Search result for

เปล่งเสียง

(44 entries)
(0.0811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปล่งเสียง-, *เปล่งเสียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่งเสียง[V] utter, See also: sound, pronounce, speak, say, voice, Syn. ออกเสียง, Example: พวกเราเปล่งเสียงไชโยพร้อมกันทันทีที่สิ้นคำสั่ง
เปล่งเสียง[V] utter, See also: sound, pronounce, speak, say, voice, Syn. ออกเสียง, Example: พวกเราเปล่งเสียงไชโยพร้อมกันทันทีที่สิ้นคำสั่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
And as he rode, he heard the trembling sound as flying fish left the water... ... and the hissing their stiff, set wings made as they soared away in the darkness.และในขณะที่เขาขี่ม้าเขาได้ยิน เสียงสั่น ปลาบินได้ใส่น้ำ และเปล่งเสียงดังกล่าวของมัน แข็งตั้งปีกที่ทำ The Old Man and the Sea (1958)
He had to intone a single word.เขาต้องเปล่งเสียงคำ ๆ หนึ่ง Pi (1998)
You've intoned them all.พวกคุณได้ลองเปล่งเสียงมาแล้วทั้งหมด ใช่ไหม ? Pi (1998)
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง Once (2007)
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง Once (2007)
Raise your hopeful voiceเปล่งเสียงอันเปลี่ยมด้วยความหวัง Once (2007)
♪♪ [Man vocalizing]** [ผู้ชายกำลังเปล่งเสียงNew York, I Love You (2008)
(MACHINE HISSING)[เครื่องเปล่งเสียงดังกล่าว] Inception (2010)
(MACHINE HISSING)[เครื่องเปล่งเสียงดังกล่าว] Inception (2010)
(HISSING)[เปล่งเสียงดังกล่าว] Inception (2010)
(MACHINE HISSING)[เครื่องเปล่งเสียงดังกล่าว] Inception (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปล่งเสียง[v. exp.] (pleng sīeng) EN: utter ; sound ; pronounce ; speak ; say ; voice   FR: brailler

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acclaim[VT] โห่ร้อง, See also: เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ
boom[VI] เปล่งเสียง, See also: เปล่งเสียงดัง, Syn. rumble
breathe out[PHRV] เปล่งเสียง, See also: พูด
cheer[VT] เปล่งเสียงแสดงความยินดี, See also: เชียร์
crow one's head off[PHRV] เปล่งเสียงแสดงความยินดีในชัยชนะ, See also: โห่ร้องยินดีกับชัยชนะ
crumple up[PHRV] เปล่งเสียงร้อง (ด้วยความเจ็บปวดหรือหัวเราะ), Syn. double up
hiss[VI] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
hiss[VT] เปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
intonate[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง
intone[VT] เปล่งเสียงสูงต่ำ, See also: การออกเสียง, Syn. utter, voice

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa,hallo,hallow. hollo,holloa,holloo
hiss(ฮิล) n.,v. (เปล่งเสียง) เสียงฟู่,เสียงฟ่อ,เสียงเดือด,เสียงไม่พอใจ, See also: hisser n. hissingly adv.
implode(อิมโพลด') vi. ระเบิดใน. -vt. เปล่งเสียงแตก (-S .burst inward)
implosion(อิมโพล' เชิน) n. การระเบิดใน, การแตกร้าวภายใน, การเปล่งเสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน, เสียงอัดระหว่างลิ้นกับเพดาน., See also: implosive adj. implosively adv.
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.
intone(อินโทน') vt. ออกเสียงสูงต่ำ,อ่านออกเสียงสูงต่ำ,เปล่งเสียงเฉพาะ. vi. ออกเสียงเฉพาะสวดมนต์., See also: intoner n., Syn. hum,chant

English-Thai: Nontri Dictionary
enunciate(vi) เปล่งเสียง,แถลง,สาธยาย,ประกาศ
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง
sound(vi) เปล่งเสียง,มีเสียง,สอบถาม,ประกาศ
utter(vt) เปล่งเสียง,เล่า,ขับออก,อาเจียน
utterance(n) การเปล่งเสียง,คำพูด,ฝีปาก,คารม
voice(vt) เปล่งเสียง,ประกาศ,ออกความคิด

French-Thai: Longdo Dictionary
consonne(n) |f, pl. -s| พยัญชนะ, สระอักษร ประกอบด้วย A(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ) H(อาช) I(อี) J(จี) K(คา) L(เอ็ล) M(เอ็ม) N(เอ็น) O(โอ) P(เพ) Q(คู) R(แอร์) S(เอส) T(เท) U(ออกเสียงระหว่าง อู-อือ) V(เว) W(ดุบเบลอเว) X(อิกส์) Y(อีเกร็ค) Z(เซท) é: e accent aigu è: e accent grave ê: e accent circonflexe ë: e tréma ç ตัวอักษรที่เรียกว่า cédille (เซดีย์) ใช้เปลี่ยงเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย ca, co, cu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ค ให้เป็น ça, ço, çu ซึ่งต้องเปล่งเสียงเป็น ส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top