Search result for

เด็ด

(73 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เด็ด-, *เด็ด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็ด[V] pick, See also: pluck, nip off, take away, pinch off, Syn. หัก, เก็บ, ปลิด, Example: ห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้ในสวนสาธารณะ, Thai definition: ทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว
เด็ด[ADJ] excellent, See also: wonderful, superb, marvelous, splendid, Syn. เยี่ยม, ยอด, ดี, เลิศ, เยี่ยมยอด, Ant. ห่วย, แย่, Example: นักมวยยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของเขา
เด็ด[ADV] absolutely, See also: completely, decidedly, for certain, certainly, unquestionably, Syn. ทีเดียว, เป็นอันขาด, Example: ผมไม่เอาเขาเด็ดๆ
เด็ดขาด[V] be decisive, See also: be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute, Syn. เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Ant. โลเล, Example: ทหารต้องเด็ดขาด
เด็ดขาด[ADV] absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
เด็ดดวง[V] be excellent, See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless, Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเด่น, ดีเลิศ, ดีเยี่ยม, Example: หนังเรื่องนี้เด็ดดวงจริง, Thai definition: ดีเด่นทีเดียว, Notes: (ปาก)
เด็ดเดี่ยว[ADV] resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ดเดี่ยว[V] be resolute, See also: be firm, be determined, be resolved, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Ant. โลเล, Example: น้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นมาก, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ดสะระตี่[V] be splendid, See also: be excellent, be fantastic, be wonderful, be marvelous, be superb, be great, Syn. เด็ดดวง, Example: รสชาติน้ำพริกของแม่เด็ดสะระตี่อย่าบอกใครเชียว, Thai definition: ยอดเยี่ยมมากทีเดียว, มีคุณสมบัติเป็นเลิศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เด็ดก. ทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว เช่น เด็ดดอกไม้.
เด็ดว. ทีเดียว, เป็นอันขาด, เช่น ดีเด็ด ไม่เอาเด็ด.
เด็ดขาดว. เฉียบขาด, ไม่เปลี่ยนแปลง, ว่าอย่างใดทำอย่างนั้น, ถึงที่สุด.
เด็ดดวงว. ดีเด่นทีเดียว เช่น สวยเด็ดดวง นิยายเรื่องนี้สำนวนเด็ดดวง.
เด็ดดอกไม้ร่วมต้นก. เคยทำบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติก่อน จึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้, เก็บดอกไม้ร่วมต้น ก็ว่า.
เด็ดดอกไม่ไว้ขั้วก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดบัวไม่ไว้ใย ว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย.
เด็ดบัวไม่ไว้ใยก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, มักใช้เข้าคู่กับ เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว ว่า เด็ดดอกไม่ไว้ขั้ว เด็ดบัวไม่ไว้ใย.
เด็ดปลีไม่มีใยก. ตัดขาด, ตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาด, เด็ดบัวไม่ไว้ใย ก็ว่า.
เด็ดสะระตี่ว. เยี่ยมยอด เช่น นักมวยคู่นี้ต่อยกันได้เด็ดสะระตี่.
เด็ดหัวก. ตัดหัว, โดยปริยายหมายถึงทำให้ตาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But they're the best money can buy.แต่ต้องขอบอกพวกหล่อนเนี่ยชั้นดี ทีเด็ดว่ะ New Haven Can Wait (2008)
Will never say those words to you.จะไม่มีวันพูดคำเหล่านั้นกับคุณเด็ดขาด Chuck in Real Life (2008)
It's pointless. I'm not gonna say it.มันไม่มีความหมายหรอก เพราะฉันจะไม่พูดมันเด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Sure. it's of no use to me anyway. here.แน่นอน ฉันไม่มีทางใช้มันที่นี่เด็ดขาด Pret-a-Poor-J (2008)
Good thing you like 'em, 'cause soon it'll be shotsดีทุกอย่างเลย เหมือน ทำให้มันเกิดเร็วๆนี้ มันกำลังจะเป็นชอตเด็ด Pret-a-Poor-J (2008)
Denied. No one is allowed on or off the colony.ขอปฏิเสธห้ามใครเข้า หรือ ออกจากนิคมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
I will not allow it!ผมไม่มีทางยอมเด็ดขาด Dead Space: Downfall (2008)
There is no room for failure.อย่าให้มีข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด Destroy Malevolence (2008)
- Time for some clever tricks, Anakin.-ได้เวลาสำหรับแผนเด็ดของเจ้าแล้ว อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
Remember, all it takes to kill a man is one well-aimed blow.จำไว้ การจะฆ่าใครสักคน เจ้าต้องพิฆาตด้วยหมัดเด็ดเพียงหมัดเดียว Excalibur (2008)
I forbid you to fight.ข้าไม่ยอมให้เจ้าเข้าประลองเด็ดขาด Excalibur (2008)
And the clincher-และ ท่าทีเด็ด... Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ด[v.] (det) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off   FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine   
เด็ด[adv.] (det-det) EN: for certain   
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adj.] (detkhāt) EN: absolute ; perfect ; categorical   FR: crucial ; décisif ; absolu ; sans partage
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
เด็ดชีวิต[v. exp.] (det chīwit) EN: carry away ; kill ; take s.o.'s life   FR: ôter la vie ; emporter
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great   
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deflower[VT] เด็ดดอกไม้, Syn. ruin
determined[ADJ] เด็ดเดี่ยว, See also: ตั้งใจจริง, ซึ่งมุ่งมั่น, แน่วแน่, ซึ่งตัดสินใจแล้ว, Syn. ambitious, eager, zealous, decided, Ant. apathetic, unambitious
doughty[ADJ] กล้าหาญ, See also: เด็ดเดี่ยว
firm[ADJ] เด็ดขาด, See also: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง, Syn. adamant, inflexible, definite, Ant. irresolute
forceful[ADJ] หนักแน่น, See also: เด็ดเดี่ยว, แข็งขัน, Syn. assertive, Ant. submissive
gutsy[ADJ] กล้าหาญ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. tough, spirited, courageous, Ant. cautious
hardy[ADJ] ใจกล้า, See also: เด็ดเดี่ยว
ironhanded[ADJ] เคร่งครัด, See also: เด็ดขาด, เข้มงวด
pick[VT] เด็ด (ผลไม้, ดอกไม้), See also: เก็บ (ผลไม้, ดอกไม้), Syn. collect, harvest
pinch[VT] หยิก, See also: เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ, Syn. nip, squeeze

