Search result for

เปลี่ยน

(134 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปลี่ยน-, *เปลี่ยน*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อ่วย (vt ) เปลี่ยนทิศทาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลี่ยน[V] vary, See also: alter, vary, transform, change, Syn. เปลี่ยนแปลง, แปลง, , Ant. คงสภาพ, คงที่, Example: ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีนส่วนเกินให้เป็นไขมัน, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่ง
เปลี่ยนคน[V] replace, See also: take the place of, oust, substitute, Syn. เปลี่ยนตัว, Thai definition: สลับตัว, เอาคนใหม่มาแทนคนเก่า
เปลี่ยนรถ[V] change trains, See also: change a bus, change train, transfer to, Syn. ต่อรถ, Example: คนส่วนใหญ่มาเปลี่ยนรถที่อนุเสาวรีย์ชัยเพราะเป็นจุดรวมของรถเมล์หลายสาย, Thai definition: เปลี่ยนไปขึ้นรถคันอื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
เปลี่ยนสี[V] change color, See also: discolour, Syn. กลายสี, Example: ใบไม้บางชนิดเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง, Thai definition: กลายจากสีเดิมไปเป็นสีอื่น
เปลี่ยนสี[V] change one's attitude, Example: นักการเมืองบางคนต้องเปลี่ยนสีอยู่เสมอเพื่อเอาตัวรอด, Thai definition: มีแนวคิดหรือพฤติกรรมที่ต่างจากเดิม
เปลี่ยนใจ[V] change one's mind, See also: back-pedal, back out, Syn. กลับใจ, เปลี่ยนความคิด, ล้มเลิกความคิด, Ant. ยืนยัน, ปักใจ, ใจแข็ง, Example: คณะกรรมการเปลี่ยนใจไม่สัมภาษณ์ผู้สมัครเป็นรายบุคคล
เปลี่ยนไป[V] change to, See also: turn into, transform into, become, Syn. แปรไป, กลาย, Ant. คงเดิม, เหมือนเดิม, Example: การปรับระดับความเข้มของจอภาพทำให้สีเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
เปลี่ยนตัว[V] replace, See also: take the place of, substitute for, take turns, displace, Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว, Example: โค้ชขอเปลี่ยนตัวนักฟุตบอลเนื่องจากนักเตะบางคนได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: สลับตัว, เอาคนใหม่มาแทนคนเก่า
เปลี่ยนตัว[V] replace, See also: take the place of, substitute for, take turns, displace, Syn. เปลี่ยนคน, สลับตัว, Example: โค้ชขอเปลี่ยนตัวนักฟุตบอลเนื่องจากนักเตะบางคนได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: สลับตัว, เอาคนใหม่มาแทนคนเก่า
เปลี่ยนมือ[V] change hands, See also: make over, Syn. โอน, ถ่ายเท, Example: ปัจจุบัน ภัตตาคารนี้เปลี่ยนมือไปแล้ว แต่ยังใช้คนครัวชุดเดิมอยู่, Thai definition: เปลี่ยนเจ้าของ, เปลี่ยนผู้ครอบครอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปลี่ยน(เปฺลี่ยน) ก. แปรหรือกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม, เอาสิ่งหนึ่งเข้าแทนอีกสิ่งหนึ่งโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น แลกเปลี่ยน ผลัดเปลี่ยน สับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง, ย้าย เช่น เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนพรรค เปลี่ยนคลื่นวิทยุ.
เปลี่ยนตัวก. เอาคนหนึ่งเข้าแทนอีกคนหนึ่ง เช่น เปลี่ยนตัวผู้ต้องหา.
เปลี่ยนมือก. เปลี่ยนเจ้าของ, เปลี่ยนผู้ครอบครอง.
เปลี่ยนหน้าว. ไม่ซํ้าคนเดิม.
เปลี่ยนแปลง(-แปฺลง) ก. ทำให้ลักษณะต่างไป.
เปลี่ยนแผ่นดินก. เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดิน คือ พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติ, ผลัดแผ่นดิน ก็ว่า.
เปลี่ยนใจก. เลิกล้มความตั้งใจเดิม, เปลี่ยนความตั้งใจเดิมไปเป็นอย่างอื่น.
เบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ดาวพระศุกร์ถูกราหูเบียน.
ปริวรรต, ปริวรรต-เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนไป, แปรไป.
ผัน ๒เปลี่ยนบางส่วนไปตามลักษณะทางไวยากรณ์ เช่น ผันวิภัตติในภาษาบาลีสันสกฤต ผันกริยาในภาษาอังกฤษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebaseเปลี่ยนฐาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
