Search result for

เบิก

(80 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบิก-, *เบิก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิก[V] bring, See also: take, Syn. จ่าย, Example: ผู้คุมเบิกตัวนักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำ, Thai definition: ขอให้จ่าย
เบิก[V] open, See also: uncover, expose, disclose, reveal, Syn. เปิด, Example: ประธานเบิกบายศรีเพื่อเริ่มพิธีการ, Thai definition: ใช้ในลักษณะอย่างเปิดผ้าคลุมบายศรีออกเรียกว่า เบิกบายศรี
เบิก[V] announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
เบิก[V] widen, See also: ream, dilate, Syn. ทำให้กว้าง, เผย, Example: พลั่วเหล็กเบิกปากรูตะปูให้กว้าง
เบิกตา[V] widen, See also: open one's eyes wide (as when frightened), Syn. เปิดตา, Example: หล่อนเบิกตากว้างด้วยความกังขาในสิ่งที่ได้เห็น, Thai definition: เปิดดวงตาให้โตขึ้น
เบิกทาง[V] clear the way, Syn. เปิดทาง, Example: คนงานกำลังลงมือขุดเจาะปากถ้ำ เพื่อเบิกทางลงไปสู่ภายใน, Thai definition: ทำให้ผ่านได้
เบิกทูต[V] present an envoy to the king, Example: นายกฯ เบิกทูตจากเดนมาร์กเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพเพื่อถวายรายได้จากการจัดงาน, Thai definition: นำฑูตเข้าเฝ้า
เบิกบาน[V] be joyful, See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: อารมณ์ของชายชราเบิกบานมากขึ้นเมื่อได้เห็นหลานๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
เบิกบาน[ADJ] happily, See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน
เบิกโรง[V] prelude, Example: การแสดงเบิกโรงด้วยการรำอวยพรของนักเรียนนาฏศิลป์, Thai definition: แสดงก่อนดำเนินเรื่อง, แสดงออกโรงครั้งแรก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบิกก. เปิด ใช้ในลักษณะอย่างเปิดผ้าคลุมบายศรีออก เรียกว่า เบิกบายศรี, ทำให้กว้าง เช่น เบิกถนนออกไป เบิกท้องร่อง
เบิกขอให้จ่าย เช่น เบิกเงิน เบิกของ
เบิกนำเข้าเฝ้า เช่น เบิกตัว เบิกทูต.
เบิกน. คำกำกับชื่อปีในวิธีนับศักราชของไทยทางเหนือ ตรงกับเลข ๕, เขียนเป็น เปก ก็มี.
เบิกความก. ให้ถ้อยคำต่อศาลในการพิจารณาคดี.
เบิกทางน. เรียกหนังสืออนุญาตให้โดยสารหรือให้ผ่าน ว่า หนังสือเบิกทาง หรือ ใบเบิกทาง.
เบิกบานว. แช่มชื่น, สดใส.
เบิกพยานก. นำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล.
เบิกพระเนตรน. พิธีฝังหรือเขียนพระเนตรพระพุทธรูป ซึ่งถือว่าเมื่อได้เบิกพระเนตรแล้วจึงเป็นองค์พระโดยสมบูรณ์.
เบิกพระโอษฐ์น. พิธีป้อนนํ้าโดยใช้ช้อนทองคำตักน้ำบริสุทธิ์ป้อนพระราชโอรสหรือพระราชธิดาเป็นครั้งแรกในพระราชพิธีสมโภช ๓ วัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introduce a witnessเบิกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ,ขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Them If his pupils dilated, If his pupils were fixed, if there was a twitch...ถ้าเขาเบิกรูม่านตา, ถ้ารูม่านตา ที่ได้รับการรักษาแล้ว, ถ้ายังกระตุก.. Not Cancer (2008)
Already couldn't afford his insurance.แน่นอนไม่สามารถเบิกประกันได้ Not Cancer (2008)
I'm gonna pass it on to the patient with a steep mark-Up.ฉันจะเอามันไปเบิกเป็นค่ารักษาคนไข้แล้วก็บวกราคาเพิ่ม Not Cancer (2008)
You do know they page me when that much surgical equipment is signed out.คุณก็รู้ พวกเขาเพจเรียกฉันเมื่อ มีอะไรมากกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกเบิกไป The Itch (2008)
There was an explosion, but there was no attack.ที่นั่นมีการระเบิก แต่ไม่มีการโจมตี Hong Gil Dong, the Hero (2008)
For his company's pioneering work in the field of feminine hygieneสำหรับงานบุกเบิกของบริษัทของเขา ในเรื่อง จุดเร้นลับของสุภาพสตรี Superhero Movie (2008)
First generation Chinese-american. 10th generation Triad.จีนอเมริกันรุ่นบุกเบิก Death Race (2008)
I'm gonna go get some Post-it Notes. Do you want one?ฉันจะไปเบิกกระดาษโน๊ต นายเอามั้ย Wanted (2008)
I need your signature here for a supply requisition;ฉันต้องการลายเซ็นของคุณในใบเบิกของค่ะ Changeling (2008)
Alexander Rupert O'Connell, you get on the back of this horse this instant!อเล็กซานเดอร์ วิลเบิก โอคอนเนลล์. จะต้องมาที่หลังม้าเดี๋ยวนี้ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But if I could get an advance on my salary, I could at least get the surgery ball rolling. Whoa!แต่ถ้าเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ ฉันก็จะผ่าตัดได้ Burn After Reading (2008)
They don't just advance people money.ไม่มีใครให้เบิกเงินล่วงหน้า Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal   FR: ouvrir ; découvrir
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; ream ; dilate   
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up   FR: retirer
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khāchaijāi) EN: claim expenses   
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: widen ; open one's eyes wide   FR: ouvrir les yeux
เบิกทาง[v.] (boēk thāng) EN: pioneer   FR: ouvrir la voie
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw back[PHRV] ถอนคืน, See also: เบิกคืน, Syn. withdraw, retract
exuberant[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
forswear[VI] ให้การเท็จ, See also: เบิกความเท็จ, Syn. perjure
gay[ADJ] สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
good-humored[ADJ] อารมณ์ดี, See also: เบิกบานใจ, Syn. good-tempered, amiable, cheerful, good-natured
high[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, Syn. blithe, ecstatic, exuberant, Ant. depressed, morose, unhappy
jolly[ADJ] ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jovial[ADJ] เริงร่า, See also: เบิกบาน, สนุกสนาน, ร่าเริง, Syn. cheerful, merry, gay, Ant. depressed, sad
joyous[ADJ] สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy
lighthearted[ADJ] เบิกบานใจ, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, Syn. gay, cheerful, carefree

