] useless, Example: เขาน่าจะหาอะไรทำ ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนที่เปล่าดาย เงียบเหงาอย่างนี้, Thai definition: ที่หาประโยชน์ไม่ได้
เปล่าเปลี่ยว[V] be lonesome, See also: be alone, Syn. เปลี่ยว, Example: เธอรู้สึกกลัวขึ้นมาทันที เมื่อรู้สึกว่าทางที่เธอกำลังเดินอยู่เปล่าเปลี่ยวเพียงใด, Thai definition: ห่างไกลผู้คน
เปล่าเปลี่ยว[ADJ] lonesome, See also: lonely, Example: เขากำลังเหงา ยิ่งอยู่ในชนบทที่เปล่าเปลี่ยวอย่างนั้นคงยิ่งอยากกลับบ้านมากขึ้นอีก, Thai definition: ที่ห่างไกลผู้คน
เปล่าเปลี่ยว[V] lonesome, See also: lonely, desolate, solitary, sole, secluded, Syn. หงอยเหงา, อ้าวว้าง, ว้าเหว่, โดดเดี่ยว, เดียวดาย, วิเวก, Example: คนแก่ที่อยู่บ้านพักคนชรามักถูกลูกหลานทิ้งให้เปล่าเปลี่ยวอยู่อย่างนั้น
เปล่าประโยชน์[ADJ] useless, See also: good for nothing, no point in vain, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: อย่ามัวเสียเวลากับสิ่งที่เปล่าประโยชน์เหล่านี้เลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปล่า(เปฺล่า) ว. ไม่มีอะไรนอกจากตัวของมันเองที่อ้างถึง เช่น ขวดเปล่า มือเปล่า, ว่าง ๆ
เปล่าเป็นคำปฏิเสธ แปลว่า ไม่มี ไม่เป็นอย่างนั้น
เปล่าไม่มีข้อผูกพัน เช่น ให้เปล่า ได้เปล่า.
เปล่า(เปฺล่า) ก. อ้างว้าง, ว้าเหว่, เช่น เปล่าอก เปล่าใจ เปล่าเปลี่ยว.
เปล่า ๆ ปลี้ ๆ(-ปฺลี้) ว. ไม่มีหลักฐาน เช่น มาโทษกันเปล่า ๆ ปลี้ ๆ.
เปล้า ๑(เปฺล้า) น. ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Croton วงศ์ Euphorbiaceae เช่น เปล้าใหญ่ ( C. roxburghiiN.P. Balakr.) เป็นไม้ต้น, เปล้าน้อย ( C. stellatopi losusH. Ohba) เป็นไม้พุ่ม ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ทั้ง ๒ ชนิดใบใช้ทำยาได้.
เปล้า ๒(เปฺล้า) น. ชื่อนกขนาดเล็กถึงขนาดกลางหลายชนิด ในวงศ์ Columbidae ลำตัวสีเขียว แต่ละชนิดมีสีแตกต่างกันที่หน้าอกและช่วงไหล่ ซึ่งอาจมีสีม่วง นํ้าตาล เขียว ชมพู หรือเหลือง ทำรังเป็นรูปถ้วยง่าย ๆ ด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ตามกิ่งก้านของต้นไม้ หากินเป็นฝูง กินผลไม้ เช่น เปล้าขาเหลือง [ Treron phoenicoptera (Latham)] เปล้าคอสีม่วง [ T. vernans (Linn.)], เขาเปล้า ก็เรียก, พายัพเรียก เป้า.
เปล้าขลิบทองดู กะอวม.
เปล่าดายว. เปล่าทีเดียว.
เปล่าเปลี่ยว(-เปฺลี่ยว) ว. อ้างว้าง, ว้าเหว่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, sir.- ผมเปล่า Schindler's List (1993)
No.เปล่า American Beauty (1999)
No.เปล่า Unbreakable (2000)
Mats.-เปล่า Rock Star (2001)
- Yeah.- เปล่า AVP: Alien vs. Predator (2004)
No...เปล่า Lonesome Jim (2005)
No.เปล่า Lonesome Jim (2005)
- No.-เปล่า Match Point (2005)
No.เปล่า Listen to the Rain on the Roof (2006)
No.เปล่า Shooter (2007)
No.เปล่าTransporter 3 (2008)
No.เปล่า In the Beginning (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่า[adj.] (plāo) EN: empty ; blank   FR: vide
เปล่า[adj.] (plāo) EN: free of charge ; gratis   FR: gratuit ; gratis (fam.) ; pour rien ; gratuitement
เปล่า[adv.] (plāo) EN: for nothing   FR: gratuitement ; pour rien
เปล่า[adj.] (plāo) EN: bare ; naked ; nude   FR: nu ; sans rien
เปล่า[X] (plāo = plao) EN: not ; not at all ; no   FR: pas ; non
เปล้า[n.] (plāo) EN: croton   FR: croton [m]
เปล่า[adj.] (plāo-plāo) EN: single ; unmarried   FR: célibataire
เปล่า[adv.] (plāo-plāo) EN: in vain   
เปล่าดาย[adj.] (plāodāi) EN: useless   
เปล่าประโยชน์[X] (plao prayōt) EN: useless ; good for nothing ; no point in vain   FR: inutile ; vain

