Search result for

เท่าเทียม

(40 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่าเทียม-, *เท่าเทียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าเทียม[V] be equal, See also: be equivalent, be on a level with, be comparable, Syn. ทัดเทียม, เสมอหน้า, เสมอภาค, Example: สมัยปัจจุบันชายและหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันเพราะอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เท่าเทียมว. เสมอหน้า, ทัดเทียม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Being equal to all people.ว่าเท่าเทียมกับคนทั่วๆไป New Haven Can Wait (2008)
Kanen attacks tomorrow. Kanen's brutal.เราเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ที่จ้าไม่สู้เพราะว่ามีบางคนสั่ง The Moment of Truth (2008)
In this circle, we're all equals. You're not fighting because someone's ordering you to.เราเท่าเทียมกัน ที่เจ้าสู้ไม่ใช่เพราะว่ามีใครสั่ง The Moment of Truth (2008)
Cease all bias against blood lines and allow equality amongst all!ยุติความลำเอียงในสายเลือด และยอมให้ความเท่าเทียมในหมู่พวกเราทุกคน! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Easy won't be a part of the equation. - Promise.เราจะมีความเท่าเทียมซึ่งกันและกัน / ชัวร์ Bolt (2008)
But I'm a girl. Men and women are equal.แต่ชั้นเป็นผู้หญิงนะ เดี๋ยวนี้ชายกับหญิงเท่าเทียมกันแล้ว My Sassy Girl (2008)
Ain't no time two people staring at each other, standing still, love in both their eyes, at the same time, equal.ไม่มีตอนไหนหรอกที่คนสองคนมองหน้ากัน ยืนเฉยๆ ความรักอยู่ในดวงตาทั้งคู ในเวลาเดียวกัน เท่าเทียมกัน The Happening (2008)
All cons are equal!พวกเราทุกคนเท่าเทียมกัน The Art of the Deal (2008)
We're all equalพวกเราทุกคนเท่าเทียมกัน The Art of the Deal (2008)
Can such disparities be maintained?ความไม่เท่าเทียมอย่างนี้ควรคงอยู่ต่อไปรึ? Home (2009)
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ? Home (2009)
Not one would be the wiser.ทุกคนเท่าเทียมกันหมด Gamer (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่าเทียมกัน[X] (thaothīem kan) EN: equal   FR: comparable ; similaire ; équivalent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fair[ADJ] เท่าเทียม, See also: ไม่มีอคติ, Syn. reasonable, unbiased, equal
split something fifty-fifty[IDM] ครึ่งต่อครึ่ง, See also: เท่าเทียมกัน, ยุติธรรม
like[ADJ] เท่ากัน, See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, Syn. equal, equivalent, same, Ant. unlike, unequal
match[VT] เท่ากันกับ, See also: เท่าเทียมกันกับ, Syn. equal
quits[ADJ] เท่าเทียมกัน, See also: ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coequaladj. เท่ากัน เสมอภาค n. บุคคลที่เท่าเทียมกับอีกคนหนึ่ง, See also: coequalness n. ดูcoequal coequality n. ดูcoequal
compeer(คัมเพียร์'คอม'เพียร์) n. ความเท่าเทียม,เพื่อนสนิท
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
emulate(เอม'มิวเลท) vt. เอาอย่าง,พยายามเลียนแบบ,พยายามจะให้เท่าเทียมหรือดีกว่า., See also: emulation n. ดูemulate emulative adj. ดูemulate, Syn. imitate
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
fellow(เฟล'โล) n. คนผู้ชาย,เด็กผู้ชาย,เพื่อน,เพื่อนร่วมงาน,บุคคล,มนุษย์,เจ้าหมอ,คนชั้นเดียวกัน,สิ่งประกอบเป็นคู่,ของคู่กัน,นักศึกษาบัญฑิตวิทยาลัยที่ได้รับทุนการศึกษา,สมาชิกของสมาคมวิชาการ,ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย vt. ทำให้เท่าเทียมกับ,เท่าเทียมกับ. adj. เกี่ยวกับช
match(แมชฺ) n. ไม้ขีดไฟ,คู่ปรับ,ผู้ที่เท่าเทียม,การสมรส,การเข้าคู่กัน,เกมกีฬา,การแข่งขัน,การเข้าแข่งขัน. v. เท่าเทียม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตัว,เหมาะกับ,ต่อต้าน,เผชิญคู่ปรับ,สมรส,เข้าคู่,เข้าชุด., See also: matchable adj. matcher n.

English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
match(vt) เท่าเทียม,แข่งขัน,คู่ควรกัน,แต่งงาน,เข้าคู่
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parallelism(n) ความขนาน,ความเท่าเทียม,สิ่งเปรียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top