Search result for

เท

(168 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท-, *เท*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
patentability [พาเทนท์ไลบิลิตี้] สิทธิบัตร
teleportation[เท-เล-พอ-เท-ชั่น] (n ) การเคลื่อนย้ายสสาร
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า
การไปเที่ยว (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) trips

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Western blot (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน
Western blot (WB) (n ) เทคนิคที่ใช้ติดตามโปรตีนที่สนใจในสารตัวอย่าง เช่น homogenate tissue หรือโปรตีนที่สกัดมา เป็นวีธีการคล้ายการทำ southern blot hybridization แต่เปลี่ยนจากการหาดีเอ็นเอที่มีความจำเพาะในตัวอย่างมาเป็นโปรตีนแทน

Longdo Dictionary ภาษารัสเซีย (RU) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
хотеть[คา-เทท'] (imperfective ) ต้องการ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระโปรงยาวกรอมเท้ (n ) a floor-length skirt, a skirt that's long enough to cover the feet

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท[V] pour, See also: fill, Example: ลุงแช่มจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดารินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai definition: ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป
เท[V] slope, See also: tilt, lean, incline, dip, Syn. เอียง, ตะแคง, Ant. ตรง, Example: พื้นเรือลำนี้เทไปด้านหน้า, Thai definition: เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง
เท[ADJ] incline, See also: lean, dip, slope, Syn. เอียง, ตะแคง, Ant. ตรง, Example: ทางเดินไปอาคารหลังนั้นเป็นพื้นเท ต้องเดินอย่างระมัดระวัง, Thai definition: ลักษณะที่เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง
เท[N] tape, Example: เทปเสียงเพลงกระหึ่มขึ้นเบาๆ กลบเสียงครางของเครื่องยนต์ให้เงียบไป, Count unit: ม้วน, Thai definition: เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ
เท[N] god, See also: deity, goddess, Syn. เทวดา, Example: ศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและมีเทพประจำธาตุต่างๆ ประจำสิ่งต่างๆ เช่น ฝนก็มีเทวดาของฝน
เท[ADJ] gray, See also: grey, Example: ลูกแมวสีเทานอนหมอบอย่างเหงาหงอยอยู่ข้างหน้าต่าง, Thai definition: สีหม่นๆ อย่างสีขี้เถ้า
เท[V] be chic, See also: be stylish, be elegant, be smart, be handsome, be trendy, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: เขาแสนจะเท่และดูสง่าเมื่อแต่งชุดตำรวจ, Thai definition: สง่าภูมิฐาน
เท[V] incline, See also: lean, Syn. เอียง, เฉียง, เฉ, Example: เธอใส่หมวกเท่ไปข้างหนึ่งเพื่ออวดดอกไม้งามที่ติดอยู่บนศีรษะ, Thai definition: ที่เอียงน้อยๆ (มักใช้แก่การสวมหมวก)
เท[V] be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
เท[V] be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทก. ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป เช่น เทนํ้า เทขยะ, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฝนตกลงมามาก ๆ อย่างเทนํ้า ก็เรียกว่า ฝนเทลงมา, อาการที่คนจำนวนมาก ๆ เคลื่อนไปรวมกันตามแนวเท เช่น คนเทไปทางกราบซ้ายเมื่อเรือเอียงซ้าย.
เทว. เอียงหรือตะแคงไปข้างหนึ่ง เช่น เรือเท พื้นเท.
เทน. ชื่อมาตราตวงเหล้าตามวิธีประเพณี ๑ เท เท่ากับ ๒๐ ทะนาน.
เทว. เอียงน้อย ๆ (มักใช้แก่การสวมหมวก)
เทโก้เก๋ เช่น แต่งตัวเท่.
เทกระจาดก. อาการที่รถบรรทุกหรือรถโดยสารคว่ำทำให้ผู้โดยสารตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือข้าวของต้องเสียหายไปทั้งคัน.
เทกระเป๋าก. จ่ายเงินจนหมดกระเป๋าหรือเท่าที่ติดตัวไป.
เทคนิคน. ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ.
เทคนีเชียมน. ธาตุลำดับที่ ๔๓ สัญลักษณ์ Tc เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ.
เทครัวก. อพยพครอบครัว, กวาดต้อนผู้คนพลเมืองจากถิ่นฐานเดิมไปไว้ที่อื่น, เช่น ในปีเดียวนั้นให้เทครัวเมืองเหนือทั้งปวงลงมายังกรุงพระนครศรีอยุทธยา (พงศ. ประเสริฐ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tektiteเทกไทต์, อุลกมณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
