Search result for

เบส

(40 entries)
(0.0468 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบส-, *เบส*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบสน. สารเคมีซึ่งทำปฏิกิริยากับกรด แล้วให้ผลเป็นเกลือหรือเกลือกับนํ้าเท่านั้น, สารเคมีที่มีสมบัติรับโปรตอนมาจากสารอื่นได้, สารเคมีที่มีสมบัติจ่ายอิเล็กตรอนคู่หนึ่งให้แก่สารอื่นได้, สารเคมีซึ่งเมื่อละลายนํ้าแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-), สารละลายที่เปลี่ยนสีลิตมัสสีแดงเป็นสีนํ้าเงินได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BASIC (Computer program language)เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
BASIC A (Computer program language)เบสิกเอ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Bass guitarเบส กีตาร์ [TU Subject Heading]
Base เบส, สารละลายเบส, ด่าง
สารประกอบที่แตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออน [สิ่งแวดล้อม]
Alkali เบสแก่
สารที่ละลายน้ำได้ ยกตัวอย่างเช่น สารละลายบอแรกซ์ อาจจัดเป็น อัลคาไล อย่างอ่อน [สิ่งแวดล้อม]
Exchangeable Base เบสแลกเปลี่ยนได้
แคตไอออนที่มีสมบัติเป็นด่างที่คอลลอยด์ดิน ดูดซับไว้และสามารถถูกแทนที่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Alkaloids, Basicเบสิกอัลคาลอยด์ส [การแพทย์]
Base, Organicเบสอินทรีย์เบสอินทรีย์ [การแพทย์]
Base, Strongเบสที่แก่ [การแพทย์]
Base, Weakเบสอ่อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a real baseball fan, aren't ya?คุณเป็นแฟนเบสบอลจริงจะไม่ได้ยา? 12 Angry Men (1957)
I will read the baseball.ฉันจะอ่านเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
Then you can tell me about the baseball.จากนั้นคุณสามารถบอกฉัน เกี่ยวกับเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
The old man had talked to the boy about baseball as always.ชายชราได้พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับเบสบอลที่พวกเขา มักจะทำ The Old Man and the Sea (1958)
His mind was on the horses, I think, as much as it was on the baseball.จิตใจของเขาอยู่บนม้าฉันคิดว่า มากที่สุดเท่าที่มันเป็นเบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
And the rich have radios to talk to them on their boats, to bring them the baseball. "และอุดมไปด้วยมีวิทยุที่จะ พูดคุยกับพวกเขาใน เรือของพวกเขาจะนำพวกเขา เบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
A quick jab up the crutch.ด้วยเบสไม้กวาด? How I Won the War (1967)
Two balls, one strike, runners at first and third...สองบอล สไตรค์เดียว มีตั ววิ่งที่เบสหนึ่งกับสาม... Jaws (1975)
Baseball player, bosun's mate.นักเบสบอล เจ้าหน้าที่ดูเเลสมอ Jaws (1975)
-Maybe it's like a baseball cap.หมวกตกปลา อาจจะเป็นหมวกเบสบอลก็ได้ Oh, God! (1977)
They're getting the hang of it. When we re-enlist, I'll teach them baseball.พวกเขาเริ่มหลงใหลมันแล้ว เมื่อเรา คัดตัวใหม่ ผมจะสอนเบสบอลให้พวกเขา Airplane! (1980)
It'sjust harder to put baseball cards in the spokes. Get the feel of the plane.เอาบัตรเบสบอลใส่ซี่ล้อรถ ยังยากกว่าอีก รู้สึกถึงเครื่องบินไว้ Airplane! (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบส[n.] (bēs) EN: base   FR: base [f]
เบส[n.] (bēs = bēs ) EN: bass ; bass guitar   FR: guitare bass [f]
เบสบอน[n.] (bēsbøn) EN: baseball   FR: base-ball [m]
เบสิก[n. prop.] (Bēsik) EN: Basic   FR: Basic [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bass[N] เบส(เครื่องดนตรี), See also: เครื่องดนตรีเสียงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
albescent(แอลเบส' เซินทฺ) adj. เปลี่ยนเป็นสีขาว, ขาว -albescence n.
apple(แอพ'เพิล) n. แอปเปิล,ลูกเบสบอล
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
asbestos(แอสเบส'ทอส-) n. เยื่อหินทนไฟ,สิ่งทอที่ทำด้วยเยื่อหิน -asbestine, asbestous,asbestoid adj.
bas(บีเอเอส) ใช้เป็นนามสกุลของแฟ้มข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาเบสิก
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis

English-Thai: Nontri Dictionary
baseball(n) กีฬาเบสบอล,ลูกเบสบอล

German-Thai: Longdo Dictionary
Base(n) |die, pl. Basen| เบส, ด่าง, See also: A. Säure,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top