Search result for

เปรื่อง

(33 entries)
(0.2726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรื่อง-, *เปรื่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรื่อง[ADV] sound of the breaking of glasses or dish, Example: เสียงไม้ตะพดกระทบกระจกเงาบานใหญ่แตกเปรื่อง, Thai definition: ลักษณะเสียงดังอย่างเสียงถ้วยชามกระทบ
เปรื่อง[V] smarten, See also: clever, sharp, be astute, be sagacious, Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด, Ant. โง่, Example: ท่านเปรื่องในเรื่องการเมืองของไทยอยู่แล้ว งานครั้งนี้คงไม่มีปัญหา
เปรื่องปราด[ADJ] smart, See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious, Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง, Ant. โง่, Example: ท่านเป็นนักปกครองที่เปรื่องปราดคนหนึ่งแห่งยุค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรื่อง(เปฺรื่อง) ก. เชี่ยวชาญ, ปรุโปร่ง, แตกฉาน, เช่น ปัญญาเปรื่อง สมองเปรื่อง.
เปรื่อง(เปฺรื่อง) ว. เสียงดังอย่างเสียงถ้วยชามกระทบกันหรือตกแตก.
เปรื่องปราด(-ปฺราด) ว. มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว, ปราดเปรื่อง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- That was bloody brilliant!- แบบนั้นปราดเปรื่องมากเลย Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Majorek used to be in the Army. Brilliant man.มาโยเร็คเคยอยู่ในกองทัพ เขาปราดเปรื่อง The Pianist (2002)
Also made what I believe to be a thoroughly promotion-worthy breakthrough.และด้วยความปราดเปรื่อง บวกกับการวิเคราะห์อันถี่ถ้วน ก็คุ้มค่ากับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ Mission: Impossible III (2006)
Just a talent I have for the way things work...แค่ปราดเปรื่องเกี่ยวกับกลไกต่างๆ Chapter Ten 'Six Months Ago' (2006)
He was an incredibly learned man. From what I understand, Ravana was...เขาเป็นผู้ปราดเปรื่องเลยล่ะ Sita Sings the Blues (2008)
Which is kind of interesting because everything else about him seems to be, like he was this really learned guy, he knows all these weapons he prays to the right Gods... so all this stuff!ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะ ...การจับนางสีดา ลักพาตัวนางสีดา เพราะเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเขาเป็นการยืนยัน ว่าเขาเป็นผู้ปราดเปรื่องจริงๆ ทั้งเชี่ยวชาญศาสตราวุธ Sita Sings the Blues (2008)
We should not keep the wise and powerful Jabba waiting.ไม่ควรให้แจ๊บบ้าผู้ปราดเปรื่อง และทรงพลังต้องราอคอย Star Wars: The Clone Wars (2008)
Self-absorbed, twisted, abusive, brilliant, myopic son of a bitch on the planet.ของความเอาแต่ใจตัว สติแตก ปากร้าย และปราดเปรื่อง เป็นที่สุดในโลกของ\ ไอ้สารเลวใจแคบ Pilot (2008)
That was right after he finished lecturing me on how I'd squandered my above-average intellect and my substantial education, all while he was standing there naked.มันถูกเลยหลังจากที่เขาหยุดสาธยาย ถึงการใช้ความฉลาดปราดเปรื่องของผมอย่างฟุ่มเฟีอย รวมถึงเรื่องเรียนด้วย The Arrival (2008)
Take all that pent up sexual energy you'd waste thinking about hot, young,naked available interns,and put it back into your genius...ทุ่มไปให้หมดเพื่อจะได้เก็บแรงขับดันทางเพศ ที่คุณมัวเสียเวลาคิดเรื่องสาวฮอต เอ๊าะๆ เปลือยกาย คุณต้องเลิกใช้สมองอันปราดเปรื่องคิดถึงเรื่องนี้ All by Myself (2008)
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He's a brilliant guy.เขาเป็นคนที่ปราดเปรื่อง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
incandescent(อิน' คัพเดส' เซินทฺ) adj. ลุกโชติช่วง, เกี่ยวกับแสงไฟที่ลุกโชติช่วง, สว่างจ้า, ปราดเปรื่อง, เร่าร้อน (glowing with heat)
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacity(ซะแกส'ซิที) n. ความฉลาด,ความเฉียบแหลม,ความหลักแหลม,ไหวพริบ,ความปราดเปรื่อง, Syn. acumen,judgment
sage(เซจฺ) n. คนที่ฉลาดมาก,นักปราชญ์,บัณฑิต,พืชจำพวก Salvia adj. ฉลาดมาก,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ, See also: sagely adv. sageness n., Syn. intellectual,pundit
sapient(เซ'เพียนทฺ) adj. ฉลาด,ปราดเปรื่อง,วางท่าฉลาด., See also: sapience,sapiency n., Syn. sagacious,wise
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล

English-Thai: Nontri Dictionary
clever(adj) ฉลาด,หลักแหลม,ปราดเปรื่อง,เก่ง,ว่องไว
cleverness(n) ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความปราดเปรื่อง,ความเก่ง
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
sage(adj) หลักแหลม,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,สุขุม,รอบคอบ
sapience(n) ความฉลาดปราดเปรื่อง,ความฉลาด
sapient(adj) ฉลาดปราดเปรื่อง,ฉลาด
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top