Search result for

เนิน

(82 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนิน-, *เนิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนินเขา[N] hill, See also: hillock, mount, knoll, rise, height, mound, Syn. เนิน, Example: คนขี่ม้าต้อนฝูงแกะอยู่ที่เนินเขา, Thai definition: โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนินน. โคกขนาดใหญ่ที่ค่อยลาดสูงขึ้นจากระดับพื้น เช่น เนินดิน เนินเขา
เนินเรียกเนื้อรอบฝ่ามือที่มีลักษณะนูนกว่าบริเวณอุ้งมือ ว่า เนิน เช่น เนินพระศุกร์ เนินพระพุธ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duneเนิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drumlinเนินดรัมลิน, เนินรี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial coneเนินตะกอน(น้ำพา)รูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alluvial fanเนินตะกอน(น้ำพา)รูปพัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
clay duneเนินตะกอนดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dejection coneเนินตะกอนหยาบรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sand duneเนินทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
duneเนินทราย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
transverse duneเนินทรายตามขวาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
antiduneเนินทรายต้านน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alluvial fansเนินตะกอนรูปพัด [TU Subject Heading]
Alluvial Fan เนินตะกอนน้ำพารูปพัด
เนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอน ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับของทางน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบ ซึ่งจะทำให้ความเร็วของกระแสน้ำลดลงจนไม่สามารถนำพา ตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนดังกล่าวจึงตกสะสม ในลักษณะที่แยกกระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด [สิ่งแวดล้อม]
Coalescing Fan เนินตะกอนน้ำพารูปพัดติดต่อกัน
เนินตะกอนน้ำพารูปพัดหลาย ๆ เนินที่อยู่ติดต่อกัน [สิ่งแวดล้อม]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย
เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
alluvial fanเนินตะกอน(น้ำพา)รูปพัด, เนินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับของทางน้ำจากหุบเขาชันลงสู่ที่ราบ ทำให้ความเร็วของกระแสน้ำลดลงจนไม่สามารถนำพาตะกอนบางส่วนต่อไปได้ ตะกอนจึงตกสะสมในลักษณะที่แยกกระจายออกไปรอบข้างเป็นรูปพัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sand duneเนินทราย, กองทรายซึ่งเกิดจากกระแสลมพัดเอาทรายมาทับถมกันจนเป็นเนินสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mons Pubisเนินหัวหน่าว, เนินสามเหลี่ยม, หัวเหน่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What should I have done, watch you continue to screw uฉันควรที่จะจบ ดูคุณดำเนินต่อไป New Haven Can Wait (2008)
But it's not going to if we can't talk to each other yeah. you're right.แต่ มันจะไม่ดำเนินต่อถ้าพวกเราไม่พูดกับคนอื่น ใช่.คุณพูดถูก Pret-a-Poor-J (2008)
I'm trying to move on.ฉันพยายามจะดำเนินชีวิตต่อ Not Cancer (2008)
I'm moving forward!ฉันดำเนินชีวิตต่อไป Birthmarks (2008)
Amber said that she wanted me to move on, that she wanted me to be happy, and Debbie makes me happy.แอมเบอร์ เธอต้องการให้ฉันดำเนินชีวิตต่อไป และเธอต้องการให้ฉัน Lucky Thirteen (2008)
Okay, go ahead.ตกลง.. ดำเนินการได้ Joy (2008)
I'm saying you can proceed.ฉันบอกว่า คุณดำเนินการได้ไง Joy (2008)
20 minutes and we are done20 นาทีและเรากำลังดำเนินการ Gas Pills (2008)
The fight shall be to the knight's rules.การประลองจะดำเนินไปตามกฏแห่งอัศวิน Excalibur (2008)
Very good, Captain Commander Gree, let's get under wayขอบคุณมาก กัปตัน ผู้การกรี ดำเนินการต่อไปได้ Cloak of Darkness (2008)
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา Cloak of Darkness (2008)
Paintings of ordinary people and activitiesภาพการดำเนินชีวิตของคนทั่วๆไป Portrait of a Beauty (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนิน[n.] (noēn) EN: hill ; mound ; knoll ; rise ; eight ; eminence   FR: colline [f] ; monticule [m] ; butte [f] ; élévation [f] ; tumulus [m] ; tertre [m] ; remblai [m] ; monceau [m]
เนินทราย[n. exp.] (noēn sāi) EN: dune [f] ; sand dune   FR: dune [f]
เนินเขา [n.] (noēnkhao) EN: hill   FR: colline [f] ; côte [f] ; montée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
privatization(n) การแปรรูปองค์กรของรัฐ ให้ดำเนินการเองเยี่ยงเอกชน
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
processing(phrase) กำลังดำเนินการ
underway(adj) กำลังดำเนินต่อไป เช่น A complete modernization of the main terminal is underway and is expected to take about six months to complete., S. in motion , in progress
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Calvary[N] เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน (ตั้งอยู่ใกล้เมืองเยรูซาเล็ม), Syn. Golgotha
dune[N] ภูเขาทราย, See also: เนินทราย, สันทราย, Syn. hummock, hump
eminence[N] เนิน (คำทางการ), See also: พื้นดินที่สูงกว่าส่วนอื่น, Syn. highland, hill
escarpment[N] เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
foothill[N] เนินที่ตีนเขา
gradient[N] เนินลาด, See also: ทางลาด, ผิวหน้าลาด, Syn. slope, Ant. plane
high[N] ที่สูง, See also: เนินสูง
hill[N] เนิน, See also: เขาเตี้ยๆ, ดอน
hillock[N] เนินเขาเล็กๆ, Syn. knoll, mound
molehill[N] เนินดินเล็กๆ ที่ตัวตุ่นขุดไว้เพื่ออยู่อาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
actor(แอค' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทำ, ผู้ดำเนินการ, Syn. agent, doer, participator)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)

English-Thai: Nontri Dictionary
acclivity(n) เนิน,ทางขึ้น
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
ascent(n) การขึ้น,ทางขึ้น,เนินลาด
conduct(vt) ดำเนิน,ชักนำ,ชี้นำ,ปฏิบัติ,เป็นสื่อ
down(n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน
dune(n) กองทราย,เนินทราย,สันทราย
elevation(n) เนินเขา,มูนดิน,โคก,การยกระดับ,การเลื่อนฐานะ
embark(vi,vt) ลงเรือ,ขึ้นเครื่องบิน,ลงมือ,เริ่มดำเนินการ,จัดทหาร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hill[ฮิล] เนินเขา
speed hump (n ) เนินชะลอความเร็ว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ゲレンデ[げれんで, gerende] เนินเล่นสกี,เนินฝึกซ้อมสกี

German-Thai: Longdo Dictionary
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| ดำเนิน, See also: verlaufen
verlaufen(vi) |verlief, hat/ist verlaufen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งเดินหรือดำเนินไปในทิศทางหนึ่ง เช่น Der Weg verläuft zwischen zwei Dörfen. เส้นทางนี้วิ่งผ่านระหว่างสองหมู่บ้าน
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี
Zins(n) |der, pl. Zinsen| ดอกเบี้ย เช่น Die Bank lebt von den Zinsen. ธนาคารดำเนินกิจการอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ย
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง
vorgehen(vi) |geht vor, ging vor, ist vorgegangen, gegen etw.| ดำเนินการ, กระทำการ, กระทำต่อไป, ปฏิบัติ เช่น disziplinarisch gegen jmdn. vorgehen ดำเนินการตามระเบียบวินัยต่อต้านคนใดคนหนึ่ง

French-Thai: Longdo Dictionary
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top