associativeเปลี่ยนหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
upshiftเปลี่ยนเกียร์ขึ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
downshiftเปลี่ยนเกียร์ลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ossifyเปลี่ยนเป็นกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purpurascensเปลี่ยนเป็นสีม่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hot-swapเปลี่ยนโดยไม่หยุดเครื่อง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Churnedเปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Cortisone, Inactiveเปลี่ยนไปเป็นคอร์ติโซน [การแพทย์]
Crystalline State, Rigidเปลี่ยนสภาพจากเหลวมาเป็นผลึก [การแพทย์]
Denatureเปลี่ยนสภาวะ,ถูกทำลาย,ถูกทำลายไปบางส่วน,เสียสภาพทางธรรมชาติ,แปรสภาพ,แปลงสภาพ,ผิดไปจากเดิม,แยกคู่ออกจากกัน,เสียสภาพทางธรรมชาติ [การแพทย์]
Denaturedเปลี่ยนคุณสมบัติไป [การแพทย์]
Derivedเปลี่ยนแปร,สกัด [การแพทย์]
Deterioration, Progressiveเปลี่ยนแปลงไปทางเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
Dynamicเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา,เปลี่ยนแปลงได้,ลักษณะที่เปลี่ยนแปลง,พลวัต [การแพทย์]
Fluctuating Symptomsเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในช่วงเวลาแต่ละวัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Over.เปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Over.เปลี่ยน Divided (2010)
Over.เปลี่ยน Kong: Skull Island (2017)
Hey, mom. Change of plans.เฮ้ แม่ค่ะ เปลี่ยนแผน New Haven Can Wait (2008)
The crisp air, the turning leaves,อากาศสดชื่น, ใบไม้เปลี่ยนสี New Haven Can Wait (2008)
Well, yes, but we've been trying to change that image.อ่า.. มันก็ใช่.. เราเลยอยากจะลองเปลี่ยน image เหล่านั้นบ้างน่ะ New Haven Can Wait (2008)
Don't get mad. Get in. Thank you.เปลี่ยนจากคำว่าโกรธ เป็น โกง ซิ/ขอบคุณ New Haven Can Wait (2008)
But it's not only the leaves that change.เพราะไม่ใช่แค่ใบไม้จะเปลี่ยนสี Chuck in Real Life (2008)
Some evil developer turns it into a pain quotidien.คนเลวๆจะเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บปวด อย่างเคย โอ้.. Chuck in Real Life (2008)
Yeah, well, Nate did. I'm now an alternate.ใช่ เอ่อ เนทชวนหน่ะ ตอนนี้ฉันเป็นเนทที่เปลี่ยนแปลงแล้ว Chuck in Real Life (2008)
To turn it into another yuppie fusion bar.เพื่อเปลี่ยนมันเป็นบาร์ของพวกยิปปี้ Chuck in Real Life (2008)
Endorse our bid, and we promise to return this placeยอมรับการประมูลของเรา และผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนที่นี่ Chuck in Real Life (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลี่ยน[v.] (plīen) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange   FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer
เปลี่ยน...เป็น...[v. exp.] (plīen ... pen ...) EN: change ... to ...   FR: changer ... en ... ; transformer ... en ...
เปลี่ยนคน[v. exp.] (plīen khon) EN: replace ; take the place of ; oust ; substitute   FR: remplacer;
เปลี่ยนความคิด[v. exp.] (plīen khwāmkhit) EN: change one's idea ; change one's thought   FR: changer d'idée
เปลี่ยนความคิดเห็น[v. exp.] (plīen khwām khithen) EN: change opinion   FR: changer d'avis
เปลี่ยนช่อง[v. exp.] (plīen chǿng) EN: change the channel   FR: changer de chaîne
เปลี่ยนชื่อตัว[v. exp.] (plīen cheūtūa) FR: changer de prénom
เปลี่ยนชื่อใหม่[v. exp.] (plīen cheū mai) FR: changer de nom
เปลี่ยนตัว[v. exp.] (plīentūa) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; take turns ; displace   FR: remplacer
เปลี่ยนท่าที[v. exp.] (plīen thāthī) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over   FR: changer d'attitude