programme evaluation and review technique (PERT)เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ (เพิร์ต) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
welding techniqueเทคนิคการเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single impression techniqueเทคนิคพิมพ์ครั้งเดียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
double impression techniqueเทคนิคพิมพ์สองครั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dual impression techniqueเทคนิคพิมพ์สองส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
technologyเทคโนโลยี, ประยุกตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
phast-change technologyเทคโนโลยีการเปลี่ยนสภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spread spectrum technologyเทคโนโลยีการแผ่สเปกตรัม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา, การประยุกต์เอาระเบียบวิธีการ แนวความคิดต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนผลิตผลอันเกิดจากผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเท[เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape reelเทปม้วน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Educational Technologyเทคโนโลยีการศึกษา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairly taleเทพนิยาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information technolgyเทคโนโลยีสารสนเท[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape reelเทปม้วน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor, I used scraps of fabric I found around the atelier, and I adapted one of your old patterns.เอลานอร์คะ หนูใช้ผ้าที่เหลือที่หนูเก็บได้จากในสตูดิโอค่ะ แล้วเอามาดัดแปลงกับแพทเทิร์นเก่าของคุณ The Serena Also Rises (2008)
- My job, no thanks to you. - Don't you have socks to darn?นี่มันงานฉัน // อ่าว ไม่ใช่ถักถุงเท้าหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I-I went out with a guy I can't stand.ผะ ผมออกไปเที่ยวกับผู้ชายที่ผมไม่เคยชอบเลยสักนิด The Serena Also Rises (2008)
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
Spotted--Dan Humphrey, shoeless and clueless...ข่าวด่วน--แดน ฮัมฟรีย์ ไม่มีแม้แต่รองเท้าและไร้ร่องรอย The Serena Also Rises (2008)
Can I at least have my shoes?ขอรองเท้าฉันหน่อยเหอะน่า The Serena Also Rises (2008)
Why don't you take off your shoes?ถอดรองเท้าออกสิ The Serena Also Rises (2008)
OH, god. My feet are hot. Are your feet hot?โอ้พระเจ้า ทำไมเท้าฉันมันร้อนจัง // เท้านายร้อนหรอ The Serena Also Rises (2008)
Serena doesn't seem to think it's such a good idea.เซรีน่าคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่น่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
You just signal the Bartender, and she sends over a line of shots?นายแค่ส่งซิกให้บาร์เทนเดอร์ จากนั้นเธอก็ส่งเครื่องดื่มมาให้นาย The Serena Also Rises (2008)
Independent study thing this semester.ใช่ เทอมนี้หนะ The Serena Also Rises (2008)
I-I know we don't like each other.ฉันรู้ว่าฉันกับนายไม่ได้กินเส้นกันเท่าไหร่ The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท[n.] (thē) EN: [liquid measure for wine equivalent to 20 liters]   
เท[v.] (thē) EN: pour out ; spill out   FR: verser ; déverser
เท[v.] (thē) EN: empty ; discharge ;   FR: vider
เท[v.] (thē) EN: incline ; lean   
เท[adj.] (thē) EN: chic ; fancy ; handsome   
เท[adj.] (thē) EN: free and easy   
เทกระเป๋า[v. exp.] (thē krapao) EN: spend everything ; empty one's pockets   
เทกอง[n.] (thēkøng) EN: bulk   
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage   FR: vider les ordures
เทขาย[v.] (thēkhāi) EN: sell off   FR: liquider

