Search result for

เตรียมพร้อม

(47 entries)
(0.2829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตรียมพร้อม-, *เตรียมพร้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียมพร้อม [V] be ready, See also: get ready, be in order, be on the alert, Example: ชายไทยอายุ 21 ปีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตรียมพร้อมก. เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
60,000 men are on the border.000 นาย เตรียมพร้อมที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
- A man's got to do what he's got to do.เตรียมพร้อมของมนุษย์ที่จะทำสิ่งที่ เขาได้ทำ Help! (1965)
We have it all arranged.เราเตรียมพร้อมให้เธอแล้ว. Suspiria (1977)
Tell Omaha to acknowledge and stand by.แจ้งโอมาฮ่าด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ Airplane! (1980)
Aim to touch down a third of the way. A slight cross wind, so be ready.เล็งแตะพื้นที่ 3 ส่วน 4 ของรันเวย์ ลมพัดขวางนิดหน่อย เตรียมพร้อมไว้ Airplane! (1980)
Now, everybody, get in crash positions.ทุกคน เตรียมพร้อมสำหรับเครื่องบินตก Airplane! (1980)
Listen to me. Remember your brakes and switches. Get ready to flare it out!ฟังผมนะ จำเบรคกับสวิทช์ไว้ เตรียมพร้อมร่อนลง Airplane! (1980)
Okay, you're all set.โอแคย คุณเตรียมพร้อม The Blues Brothers (1980)
- Get ready to run, whatever happens.- เตรียมพร้อมที่จะวิ่ง, ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
- Here we go, get ready!- ทางนี้แหละ, เตรียมพร้อมIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Front rank, kneel in position!แถวหน้า เตรียมพร้อม Gandhi (1982)
Get ready!เตรียมพร้อมReturn of the Condor Heroes (1983)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte
เตรียมพร้อม[adj.] (trīemphrøm) EN: ready for action ; in a state of preparedness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert to    [PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
batten down    [PHRV] เตรียมพร้อมรับปัญหา
be on the ball    [IDM] พร้อมรับ (โอกาส), See also: เตรียมพร้อมรับ
gear up    [PHRV] พร้อมสำหรับ, See also: เตรียมพร้อม
groom    [VT] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมการ, ทำให้สะอาดและเรียบร้อย, ทำให้พร้อม, Syn. make acceptable, ready, refine
guarded    [ADJ] ระมัดระวัง, See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ, Syn. cautious, careful, Ant. candid, careless
set the stage for something    [IDM] เตรียมพร้อมไว้, See also: เตรียมการไว้
waiting in the wings    [IDM] เตรียมพร้อม
jack up    [PHRV] จัดการทุกสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เตรียมพร้อม
keep oneself in readiness    [IDM] เตรียมพร้อมตลอดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready,coming
graphic modeภาวะกราฟิกหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ บนจอภาพออกมาเป็นภาพ
interphaseเป็นระยะแรกในการแบ่งตัวของเซลล์แบบ mitosis เป็นระยะที่เตรียมพร้อมดังนั้นในระยะนี้นิวเคลียสจะสะสมทุกอย่างและมี metabolism มากที่สุด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า metabolivc stage ในระยะนี้โครโมโซมจะมีการจำลองตัวเอง โดยการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหใภายในตัวมีลักษรัเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สลับข้างกัน
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
guard(vt) เฝ้า,ระวัง,รักษา,ป้องกัน,ปกป้อง,เตรียมพร้อม,คุ้มกัน,พิทักษ์
lookout(vt) ระมัดระวัง,ระวัง,คอยเฝ้า,เตรียมพร้อม
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง

German-Thai: Longdo Dictionary
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top