English-Thai: Longdo Dictionary
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
engram(n) การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท เป็นผลมาจากการเรียนรู้โดยร่องรอยของความทรงจำจะถูกบันทึกไว้
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
blanching(n) การลวกอาหาร (ใส่อาหารในน้ำเดือดจนสีเปลี่ยน) เช่น Instructions for preparation and freezing green beans, including blanching time and packing. , R. blanch

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acidify[VI] เปลี่ยนเป็นกรด
adjust[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง
afforest[VT] เปลี่ยนให้เป็นป่า
alter[VT] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน, Syn. modify, adjust, remodel
alter[VI] ปรับเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
alternate[VI] ผันผวน, See also: เปลี่ยนแปลง
accommodate to[PHRV] ปรับให้เข้ากับ, See also: เปลี่ยนให้เหมาะกับ, Syn. adapt to
adjourn to[PHRV] ย้ายไป (สถานที่), See also: เปลี่ยนที่เป็น, เปลี่ยนเป็น
adjourn to[PHRV] เลื่อนออกไป (เวลา), See also: เปลี่ยนเวลาเป็น, เปลี่ยนเป็น
adjust to[PHRV] เปลี่ยน (บางสิ่ง) ให้เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
accidence(แอค' ซิเดินซฺ) n. อักขรวิธี, การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปคำ, Syn. rudiment)
acescent(อะเซส' เซนทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นเปรี้ยว, ค่อนข้างเปรี้ยว -acescency n.
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
acetolaseเอนไซม์ที่กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงแอลกอฮอลล์เป็น acetic acid
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acierate(แอสอิเออเรท) vt. เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า
acoustic couplerตัวคู่ต่อทางเสียงหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนี่งที่ใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณจากดิจิตอลของคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณโทรศัพท์ หรือจากสัญญาณโทรศัพท์เป็นสัญญาณดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีการสื่อสารกันได้ ใช้วางอยู่กับเครื่องโทรศัพท์ มีลักษณะเป็นโมเด็มชนิดหนึ่ง ดู MODEM ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alter(vi) เปลี่ยนแปลง,ดัดแปลง,แก้ไข
alteration(n) การเปลี่ยนแปลง,การดัดแปลง,การแก้ไข
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
budge(vt) เคลื่อนที่,ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก,เปลี่ยนที่
change(n) การแลกเปลี่ยน,สิ่งที่เปลี่ยน,เงินปลีก,เงินทอน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
change of address (phrase ) เปลี่ยนแปรงที่อยู่, เปลี่ยนแปรงเลขที่บ้านใหม่
fudge (vt ) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง
recalibrate[riːˈkæl.ɪ.breɪt] (vt ) เปลี่ยนการกระทำ, เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง
saccharify[səˈkær əˌfaɪ, ˈsæk ər əˌfaɪ] (vt ) เปลี่ยน (แป้ง) ให้เป็นน้ำตาล
subject to change (adj ) เปลี่ยนแปลงได้, อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
volatile (adj) เปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดและโดยคาดการณ์ไม่ได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
改善[かいぜん, kaizen] (vt) เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
弄る[いじる, ijiru] เปลี่ยนเพื่อทำลาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
化ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
乗り換える[のりかえる, norikaeru] Thai: เปลี่ยน(รถ) English: to transfer (trains)
切り替える[きりかえる, kirikaeru] Thai: เปลี่ยนใหม่ English: to renew
変更[へんこう, henkou] Thai: เปลี่ยนแปลง English: change (vs)
変わる[かわる, kawaru] Thai: เปลี่ยนไป English: to change (vi)
変える[かえる, kaeru] Thai: เปลี่ยนแปลง English: to change (vt)
化する[かする, kasuru] Thai: เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา English: to change into

German-Thai: Longdo Dictionary
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
ändern(vt) |änderte, hat geändert| เปลี่ยนแปลง, See also: die Änderung
sich ändern(vt) |änderte sich, hat sich geändert| เปลี่ยนแปลงตัวเอง เช่น Seit 5 Jahren hat sich die wirtschaftliche Lage in Thailand nicht viel geändert.
sich umziehen(vt) |zog sich um, hat sich umgezogen| เปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น Tum, gib mir 5 Minuten bitte! Ich muß mich für die Party umziehen. ตุ้มครับ ขอเวลาผมห้านาทีนะ ได้โปรด ผมต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานเลี้ยงก่อน
Energieumwandlung(n) |die, pl. Energieumwandlungen| การเปลี่ยนรูปของพลังงาน เช่น von potentieller Energie in kinetische Energie = จากพลังงานศักย์ เป็น พลังงานจลน์ เป็นต้น
gegenแลกเปลี่ยนกับ เช่น Man kann das Pfand gegen leere Flaschen und ein Kassenzettel bekommen. เราสามารถได้เงินค่ามัดจำคืนถ้านำขวดกับใบเสร็จไปแลก, See also: S. im Austausch von,
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
hohe(adj) สูง (ใช้วางหน้านามอย่างเดียว มิฉะนั้นต้องเปลี่ยนรูปเป็น hoch) เช่น ein hohes Gebäude ตึกที่สูงใหญ่, See also: die Höhe
Erkrankung(n) |die, pl. Erkrankungen| โรค, การเจ็บป่วย, โรคภัยไข้เจ็บ เช่น Viele Erkrankungen des Gehirns und des Herzens beruhen auf einem gestörten Signalaustausch zwischen den Zellen. โรคทางสมองและหัวใจมากมายมีสาเหตุมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสัญญาณระหว่างเซลล์ที่ได้ถูกรบกวน

French-Thai: Longdo Dictionary
changer(vt) |je change, tu changes, il change, nous changons, vous changez, ils changent| เปลี่ยน , เปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยน เช่น (1) Le temps va changer. = อากาศเปลี่ยนแปลง (2) Il a beaucoup changé. = เขาเปลี่ยนไปมาก (3) Il a changé en bien. = เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น, เขาดีขึ้น (4) changer des bahts en euros แลกเงินบาทเป็นเงินยูโร, See also: |ไวยากรณ์ ดู regarder|
changer d'adresse(phrase) ย้ายที่อยู่อาศัย, เปลี่ยนที่อยู่, See also: S. déménager,
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
changer de vêtements(phrase) เปลี่ยนชุด, เปลี่ยนเสื้อผ้า, See also: S. se changer,
changer de train(phrase) เปลี่ยนรถไฟ, ต่อรถไฟ
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
échanger(vt) |j'échange, tu échanges, il échange, nous échangeons, vous échangez, ils échangent| แลกเปลี่ยน, เปลี่ยน
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top