Search result for

เต็มที่

(54 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มที่-, *เต็มที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มที่[ADV] to the utmost, See also: with all one's might or capability, to the full, Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด, สุดความสามารถ, Example: ถึงจะแพ้ก็ช่าง แต่เราก็ได้ทำเต็มที่แล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มที่ว. เต็มกำลัง, เต็มขนาด เช่น โตเต็มที่.
กำดัดเต็มที่ เช่น สงัดเสียงสิงสัตว์กำดัดดึก (โคบุตร).
โกรดเต็มที่, เต็มกำลัง, เช่น ผอมเหมือนกวางโกรกโกรด (มโนห์รา)
จังเต็มที่, เต็มแรง, เช่น ชนกันเข้าอย่างจัง.
เต็มตัวเต็มที่ เช่น เป็นหนุ่มเต็มตัว เป็นสาวเต็มตัว
ถนัดใจเต็มที่ เช่น โดนเข้าถนัดใจ, สนัดใจ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plenaryเต็มที่, บริบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It sounds like she put a lot of work into it.ดูเหมือนว่า น้องนาย เต็มที่กับมันมากๆ There Might be Blood (2008)
You think he'll be working harder for you?คุณคิดหรือว่าเค้ายังคงจะทำงานให้คุณเต็มที่ Adverse Events (2008)
The baby's lungs are underdeveloped.ปอดเด็กพัฒนาไม่เต็มที่ Joy (2008)
for now we concentrate on our exams and do our best. Okay?ยังไง จากนี้เราก็จะมุ่งมั่นกับการสอบของพวกเราเนอะ พยายามให้เต็มที่ Akai ito (2008)
You shall all do your bestดังนั้นจงแสดงฝีมือให้เต็มที่ Portrait of a Beauty (2008)
I will work very hard!ผมจะพยายามเต็มที่เลยครับ Beethoven Virus (2008)
Too bloody right.เอากันเต็มที่แล้วสิ The Bank Job (2008)
Perhaps you don't fully comprehend.บางทีคุณอาจยังไม่เข้าใจเต็มที่ The Bank Job (2008)
They weren't vandals.มีสิ เต็มที่เลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Reverse. Put it in reverse! Full reverse!กลับลำ กลับเต็มที่เลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Go ahead and smoke!สูบมันให้เต็มที่เลย! My Sassy Girl (2008)
I told you I was gonna do it.ที่ทำให้รับรู้ถึงโลก แต่ คุณไม่ต้องเชื่อมันเต็มที่หรอก The Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very   FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement

English-Thai: Longdo Dictionary
flat out(adj adv colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute[ADJ] เต็มที่ (ใช้ในการเน้น), See also: สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. perfect, complete, total
dead[ADJ] แท้จริง, See also: เต็มที่, สมบูรณ์, ทั้งหมด, Syn. absolute, complete, thorough, total, utter, downright
deadly[ADV] สุดขีด, See also: เต็มที่, สมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง, Syn. extreme, utter
deep[ADV] ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ), See also: เต็มที่, Syn. extreme, intense
full[ADJ] เต็ม, See also: เต็มที่
good[ADJ] มาก, See also: เต็มที่
plenary[ADJ] เต็มที่, See also: สมบูรณ์, เด็ดขาด, ทั้งหมด, Syn. entire, complete
rank[ADJ] ฉาวโฉ่, See also: เต็มที่, อย่างชัดๆ, อย่างโต้งๆ, Syn. arrant, utter
sheer[ADJ] เต็มที่, See also: ที่สุด, ทีเดียว, Syn. utter, quite
so[ADV] มาก, See also: เต็มที่, Syn. very, extremely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adult(อะดัลทฺ' , แอด' ดัลทฺ) adj.,n. ผู้ใหญ่,โตแล้ว, เป็นรูปเป็นร่าง, คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว, สัตว์หรือพืชที่โตเต็มที่. -adulthood n., -adultness n., Syn. mature)
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
autumn(ออ'ทัมน์) n. ฤดูใบไม้ร่วง,วัยเจริญเติบโตเต็มที่, Syn. harvest time,fall)
bally(แบล'ลี) adj. อย่างยิ่ง,เต็มที่,เหลือเกิน
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
capacity(คะแพซ'ซิที) n. ความสามารถที่จะรับ,ความจุ,ปริมาณ,สติปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสิทธิภาพ,การปฎิบัติหน้าที่,ความจุไฟฟ้า adj. จุเต็มที่,รับเต็มที่, Syn. size,power,position

English-Thai: Nontri Dictionary
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
consummate(adj) สมบูรณ์,บริบูรณ์,บรรลุ,เลิศ,เต็มที่,เสร็จสมบูรณ์
dead(adj) โดยถ่องแท้,แน่นอน,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง,อย่างกะทันหัน
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่
downright(adv) อย่างจริงจัง,อย่างแท้ๆ,ทีเดียว,อย่างสิ้นเชิง,เต็มที่
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
存分[ぞんぶん, zonbun] (adj adv) เต็มที่, เท่าที่ต้องการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top