Search result for

เถลือกถลน

(6 entries)
(0.5625 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เถลือกถลน-, *เถลือกถลน*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เถลือกถลน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เถลือกถลน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถลือกถลน[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. ลุกลน, ลนลาน, ถลีถลำ, Example: เขาหนีอย่างเถลือกถลนเพื่อให้พ้นห่ากระสุนของข้าศึก, Thai definition: รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เถลือกถลน(ถะเหฺลือกถะหฺลน) ว. ลุกลน, ลนลาน, รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง, ถลีถลำ ก็ว่า.
ถลีถลำ(ถะหฺลีถะหฺลำ) ก. เถลือกถลน.
เสลือกสลน(สะเหฺลือกสะหฺลน) ว. เถลือกถลน.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top