Search result for

เบี่ยง

(56 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบี่ยง-, *เบี่ยง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี่ยงบ่าย[V] avoid, See also: evade, dodge, shirk, Syn. บ่ายเบี่ยง, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง, Example: เขาเบี่ยงบ่ายไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวตรงๆ, Thai definition: เลี่ยงพอให้พ้นไป
เบี่ยงประเด็น[V] change the issue, See also: avoid, evade, dodge, Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง, Example: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบี่ยงก. เบน, เอี้ยว, เช่น เบี่ยงตัว.
เบี่ยงว. ที่เลี่ยง, ที่เบน, เช่น ทางเบี่ยง สะพานเบี่ยง.
เบี่ยงบ่ายก. เลี่ยงพอให้พ้นไป (มักใช้แก่กริยาพูด), บ่ายเบี่ยง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her doctor said it was a venous anomaly.หมอของเธอบอกว่าเธอเบี่ยงเบนทางเพศ Lucky Thirteen (2008)
Trachea's deviating to the left.หลอดลมเบี่ยงเบนไปข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
He's deflecting his own problems onto me.เขาเบี่ยงปัญหาของเขามาที่ฉัน Dying Changes Everything (2008)
Are you deflecting now?แล้วคุณกำลังเบี่ยงปัญหาคุณรึเปล่า? Dying Changes Everything (2008)
I'll draw 'em to the Dumpster.ผมเบี่ยงเบนความสนใจล่อพวกมันไปทางอื่น Pilot (2008)
To divert the king.ให้เบี่ยงเบนความสนใจของพระราชา The Other Boleyn Girl (2008)
Divert him?เบี่ยงเบนความสนใจ? The Other Boleyn Girl (2008)
Divert him. Beguile him. Enchant him.เบี่ยงเบนความสนใจ ยั่วยวน โปรยเสน่ห์ใส่พระองค์ The Other Boleyn Girl (2008)
We can tie it to an animal, be a diversion.ผูกมันไว้กับสัตว์ก็ได้ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไง Pineapple Express (2008)
Now, I think it's... it's just a diversion. Yes?ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นแค่การเบี่ยงเบน The Reader (2008)
I need something to distract myself from the fact that you're driving my car pretty recklessly.ผมแค่ต้องการอะไรสักอย่าง มาเบี่ยงเบนความสนใจผม ...จากความจริงที่ว่า คุณกำลัง ขับรถผมได้ค่อนค้างหลุดโลกมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Take us up. I'll create a distraction from outside and keep them busy while you lot infiltrate the facility from above.ขึ้นข้างบนเลย ฉันจะเบี่ยงเบน ความสนใจจากด้านนอก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean   FR: incliner ; pencher
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert   FR: détourner ; dévier
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
เบี่ยงประเด็น[v. exp.] (bīeng praden) EN: change the issue   
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate   
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai thāng khwā) EN: incline to the right ; lean to the right   FR: pencher à droite

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring round[PHRV] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนทิศทาง, Syn. fetch round
deviate from[PHRV] เบี่ยงเบนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก
diverge from[PHRV] เปลี่ยนทิศทางจาก, See also: เบี่ยงเบนจาก
depart[VI] เบี่ยงเบน, See also: เปลี่ยนแปลง, ปรับเปลี่ยน, Syn. change, vary, deviate, diverge, Ant. concur, agree
deviate[VI] เบี่ยงเบน, See also: หันเห, บ่ายเบน, แตกต่างจากปกติ, Syn. diverge, digress, Ant. agree
divert[VT] เบี่ยงเบน, See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ, Syn. diverge, deviate, distract, shift
gee[VI] เลี้ยวขวา, See also: เบี่ยงไปทางขวา
stray[VI] หันเห, See also: เบี่ยงเบน, ออกนอกเรื่อง, Syn. digress, deviate
turn[VT] เลี้ยว, See also: เบี่ยง, เบน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.
avert(อะเวิร์ท') vt. เบี่ยงบ่าย,บิดเบน,ปัดออก,เบือนหน้า. -avertible,avertable adj., Syn. deflect, divert ###A. face,confront)
bend(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทำให้งอ,ทำให้โค้ง,ทำให้ยอม,ก้ม,งอ,โค้ง,น้าว,โน้ม,ดัด,หัน,บ่าย,เบี่ยง,จ้องเขม็ง n. การงอ,การดัด,การเบี่ยง,หัวโค้ง,คุ้ง,เงื่อนเชือก, Syn. curve
bent(เบนทฺ) adj. งอ,โค้ง,ตกลงใจ,ตั้งใจแล้ว n. ทิศทาง,ความสนใจ,การเบี่ยงเบน,ความโค้ง, Syn. tendency
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
detour(n) ทางอ้อม,ทางเบี่ยง,ทางโค้ง
deviate(vi) หันเห,เบี่ยงเบน,ออกนอกลู่นอกทาง,เฉไฉ,ไถล
deviation(n) การหันเห,การเบี่ยงเบน,การไถล,การออกนอกลู่นอกทาง
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
sheer(vi) เบน,หันเห,เลี่ยง,เบี่ยงเบน

German-Thai: Longdo Dictionary
ablenken(vt) |lenkte ab, hat abgelenkt| เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น Er hat mich von der Arbeit abgelenkt. เขาเบี่ยงเบนความสนใจของฉันจากการทำงาน, See also: Related: die Ablenkung
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top