Search result for

เทียบ

(90 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทียบ-, *เทียบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เงินเปรียบเทียบปรับfine penalty money

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทียบ[V] compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ
เทียบ[V] place close to, See also: place alongside of, Syn. ชิด, ใกล้, จอด, Example: เขาเลื่อนบันไดไปเทียบประตูเครื่องบิน, Thai definition: เอามาให้ติด, เอามาให้ใกล้กัน
เทียบ[V] taste, See also: test, try, sample, Thai definition: ชิมอาหารหรือยาก่อนที่จะถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านายเพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่าเทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ, Notes: (ราชา)
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบ[CLAS] mixture, See also: Chinese herbal medicine mixture, Thai definition: ลักษณนามเรียกยาจีนที่จัดเป็นชุด
เทียบเท่า[V] be equal to, See also: be equivalent to, be the same as, Syn. เสมอกัน, เท่ากัน, Example: การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญและมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับการแข่งขันโอลิมปิกในด้านอื่นๆ
เทียบเรือ[V] moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock
เทียบเคียง[V] compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบ, Example: มนุษย์เรามักจะเอาความคิดความสามารถและพฤติกรรมของเราเข้าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทียบก. เอามาให้ใกล้ ชิด หรือติดกัน เช่น จอดเรือเทียบท่า เอาเรือเล็กเข้าเทียบเรือใหญ่ รถไฟเข้าเทียบชานชาลา, เปรียบ เช่น เอาผ้า ๒ ชิ้นมาเทียบสีกัน
เทียบจัด, แต่ง, เช่น เทียบสำรับ
เทียบชิมอาหารหรือยาโดยเจ้าพนักงานก่อนที่จะถวายพระมหากษัตริย์เพื่อป้องกันสิ่งที่เป็นพิษ ในคำว่า เทียบเครื่อง เทียบพระโอสถ.
เทียบน. ชุดยาจีน เช่น ยาเทียบหนึ่ง ยา ๒ เทียบ.
เทียบเคียงก. เปรียบเทียบ.
เทียบเชิญน. บัตรเชิญ.
เทียบเท่าว. เสมอกัน, เท่ากัน.
ขึ้นเสียงเทียบเสียงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย.
ต่อ ๕เทียบส่วนกันในอัตราชั่งตวงวัด เช่น ๓ ต่อ ๑.
สวน ๒เทียบสอบขนาดหรือปริมาณเครื่องตวง เช่น สวนสัด สวนทะนาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correlateเทียบสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Compared to that young lady,เมื่อเปรียบเทียบกับหล่อน New Haven Can Wait (2008)
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
Every dock and coastline east of the Siberian Sea to the Baffin Bay...ทุก ๆ ท่าเทียบเรือและชายฝั่งทะเลตะวันออกของ ทะเลไซบีเรียไปจนถึงอ่าวบาฟฟิน Odyssey (2008)
Ishimura will be on station and ready for transport shortly.อิชิมูระจะเทียบท่าและพร้อมขนย้ายในเวลาไม่นาน Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, prepare to be boarded.อิชิมุระ เตรียมตัวเทียบยาน Dead Space: Downfall (2008)
Don't try to walk in my shoes and I won't try to walk in yours.อย่าพยายามเอาเรื่องของฉัน ไปเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณ Emancipation (2008)
The enemy sensors are obviously damaged, so we'll sneak in behind them and dock at the emergency airlock.ระบบตรวจจับของพวกมันเสียหายหนัก เราจะแอบอยู่หลังพวกมัน จากนั้นจะยอดยานลงบนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
It sounded like a ship docking at one of the emergency airlocks.เสียงคล้ายๆ กับว่ามียานลงจอด บนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)
Hi. So,I compared the blood Delko collected at the crime scene to a sample taken from Nick Burnham.ฉันเทียบเลือดที่เดลโก้เก็บมาได้ กับที่ได้มาจากนิค เบอร์แนม And How Does That Make You Kill? (2008)
They're even stronger now-แข็งแกร่งเทียบเท่าฟรีซซ่า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
As strong as Freeza was- Freeza, huh?แข็งแกร่งเทียบเท่าฟรีซซ่า Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
His courage and his honour were without equal.ความกล้าหาญและเกียรติของเขา ไม่มีผู้ใดเทียบได้ To Kill the King (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบ[v.] (thīep) EN: compare ; liken ; match ; bring close together for comparison ; draw a parallel between   FR: rapprocher ; comparer
เทียบ[v.] (thīep) EN: check   
เทียบกันได้[adj.] (thīep kan dāi) EN: comparable   
เทียบกันไม่ได้[adj.] (thīep kan mai dāi ) EN: incomparable ; incompatible   
เทียบท่า[v. exp.] (thīep thā) EN: enter the port   FR: accoster ; aborder
เทียบฝั่ง[v. exp.] (thīep fang) FR: accoster ; aborder
เทียบราคา[v. exp.] (thīep rākhā) EN: compare prices   FR: comparer les prix
เทียบเคียง[v.] (thīepkhīeng) EN: compare with ; bear comparison with   
เทียบเท่า[v.] (thīepthao) EN: be equal to ; be equivalent to ; be the same as   