English-Thai: Longdo Dictionary
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
in vain(adv.) อย่างสูญเปล่า เช่น I don't want to wait in vain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blank[ADJ] ว่าง, See also: เปล่า, ว่างเปล่า, Syn. empty, Ant. full
lonely[ADJ] เปล่าเปลี่ยว, See also: เปล่าเปลี่ยว, เดียวดาย, หงอยเหงา, อ้างว้าง, เงียบเหงา, วังเวง, Syn. alone, Ant. accompanied
no[ADV] ไม่, See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้, Syn. absolutely not, Ant. yes
unhelpful[ADJ] เปล่าประโยชน์, See also: ไร้ประโยชน์, ไม่ช่วยเหลือ, Ant. helpful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
afoot(อะฟุท') adv.,adj. เดินเท้าเปล่า, ดำเนินการ, เคลื่อนไหว, Syn. on foot, walking)
album(แอล' บัม) n. สมุดหน้าเปล่าสำหรับเก็บภาพแสตมป์หรืออื่น ๆ ,แผ่นเสียงขนาดใหญ่, ชุดแผ่นเสียง, สมุดลงนามของผู้มาเยี่ยม
alone(อะโลน') adj.,adv. คนเดียว, ลำพังตนเอง, โดดเดี่ยว, เปล่าเปลี่ยว, เอกเทศ. -aloneness n., Syn. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together)
aphanite(แอฟ'ฟะไนท) แร่หินอย่างละเอียดที่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของมันไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตาเปล่า. -aphanitic adj. -aphanitism n. (a fine-grainedigneous rock)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
barefootadj.,adv. เท้าเปล่า
barefootedadj.,adv. เท้าเปล่า
barehandedadj.,adv. มือเปล่า,ไร้อาวุธ,ไม่มีสิ่งช่วยเหลือ,ไม่สวมถุงมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
alone(adj,adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
barefoot(adv) เท้าเปล่า
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
barelegged(adj) ไม่สวมถุงเท้า,ขาเปล่า
bareness(n) ความว่างเปล่า
blank(adj) ว่าง,ว่างเปล่า,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
bleakness(n) ความเยือกเย็น,ความเปล่าเปลี่ยว,ความหนาวเย็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無駄[むだ, muda] เปล่าประโยชน์
何でも無い[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร
何でもない[なんでもない, nandemonai] เปล่า, ไม่มีอะไร

German-Thai: Longdo Dictionary
Platz(n) |der, pl. Plätze| ที่นั่ง, สถานที่, ที่ว่างเปล่า
deutlich(Adv. Adj.) ชัดเจน เช่น Hast du ihm deutlich gesagt, was du denkst? เธอได้บอกเขาชัดเจนหรือเปล่า ว่าเธอคิดอย่างไร, See also: S. eindeutig, klar
im(Präp.) ใน (บุพบทนำหน้านามเพศชายและกลางรูป Dativ) เช่น Bist du im Zimmer? เธออยู่ในห้องหรือเปล่า , See also: in
jetzt(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Hast du jetzt etwas zu tun? ขณะนี้เธอมีอะไรทำอยู่หรือเปล่า, See also: S. in diesem Augenblick
leer(adj) ว่าง, เปล่า
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
zur Arbeit gehen(phrase) ไปทำงาน ตัวอย่างการใช้ Wie gehst du zur Arbeit, mit dem Bus? = คุณไปทำงานโดยรถโดยสารประจำทางรึเปล่า (zur Arbeit = zu der Arbeit )
mündliche Prüfung(n) |die| ข้อสอบปากเปล่า, See also: A. die schriftliche Prüfung,
Prüfung(n) |die, pl. Prüfungen| การสอบซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่า (ต่างจาก Klausur ตรงที่ Klausur หมายถึงการสอบข้อเขียนเท่านั้น)
Studiengebühr(n) |die, pl. Studiengebühren| เงินบำรุงการศึกษา (ไม่ใช่ค่าหน่วยกิจ เพราะโดยมากแล้ว ในเยอรมนีจะละเว้นค่าหน่วยกิจเนื่องจากรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือในส่วนนี้ หรือ เป็นการศึกษาแบบให้เปล่าจากรัฐ จนถึงระดับดิโพลม)

French-Thai: Longdo Dictionary
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top