Search result for

เตรียม

(82 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตรียม-, *เตรียม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน
เตรียมดินsoil preparation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียม[V] prepare, See also: get ready, make ready, organize, arrange, Syn. จัดแจง, จัด, จัดเตรียม, ตระเตรียม, Example: เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ, Thai definition: จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำไว้ล่วงหน้า
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
เตรียมการ[V] prepare, See also: get ready, organize, arrange, Syn. เตรียม, วางแผน, ตระเตรียม, Example: ผู้ก่อการร้ายเตรียมการเรื่องนี้ไว้ในใจตั้งนานแล้ว, Thai definition: จัดให้พร้อมไว้ก่อน
เตรียมตรม[V] be grieved, See also: be sore at heart, sorrow, Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม, กรมเกรียม, Example: ใจของแม่เตรียมตรมถึงลูกยา, Thai definition: ระทมใจจนหม่นไหม้
เตรียมตัว[V] prepare, See also: get ready, make ready, Syn. เตรียม, จัดแจง, Example: ข้าพเจ้าพร้อมด้วยน้องชายของเธอเตรียมตัวเดินทางไปยังสถานที่เกิดอุบัติเหตุ, Thai definition: จัดแจงไว้ให้พร้อมเพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า, ทำตัวให้พร้อม
เตรียมประถม[N] pre-elementary school, See also: kindergarten, Syn. อนุบาล
เตรียมพร้อม[V] be ready, See also: get ready, be in order, be on the alert, Example: ชายไทยอายุ 21 ปีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
เตรียมรับมือ[V] keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
เตรียมอุดมศึกษา[N] pre-university education, See also: high school education, Example: การฝึกฝนตัวเองเขียนหนังสือเป็นเหตุให้เขาเรียนไม่จบเตรียมอุดมศึกษาในถิ่นเกิด, Thai definition: ชั้นหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตรียม(เตฺรียม) ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำไว้ล่วงหน้า
เตรียมทำให้เกิดสารเคมีที่ต้องการจากสารเคมีอื่นด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น เตรียมแก๊สออกซิเจนจากดินประสิว.
เตรียมตรม(เตฺรียมตฺรม) ก. ระทมใจจนหม่นไหม้, ใช้เป็น ตรมเตรียม เกรียมกรม หรือ กรมเกรียม ก็ได้.
เตรียมตัวก. จัดแจงไว้ให้พร้อมเพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า, ทำตัวให้พร้อม.
เตรียมพร้อมก. เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม.
ตั้งท่าเตรียมตัวพร้อม, คอยทีอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yeah. Um, I'm all packed up.อ่า ค่ะแม่ หนูเตรียมของเรียบร้อยแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Well, I come prepared.ดี ฉันก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
I have to get ready. The Dean's house?ฉันต้องไปเตรียมตัว/ บ้านท่านคณบดี? New Haven Can Wait (2008)
If I don't find an answer fast. Steal Blair's.ถ้าฉันยังไม่ได้เตรียมตอบคำถาม/ ขโมยของแบลร์ดิ New Haven Can Wait (2008)
Be prepared. It's been a while.เตรียมตัวไว้ละกัน มันก็ซักระยะแล้วแหละที่พ่อชั้นไม่ได้เข้าครัว Chuck in Real Life (2008)
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ Dead Space: Downfall (2008)
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย Dead Space: Downfall (2008)
Get ready to fire on my command.เตรียมยิง ฟังจากคำสั่งผม Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, prepare to be boarded.อิชิมุระ เตรียมตัวเทียบยาน Dead Space: Downfall (2008)
We're prepared to dealwith whatever happens.เราเตรียมการช่วยเหลือไว้พร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Adverse Events (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange   FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
เตรียม[adj.] (trīem) EN: preparatory   FR: préparatoire
เตรียมกระเป๋าเดินทาง[v. exp.] (trīem krapao doēnthāng) FR: faire sa valise
เตรียมการ[n.] (trīemkān) EN: preparatory   
เตรียมการ[v.] (trīemkān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange   FR: préparer
เตรียมการ[adj.] (trīemkān) EN: preparatory   FR: préparatoire
เตรียมตรม[v.] (trīemtrom) EN: be grieved   
เตรียมตัว[v. exp.] (trīem tūa) EN: prepare oneself ; get ready ; prepare   FR: se préparer ; se mettre en état
เตรียมตัวเตรียมใจ[v. exp.] (trīem tūa trīemjai) EN: prepare oneself   
เตรียมทำรายงาน[v. exp.] (trīem tham rāi-ngān) FR: préparer un rapport

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] เตรียมป้องกันล่วงหน้า, Syn. prepare for, provide against
arm[VT] เตรียมอุปกรณ์
arrange[VI] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
arrange[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
accommodate with[PHRV] เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
alert to[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
allow for[PHRV] ีเผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่), See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
arm for[PHRV] ติดอาวุธสำหรับ, See also: เตรียมให้พร้อมสำหรับ
arm with[PHRV] เตรียมให้พร้อมด้วย (อาวุธ)
bankroll[VT] เตรียมเงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hit the sack (Idiom ) เตรียมเข้านอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
用意[ようい, youi] เตรียมไว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚悟[かくご, kakugo] เตรียมใจ เช่น 私はもう覚悟はできています

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready

German-Thai: Longdo Dictionary
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
kochen(vt) |kochte, gekocht| เตรียมอาหาร, ทําอาหาร, ต้ม(ชา,กาแฟ)
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top