Search result for

เทศบาล

(60 entries)
(0.0431 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทศบาล-, *เทศบาล*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานเทศบาล (org ) Municipal Office
สำนักงานเทศบาลตำบลSubdistrict-Municipal Office
สำนักงานเทศบาลนครCity-Municipal Office
สำนักงานเทศบาลเมืองTown-Municipal Office

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศบาล[N] municipality, See also: local government, municipal government, Example: รัฐบาลกลางได้คืนอำนาจปกครองให้แก่เทศบาล, Count unit: เทศบาล, แห่ง, ที่, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มี เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้นๆ
เทศบาลนคร[N] city municipal, Example: เทศบาลที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลนครต้องมีประชากรอยู่รวมกันมากกว่า 50,000 คน ขึ้นไป และมีสมาชิกสภาเทศบาล 24 คน, Count unit: แห่ง, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง ใช้สำหรับท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่
เทศบาลตำบล[N] municipal district, See also: local government
เทศบาลเมือง[N] municipality, See also: local administration

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทศบาลน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
municipalityเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipalityเทศบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
municipalityเทศบาล, คณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commune municipalityเทศบาลตำบล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commissionเทศบาลแบบคณะกรรมาธิการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission planเทศบาลแบบคณะกรรมาธิการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commission-managerเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commission-manager planเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, weak-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
weak-mayor planเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Well, a municipal treasure for sure.-แต่ที่แน่ๆ สมบัติของเทศบาล Marley & Me (2008)
The city council has also agreed to look into this, starting immediately;สภาเทศบาลเมืองก็เห็นพ้องด้วย ที่จะดำเนินการทันที Changeling (2008)
I'm a freelance Computer specialist With the city.ผมทำงานคอมฯ ฟรีแลนซ์ให้เทศบาล Omnivore (2009)
Uh, what are Foyet's aliases? I want you to look up In boston city recordsผมอยากให้คุณค้นในทะเบียนเทศบาลเมืองบอสตั้น ชื่อเควิน บาสกิน,ไมล์ โฮลเด้น กับวิลเลี่ยม พาร์คเกอร์ Omnivore (2009)
I'll float it around the city clerk's office.ฉันจะไปดูรายชื่อให้ ในสำนักงานปลัดเทศบาล Smite (2009)
In the last year, he's changed three city charters, giving more power to the mayor.เมื่อปีที่เเล้ว เขาเปลี่ยนเจ้าหน้าที่เทศบาลไปสามคน เป็นการเพิ่มอำนาจนายกเทศมนตรี Potlatch (2009)
Has one recent record from the city, and it is...มีอย่างหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ จากเทศบาล และมันคือ... The Eyes Have It (2009)
Mr. Nicol, when mr.การไต่สวนของฝ่ายชันสูตรศพฮิวจ์ เกล เทศบาลเมืองมาโคมบ์ You Don't Know Jack (2010)
The city passed that ordinance, remember?เทศบาลเค้าก็ติดประกาศแล้ว ไม่เห็นเหรอ The Glamorous Life (2010)
City council held a crisis assembly tonight.สภาเทศบาลเมือง เรียกประชุมด่วนอย่างกระทันหันในคืนนี้ Bainne (2010)
You've also got something from the Pasadena Municipal Court.นายมีจดหมายจาก ศาลเทศบาล\ เมืองพาสาเดน่าด้วย The Excelsior Acquisition (2010)
And by this time tomorrow, everyone in the five boroughsและในเวลานี้ของวันพรุ่งนี้ทุก ๆคนในห้าเขตเทศบาล Dr. Estrangeloved (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทศบาล[n.] (thētsabān = thēsabān) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government   FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f]
เทศบาล[adj.] (thētsabān = thēsabān) EN: municipal   FR: municipal ; communal
เทศบาลของ ...[n. exp.] (thētsabān khøng ...) FR: la municipalité de ... ; l'administration communale de ... (Belg.)
เทศบาลตำบล[n. exp.] (thētsabān tambon) EN: municipal district ; local government   
เทศบาลนคร[n. exp.] (thētsabān nakhøn) EN: municipality   FR: métropole [f]
เทศบาลนครหาดใหญ่[n. exp.] (thētsabān nakhøn Hāt Yai) EN: Hat Yai municipality   
เทศบาลเมือง[n. exp.] (thētsabān meūang) EN: municipality ; local administration   FR: ville [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
local government[N] เทศบาล, See also: องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
municipality[N] เทศบาล, See also: นครบาล, เมือง, Syn. district, village
town[N] เทศบาลเมือง, Syn. municipality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
burgh(เบอร์ก) n. เทศบาลเมือง
bylaw(บาย'ลอ) n. กฎหมายประกอบ,กฎเทศบาล,กฎหมายท้องถิ่น,ข้อปลีกย่อย -S.byelaw
city counciln. สภาเทศบาลเมือง
city managern. เทศมนตรี,ผู้ที่สภาเทศบาลเมือง
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร,กรุง) ,เทศบาล,สัญชาติ,พลเรือน (พลเมือง,ประชากร) ,ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
corporation(คอร์พะเร'เชิน) n. บริษัท,หมู่,คณะ,สมาคม,นิติบุคคล,สโมสร,วิสหกิจ,เทศบาล
councillor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.
councilor(เคา'ซะเลอะ) n. ที่ปรึกษา,ผู้แนะนำ,สมาชิกสภาท้องถิ่น,สภาเทศบาล., See also: councilorship,councillorshipn.

English-Thai: Nontri Dictionary
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
burgh(n) เมือง,หัวเมือง,จังหวัด,เทศบาลเมือง
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง,เกี่ยวกับเมือง,ของจังหวัด,ของเทศบาล
corporation(n) บริษัท,บรรษัท,คณะ,สโมสร,สมาคม,นิติบุคคล,เทศบาล
municipal(adj) เกี่ยวกับเทศบาล
municipality(n) เทศบาลเมือง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
市制[しせい, shisei] เทศบาล,นครบาล,เมือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top