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด,ผู้หัก,ผู้ทำลาย,คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม,ผู้บุกเบิก,ผู้ทำให้เชื่อง,ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า,ยางในรถยนตร์
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง,ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง,สว่าง,ร่าเริง,เบิกบาน ###A. darken
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง,เบิกบาน,ปราดเปรื่อง
channel(แชน'เนิล) n. ช่องแคบ,ช่อง,ทางน้ำไหล,ทางเดินเรือ,ราง,วิถีทาง,แนวทาง,ทางผ่าน,ท่อ -vi. นำผ่านทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ,นำทาง, See also: channeler,channeller n. ร่องข้อมูลช่องหมายถึงร่องข้อมูลหรือแถวสำหรับบันทึกข้อมูลตามยาวลงบนกระดาษหรือแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) หรืออาจหมายถึงช่องทางเข้าออกของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล (input/output channel) ซึ่งติดต่อกับตัวประมวลผล (processor)
channelize(แชน'เนิลไลซ) vt.,vi. นำทาง,บุกเบิกทาง,ขุดทาง,ขุดทางน้ำ
developer(ดีเวล'ละเพอะ) n. ผู้พัฒนา,สิ่งที่พัฒนา,น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป,ผู้บุกเบิก
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ,กระตุ้น,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
buoyant(adj) ลอยน้ำ,ร่าเริง,เบิกบาน
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheer(n) การโห่ร้อง,ความยินดี,ความเบิกบาน,ความชื่นบาน
cheer(vi,vt) โห่ร้องยินดี,ทำให้ยินดี,ทำให้ชื่นบาน,ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,ชื่นบาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
disburseเบิกจ่าย
drawdown (vt ) เบิกเงิน, ถอนเงิน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下ろす[おろす, orosu] Thai: เบิก English: to drop

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top