Search result for

เปรียบเทียบกับ

(27 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรียบเทียบกับ-, *เปรียบเทียบกับ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
Don't try to walk in my shoes and I won't try to walk in yours.อย่าพยายามเอาเรื่องของฉัน ไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณ Emancipation (2008)
Compared to me, you look like Matthew Perry.เปรียบเทียบกับผมแล้ว คุณดูเหมือนแมทธิว เพอร์รี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Compared with that huge business, the Macau Harbor construction is just a small thing, right?เปรียบเทียบกับธุรกิจใหญ่โตที่นั่น,โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือมาเก๊า กลายเป็นของเล็กๆไปเลย,ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
My patient's brain now... versus three years ago.นี่สมองคนไข้เราปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ 3 ปีก่อน House Divided (2009)
How does it compare to "You thought I was dead" sex?แล้วให้เปรียบเทียบกับตอนทำที่อื่นแบบคนตายล่ะ? Keep This Party Going (2009)
Compared to most everyone else.เปรียบเทียบกับคนส่วนใหญ่แล้ว Time (2009)
compared to trinity, he is.เมื่อเปรียบเทียบกับทรีนิตี้ Slack Tide (2009)
We'd like to compare it to some evidence that we found at the scene of the last disappearance.เราต้องการเปรียบเทียบกับ หลักฐานบางอย่างที่เราพบ เกี่ยวกับ คนหายเหล่านี้ Night of Desirable Objects (2009)
Compare his flash-forward to my client's.เปรียบเทียบกับภาพอนาคต ของเขากับลูกความผม 137 Sekunden (2009)
Net income increased by 20% compared to...รายได้รวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 20% เปรียบเทียบกับ The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
And I did not want you to compare yourself to some perfectly lit, heavily edited performance.แล้วฉันก็ไม่อยากให้นายเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองด้วย กับการกระทำของคนที่สมบูรณแบบ How to Succeed in Bassness (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปรียบเทียบกับ[adj.] (prīepthīep kap) FR: synonyme de

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
against[PREP] เปรียบเทียบกับ
compare to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to
compare with[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to
contrast with[PHRV] แสดงความแตกต่างกับ, See also: เปรียบเทียบกับ
equate to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with
match against[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบเท่ากับ, Syn. match with
vis-a- vis[PREP] เปรียบเทียบกับ, See also: เมื่อเทียบกับ, Syn. compared with
vs[N] เปรียบเทียบกับ (คำย่อของ versus), Syn. versus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
mental ageระดับความสามารถของสมองหรือความสามารถของบุคคล เพื่อเปรียบเทียบกับอายุบุคคลนั้น
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
parity checkการตรวจสอบภาวะเสริมหมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจแต่ละหน่วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) คำ (word) ว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน บันทึก หรือ ถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริม (parity bit) ก็จะถูกนำมาคำนวณแล้วเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากัน ก็แปลว่า การอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้มีการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน odd even check
than(แธน) conj. กว่า,นอกจาก...เมื่อเปรียบเทียบกับ,เมื่อสัมพันธ์กับ
vis-?, See also: vis (วี'ซะ วี') adv.,adj. เผชิญหน้า. prep. สัมพันธ์กัน,เปรียบเทียบกับ,เผชิญหน้ากับ,ต่อต้าน. n. ผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้อื่น,ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกัน,รถม้าที่มีที่นั่งที่หันเข้าหากัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top