Search result for

เตียน

(37 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตียน-, *เตียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตียนโล่ง[V] be flat, See also: be smooth, be level, be even, Syn. เตียน, โล่ง, ว่างเปล่า, Example: เวลาที่ผ่านมาได้ส่งผลให้มีการทำลายป่าเขาบึงบางให้เตียนโล่งและตื้นเขิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตียนว. เรียบราบ เช่น ดายหญ้าให้เตียน, หมดไป เช่น ถูกกวาดเสียเตียน, ไม่รก.
เตียนก. ติ, ทัก, เช่น โปรดแปลงเอาอย่าเตียน ข้อยข้าเขียนตามฉบับ (จินดามณี).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's not a criticism.- นี่ไม่ใช่คำติเตียน To Kill the King (2008)
Visited upon us because you buried King Halga like a pagan... and not like a Christian!มันมาเยือนพวกเราเพราะว่า เราฝังศพราชาฮัลกา เหมือนพวกนอกรีต ไม่ใช่อย่างคริสต์เตียน Outlander (2008)
Take not the Jews and Christians as allies. Do you know it, Mr. Ferris?เราก็จะไม่เป็นพันธมิตรกับยิวหรือคริสเตียน เพราะอะไร รู้มั้ย Body of Lies (2008)
The Christians... they eat everything.พวกคริสเตียนกินได้หมดทุกอย่าง New York, I Love You (2008)
That's why there are no Christians in the diamond market.ก็เลยไม่มีพวกคริสเตียน ในตลาดค้าเพชรแบบนี้ไงล่ะ New York, I Love You (2008)
Sebastian says you won some kind of award.เซบาสเตียนบอกว่า คุณเคยได้รับรางวัลมารึ Marley & Me (2008)
Well, as you know, Sebastian and I were in college together...ก็.. อย่างที่คุณทราบ เซบาสเตียนกับผม เราเคยเรียนมหาลัยเดียวกัน Marley & Me (2008)
- Sebastian!-เซบาสเตียนMarley & Me (2008)
Have you guys met my buddy Sebastian?พวกคุยเคยเจอเพื่อนผมรึยังครับ เซบาสเตียนMarley & Me (2008)
Sebastian. Viviana. Nice to meet you.เซบาสเตียน ฉันวิเวียน่า ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ Marley & Me (2008)
Got the same old paycheck. Went wind surfing with Sebastian.ได้เช็คเหมือนเดิม ไปเล่นวินเซิร์ฟกับเซบาสเตียน Marley & Me (2008)
Proofread Jenny's column. Read Sebastian's latest opus.ตรวจงานให้เจนนี่ อ่านงานเขียนของเซบาสเตียน Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตียน[adj.] (tīen) EN: clean ; cleared ; tidy   FR: nu ; dépouillé
เตียน[adj.] (tīen) EN: smooth ; even ; level ; flat   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.m.e.abbr. African Methodist Episcopal นิกายคริสเตียน (โดยเฉพาะ Anglican Church) ของอาฟริกา
abba(แอ็บ' บะ) ตำแหน่งพระ (คริสเตียน) , พระผู้เป็นเจ้า, คุณพ่อ
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist
agape 2(อะเกพ) n., (pl. -pae, -pai) ความรักของพระเจ้าหรือพระคริสต์ที่มีต่อมวลมนุษย์, ความรักของคริสเตียนที่มีค่อคริสเตียนด้วยกัน, ความรักแบบพี่แบบน้อง (love of God, for mankind)
agrapha(แอก' ราฟา) n. คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่บันทึกโดยชาวคริสเตียนใน New Testament เล่มอื่นที่ไม่ใช่ Gospels
altar piece(ออล' ทาฟีส) n. ฉากหลังแท่นบูชาในโบสถ์คริสเตียน (reredos)
ambo(แอม' โบ) n., (pl. -bos) n. แท่นอ่านพระคัมภีร์หรือเทศนาในโบสถ์คริสเตียนสมัยโบราณ (ambon)
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
animadvert(แอนน์แมดเวอร์ท') vi. วิจารณ์ติเตียน, -animadverter n. (comment critically)

English-Thai: Nontri Dictionary
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
blame(n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ
blame(vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
censure(vt) ตำหนิ,ด่าว่า,ติเตียน,วิจารณ์
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
Christian(adj) เกี่ยวกับศาสนาคริสต์,เกี่ยวกับคริสเตียน
Christian(n) คริสต์ศาสนิกชน,คริสเตียน,ชาวคริสต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top