English-Thai: Longdo Dictionary
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
demand schedule(n) รายการของปริมาณความต้องการซื้อเทียบกับราคาเสนอซื้อบนเส้นอุปสงค์ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของตาราง แต่ก็อาจจะอยู่ในรูปของกราฟก็ได้, S. demand curve,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ashore[ADV] เทียบฝั่ง, See also: เกยฝั่ง, Syn. on shore, on land, Ant. afloat, at sea
add up to[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ, หมายถึง, Syn. amount to
amount to[PHRV] กลายเป็นจริง, See also: เทียบเท่ากับ, เปรียบเสมือน, Syn. add up to
beside[PREP] เทียบกับ, See also: เมื่อเทียบกับ
collateral[ADJ] ขนานกัน, See also: เทียบเคียงกัน, Syn. parallel, lateral
compare to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare with, equate to, liken to
compare with[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to
equate to[PHRV] เปรียบเทียบกับ, See also: เทียบกับ, Syn. compare to, compare with
equate with[PHRV] เทียบเท่า, See also: เท่ากับ
dock[VI] จอดเรือ, See also: เทียบท่า, Syn. moor, anchor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
alias(เอ' ลิแอส) 1. n., (pl. -ases) นามแฝง, สมญานาม. -adv. มีนามแฝงว่า, Syn. pseudonym) 2. สมนาม คอมพิวเตอร์แมคอินทอชที่ใช้ System 7 มีคำสั่ง Make Alias ใต้เมนู File คำสั่งนี้ใช้สำหรับสร้างสัญรูป (icon) อีกอันหนึ่งของแฟ้มข้อมูลที่เลือกไว้ แฟ้มใหม่นี้จะมีคำ alias ต่อท้ายชื่อเดิม หากเมื่อใดมีการแก้ไขแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง โดยเรียกมาทำในจอภาพ แล้วสั่งบันทึกเก็บลงในจานบันทึก การแก้ไขนั้นก็จะมีผลต่อแฟ้มสมนามนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะอันที่จริงแล้ว สัญรูปสมนามนั้นไม่ว่าจะมีสักกี่อัน จะโยงถึงแฟ้มข้อมูลอันเดียวกันทั้งสิ้น ดู duplicate เปรียบเทียบ
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
ashore(adv) บนบก,เกยฝั่ง,จอดเทียบฝั่ง,ขึ้นฝั่ง,ขึ้นบก
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
collate(vt) ตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ,ตรวจเทียบ,เรียง,ลำดับหน้า
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
comparable(adj) พอเทียบได้,พอเปรียบได้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cannot hold a candle (phrase ) เทียบไม่ติด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たる[あたる, ataru] Thai: เทียบเท่ากับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
alsกว่า (ในเชิงเปรียบเทียบ) เช่น mehr als, länger als
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
flüchtig(adj jargon) ที่ระเหยง่าย เช่น Aceton ist flüchtig im Vergleich zu Wasser. อะซิโทนเป็นสารที่ระเหยง่ายเมื่อเทียบกับน้ำ
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

French-Thai: Longdo Dictionary
moins(adv) น้อยกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est moins riche que moi. เขารวยกว่าฉัน
aussi(adv) เท่ากับ(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il est aussi grand que moi. เขาสูงเท่ากับฉัน
plus(adv) มากกว่า(ใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง ใช้คู่กับ que) เช่น Il dépense plus que moi. เขาใช้เงินมากกว่าฉัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top