Search result for

เปรอะเปื้อน

(43 entries)
(0.3591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรอะเปื้อน-, *เปรอะเปื้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรอะเปื้อน[ADJ] stained, See also: dirty, foul, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: ฆาตกรรีบล้างมือที่เปรอะเปื้อนเลือดหลังจากสังหารเหยื่อแล้ว, Thai definition: ที่เลอะเทอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ
เปรอะเปื้อน[V] be stained, See also: blot, be spotted, soil, tarnish, Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เปื้อน, เปรอะ, เปื้อนเปรอะ, Ant. สะอาด, Example: เนื้อตัวของตัวประกันเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดขณะที่ตำรวจกำลังรีบนำส่งโรงพยาบาล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรอะเปื้อนว. เลอะเทอะ, เปื้อนเปรอะ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ขะมุกขะมอมเปรอะเปื้อนมอซอ
คำที่มักเขียนผิด คือ ขมุกขมอม [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a dirty job, but somebody's gotta do it.เอ่อ! มันเป็นงานเปรอะเปื้อนน่ะ,แต่บางคนก็อยากทำให้นะ Mannequin (1987)
No.ไม่ใช่ เพราะว่าพวกหลักฐานที่ ไม่มีการเก็บรักษาหรือเปรอะเปื้อน... Basic Instinct (1992)
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน Episode #1.6 (1995)
Pick up your things.ระวังจะเปรอะเปื้อน Golden Door (2006)
Fold them up properly.พ่อบอกให้ระวังเรื่องเปรอะเปื้อน Golden Door (2006)
we go where the chase leads us... even if it gets messy.เราแค่เกาะตามเบาะแสจะพาไป ต่อให้ต้องเปรอะเปื้อนไปบ้าง Morning Comes (2007)
Look, Ms. Tuck, I just left a room with more blood on the walls than paint.ฟังนะ คุณทัค ผมเพิ่งจะออกจากห้อง ที่มีเลือดมากมายเปรอะเปื้อนบนกำแพง Saw IV (2007)
Are they not stained by the touch?พวกมันจะไม่เปรอะเปื้อนเวลาที่สัมผัสหรือ Great and Unfortunate Things (2010)
Sometimes you must wash away the mud to reveal that sparkling yellow underneath.บางครั้งคุณก็ต้องล้างโคลนที่เปรอะเปื้อน เพื่อที่จะได้เห็นสีเหลืองประกายวับนั้น Chromolume No. 7 (2010)
You're covered in Queen.เลือดราชินีเปรอะเปื้อนไปทั่ว You Smell Like Dinner (2011)
I'm sorry about all the blood.ผมขอโทษด้วยที่มัน ต้องเปรอะเปื้อนเลือด Authority Always Wins (2012)
"Josh proposed while I was naked and beat-up looking with a little bit of my feces smeared on me."จอชขอแต่งงานตอนที่ ฉันเปลือยอยู่ มีสภาพแย่มาก และมีของเสียนิดหน่อย เปรอะเปื้อนอยู่ตามตัว (Dead) Girls Just Wanna Have Fun (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
daub[VT] เปรอะเปื้อน, See also: ละเลง, สาด, Syn. smear, spread
foul[ADJ] สกปรก, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. dirty, unclean, Ant. clean
muddy[ADJ] เลอะโคลน, See also: เปรอะเปื้อน, เต็มไปด้วยโคลน, Syn. boggy, marshy, miry, mucky, quaggy, sloughy, swampy, Ant. dry, barren
stain[VI] เป็นคราบ, See also: เปรอะเปื้อน, Syn. blot, mark, spot
stained[ADJ] เปรอะเปื้อน, See also: สกปรก, Syn. dirty, soiled, spotted
splash with[PHRV] เปรอะเปื้อนด้วย, Syn. spatter on, spatter with, splash on, splash over
unhallowed[ADJ] ไม่ศักดิ์สิทธิ์, See also: เปรอะเปื้อน, ชั่วร้าย, Syn. immoral

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
defile(ดิไฟลฺ') vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เสื่อมเสีย n. ทางแคบ vi. เคลื่อนเป็นขบวน,เดินเรียงแถว, See also: defilement n. ดูdefile
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
distain(ดิสเทน') vt. ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เป็นมลทิน, Syn. stain,sully
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
dragglingvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
profanation(โพรเฟนเน'เชิน) n. การทำให้ต่ำช้า,การดูหมิ่น การทำให้เปรอะเปื้อน, See also: profanatory adj.
slur(สเลอ) vt.,vi.,n. (การ) ทอดเสียงอย่างคลุมเครือ,ทอดเสียง,ร้องทอด,ออกเสียง,ทำอย่างรีบร้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปรอะเปื้อน,ใส่ร้าย,ปิดบังความผิด,รอยตัวหนังสือทาบทับกัน,การเขียนติดกัน, Syn. slight,skimp,mumble

English-Thai: Nontri Dictionary
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
blemish(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย,ทำให้เปรอะ,ทำให้เป็นมลทิน
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
dirty(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
mire(vt) ตกหล่ม,ทำให้เปรอะเปื้อน,ติดหล่ม
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
smutty(adj) ด่าง,เปรอะเปื้อน,เปื้อน,มีมลทิน,สกปรก
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top