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเท
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
ISP(n jargon abbrev) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ย่อมาจาก Internet Service Provider), Internet Service Provider
Dhaka(n uniq) ชื่อเมืองหลวงของประเทศบังคลาเทศ , Dacca
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเท
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate[ADJ] ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
akimbo[ADV] เท้าสะเอว
alderman[N] เทศมนตรี
Alps[N] เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
Andes[N] เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
angel[N] เทพธิดา, See also: นางฟ้า, เทวดา, Syn. seraph, supernatural being
annual festival[N] เทศกาลประจำปี
Aphrodite[N] เทพเจ้าแห่งความรักและความสวยงามของกรีก
artificial[ADJ] เทียม, See also: ปลอม, สังเคราะห์, Syn. unreal, fake, Ant. natural, genuine, real
as[CONJ] เท่ากันกับ, See also: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน, Syn. in the same way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a tempo(อาเทม'โพ) Music. ด้วยความเร็วที่นำ ritardando หรือ accelerando
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
aaabbr. Alcholics Anonymous (สมาคมอดเหล้า) abbr. ใช้ตัวยาแต่ละตัวเท่ากัน abbr. amino acid,achivement age
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)

English-Thai: Nontri Dictionary
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
afoot(adv) เดินด้วยเท้า,เดินเท้าเปล่า
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abseiling (n vi vt ) เทคนิคการปีนป่ายลงเขาด้วยเชือก ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Aniseเทียนสัตตบุษย์ (เครื่องเทศคล้ายโป๊ยกั๊ก-star anise) บางครั้งเรียก fennel seeds
beamforming (uniq ) เทดโนโลยีการส่งสัญญานผ่าน air interface โดยสามารถกำหนดความแรงและทิศทางของสัญญานไปยังฝั่งรับได้
Beltane (uniq) เทศกาลเฉลิมฉลอง หนึ่งใน เทศกาลแห่งเปลวเพลิง ซึ่งรับทอดมาจากศาสตร์เซลติกโบราณ ซึ่งนิยมจะเฉลิมฉลองกันในยามค่ำคืน เพแกนจะขี่เหล่าปศุสัตว์ระหว่างกองไฟซึ่งก่อ ณ กลางแจ้ง ทั้งสองกอง เป็นความเชื่อว่าจะปกป้องพวกเขาจากโรคร้าย ส่วนคู่หนุ่มสาวที่ปราถณาจะมีชีวิตคู่ที่ชุ่มชื่นก็จะ "กระโดดเหนือกองไฟ" ในคืน Beltane
cannot hold a candle (phrase ) เทียบไม่ติด
coordinateเท่ากัน, ประสานกัน, เข้าคู่กัน
cronos (name) เทพแห่งเวลาของกรีก หรือบางแห่งก็ว่าเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นบิดาของมหาเทพซูสที่ถูกล้างอำนาจโดยฝีมือของซูส
deityเทพ
greek mythology (n) เทพปกรณัมกรีก
See also: S. Greek myth,
Hepatobiliary scintigraphy (HIDA)เทคนิคการวินิจฉัยที่ภาพสองมิติของเนื้อเยื่อภายในร่างกายมีการผลิตผ่านการตรวจสอบของรังสีที่ออกมาจากสารกัมมันตรังสีที่ได้รับการจัดการในร่างกาย ที่เกี่ยวข้องกับ, ตั้งอยู่ในหรือใกล้, ผลิตใน, หรือส่งผลกระทบต่อตับและน้ำดี, ท่อน้ำดี, และถุงน้ำดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ジュピター[じゅぴたー, jupita-] (n) เทพจูปีเตอร์,ดาวพฤหัส
[ばい, bai] (n) เท่า(ลักษณนาม)
夏祭り[なつまつり, natsumatsuri] (n) เทศกาลฤดูร้อน
学期[がっき, gakki] (n) เทอม,ภาคเรียน
復路[ふくろ, fukuro] (n) เที่ยวกลับ, ขากลับ
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) เทคโนโลยี
祭り[まつり, matsuri] (n) เทศกาล, งานฉลอง
裏技[うらわざ, urawaza] (n) เทคนิค หรือความรู้ที่มีประโยชน์ แต่มักจะไม่ทราบกันโดยทั่วไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
成るべく[なるべく, narubeku] (adv) เท่าที่เป็นไปได้, อย่างไรก็ตาม
裸足[はだし, hadashi] (adj adv) เท้าเปล่า,ไม่ใส่รองเท้า , See also: S. shoeless,
僅か[わずか, wazuka] (adj adv) เท่านั้น, เพียงเท่านั้น, เล็กน้อย
コツ[こつ, kotsu] (n) เทคนิค
市制[しせい, shisei] เทศบาล,นครบาล,เมือง
七夕祭[たなばたまつり, tanabatamatsuri] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)
テニス[てにす, tenisu, tenisu , tenisu] (n ) เทนนิส
雪祭り[ゆきまつり, yukimatsuri] (n name ) เทศกาลหิมะ(สำหรับในประเทศญี่ปุ่นเทศกาลหิมะชื่อดังจะจัดขึ้นทุกปีที่เมืองซัปโปโร เรียกว่า "เทศกาลหิมะซัปโปโร" 札幌雪祭り
山脈[さんみゃく, sanmyaku] (n ) เทือกเขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology
神話[しんわ, shinwa] Thai: เทพนิยาย English: myth
説く[とく, toku] Thai: เทศนา English: to preach
揃う[そろう, sorou] Thai: เท่ากัน English: to be equal
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)
当たる[あたる, ataru] Thai: เทียบเท่ากับ
都市[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausland(n) |das| ต่างประเท
Bundesrepublik(n) |die| ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ย่อมาจาก Bundesrepublik Deutschland
Deutschlandประเทศเยอรมนี
reichen(vi) |reichte, hat gereicht| เพียงพอ เช่น so lange die Vorräte reichen ตราบเท่าที่ยังมีของ (วลีนี้พบบ่อยในเยอรมนีเวลาที่มีการโฆษณาลดราคาสินค้า), See also: S. langen,
Land(n) |das, pl. Länder| ประเท
Länder(n) |pl.| ประเทศต่างๆ, See also: Land
Russlandประเทศรัสเซีย
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
jouer au tennis(vt) เล่นเทนนิส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: Related: anglais
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: Related: danois
Espagne|f| ประเทศสเปน, See also: Related: espagnol
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top