Search result for

เปลี่ยนแปลง

(75 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยนแปลง-, *เปลี่ยนแปลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยนแปลง[V] change to, See also: transform, vary, alter, turn into, transform into, become, Syn. เปลี่ยน, Ant. คงเดิม, Example: ลูกชายเจ้าของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว
เปลี่ยนแปลง[V] change, See also: alter, modify, reform, reorganize, restyle, Syn. ปรับเปลี่ยน, ปรับปรุง, แก้ไข, ปรับ, ปฏิรูป, พัฒนา, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, Ant. คงเดิม, Example: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น, Thai definition: ทำให้แตกต่างไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลี่ยนแปลง(-แปฺลง) ก. ทำให้ลักษณะต่างไป.
เบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ดาวพระศุกร์ถูกราหูเบียน.
ปริวรรต, ปริวรรต-เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป.
โอนเปลี่ยนแปลงให้สิทธิของบุคคลหนึ่งตกไปเป็นของอีกบุคคลหนึ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Churnedเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Deterioration, Progressiveเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,เปลี่ยนแปลงได้,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,พลวัต [การแพทย์]
Fluctuating Symptomsเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วงเวลาแต่ละวัน [การแพทย์]
Markedly Involvedเปลี่ยนแปลงมาก [การแพทย์]
Minimal Changeเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, well, Nate did. I'm now an alternate.ใช่ เอ่อ เนทชวนหน่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเนทที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I don't want things to change between us.ผมไม่ต้องการอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเรา Odyssey (2008)
They need bodies. They need us to turn.พวกมันต้องการร่างกาย มันอยากเปลี่ยนแปลงเรา Dead Space: Downfall (2008)
They turn us on ourselves.พวกมันเปลี่ยนแปลงเรา Dead Space: Downfall (2008)
Not if something else changed.ถ้าไม่มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลง Adverse Events (2008)
Does your theory include any genetic mutationsคุณว่าทฤษฎีของคุณเกี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของยีนส์ไหม? Adverse Events (2008)
He deflects.เขาเปลี่ยนแปลง Emancipation (2008)
You leave me no choice but to change.คุณทิ้งฉันไว้ให้ไม่มีทางเลือก แต่ทำให้เปลี่ยนแปลง Joy (2008)
I mean, I don't want to take any chances.ฉันหมายถึง.ฉันไม่ต้องการ ที่จะเปลี่ยนแปลงอะไร The Itch (2008)
You're afraid to take a chance because it's too big a chance.คุณกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกินไป The Itch (2008)
Altered mental status means porphyria's more likely.อารมณ์เปลี่ยนแปลง เหมือนเป็นโรคผีดูดเลือด Emancipation (2008)
If we're right, we should see a change in your lungs pretty fast.ถ้าเราคิดถูก เราจะเห็น ความเปลี่ยนแปลงที่ปอดคุณ ค่อนข้างเร็ว Emancipation (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange   FR: changer ; modifier ; transformer ; dégrader
เปลี่ยนแปลงการปกครอง[n. exp.] (plīenplaēng kān pokkhrøng) EN: change of government ; change of regime ; coup d'état ; revolution   FR: changement de régime [m]
เปลี่ยนแปลงการปกครอง[v. exp.] (plīenplaēng kān pokkhrøng) EN: change governments   FR: changer de gouvernement
เปลี่ยนแปลงเป้าการผลิต[v. exp.] (plīenplaēng pao kān phalit) EN: change production targets   
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง[v. exp.] (plīenplaēng khrōngsāng) EN: restructure   
เปลี่ยนแปลงได้[adj.] (plīenplaēng dāi) EN: variable   
เปลี่ยนแปลงไป[v. exp.] (plīenplaēng pai) FR: varier
เปลี่ยนแปลงไม่ได้[adj.] (plīenplaēng mai dāi ) EN: unalterable ; irrevocable   

English-Thai: Longdo Dictionary
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
vine(n) เดิมทีแปลว่าต้นองุ่น แต่ในปัจจุบัน(โดยเฉพาะภาษาอเมริกัน)ความหมายสามัญได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น ไม้ที่มีเถา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองุ่นเสมอไป, R. grapevine
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjust[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
alternate[VI] ผันผวน, See also: เปลี่ยนแปลง
blow hot and cold[IDM] เปลี่ยนแปลงได้, See also: ไม่แน่นอน
change back[PHRV] ทำให้เปลี่ยนกลับมา, See also: เปลี่ยนแปลง
change over[PHRV] เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด
chop and change[IDM] เปลี่ยนแปลงไม่หยุด, See also: ยังเปลี่ยนตลอด
deviate from[PHRV] เบี่ยงเบนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
depart[VI] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, Syn. change, vary, deviate, diverge, Ant. concur, agree
freakish[ADJ] เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน, Syn. capricious, whimsical
hinge on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, See also: เปลี่ยนแปลงไปตาม, เป็นไปตาม, Syn. depend on, hang on, pivot on, rely on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
allomerism(อะลอม' เมอริสซึม) n. ภาวะที่การผันแปรของส่วนประกอบทางเคมีไม่ทำให้รูปผลึกเปลี่ยนแปลง. -allomerous adjl.
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
alterant(ออล' เทอะรันทฺ) adj. ซึ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, -n. สิ่งทำให้เปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลง, การดัดแปลง (producing alteration*
alterative(ออลเทอเร' ทิฟว) adj. ซึ่งเปลี่ยนแปลง. -n. ยาบำรุง, ยาที่เปลี่ยนแปลงสุขภาพ
ambulatory(แอมบิวละโท' รี) adj. เกี่ยวกับการเดิน, เหมาะสำหรับเดิน, เดินไปมา, แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว (ลงจากเตียง) , เปลี่ยนแปลงได้. -n. ระเบียง, ที่เดินเล่นที่มีหลังคา, Syn. walking)
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
aminoacylaseเอนไซม์ในไตซึ่งกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง hippuric acid เป็น benzoic acid และ glycine
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน

English-Thai: Nontri Dictionary
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
change(vt) แลกเปลี่ยน,ผลัด,ย้าย,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
changeless(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,แน่นอน,มั่นคง
checker(vt) ทำเป็นตาสี่เหลี่ยม,ทำเป็นตาหมากรุก,ทำให้เปลี่ยนแปลง
choppy(adj) เปลี่ยนแปลงเร็ว
consistence(n) ความมั่นคง,ความเหนียวแน่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง
consistency(n) ความมั่นคง,ความยึดมั่น,ความคงเส้นคงวา,ความไม่เปลี่ยนแปลง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
volatile (adj) เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดและโดยคาดการณ์ไม่ได้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
変える[かえる, kaeru] Thai: เปลี่ยนแปลง English: to change (vt)

German-Thai: Longdo Dictionary
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
Änderung(n) |die, pl. Änderungen| การเปลี่ยนแปลง

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top