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
always(ออล' เวย์ซ) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจำ, โดยไม่มีการยกเว้น, โดยไม่มีเงื่อนไข, ตายตัว, เด็ดขาด, Syn. eternally, perpetually)
apodeictic(แอพพะดิค'ทิค) adj. ไม่เป็นที่สงสัย, ยืนยันอย่างเด็ดขาด, ไม่สามารถโต้แย้งได้ (incontestable)
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.
autocrat(ออ'โทแครท) ผู้ปกครองด้วยอำนาจเด็ดขาด, เผด็จการ (tyrant, authoritarian)
bourbonism(บัวมะนิส'ซึม) n. ระบบศักดินาอย่างเด็ดขาด,ระบบอนุรักษ์นิยมอย่างมาก, See also: bourbonist n.
categorial(แคททิกอ'เรียล) adj. สมบูรณ์,ไม่มีเงื่อนไข,เด็ดขาด,แน่ชัด, Syn. categoric
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
crop(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,การเพาะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical

English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
categorical(adj) ไม่มีเงื่อนไข,แน่ชัด,เด็ดขาด
crop(vt) เก็บเกี่ยว,เด็ด,ตัด,เกี่ยว,เพาะปลูก
cull(vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ
decided(adj) เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,เด็ดขาด,แน่นอน,ไม่มีปัญหา,ไม่เป็นอื่น
decidedly(adv) อย่างเด็ดเดี่ยว,อย่างแน่วแน่,อย่างแน่นอน,อย่างไม่มีปัญหา
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
摘む[つむ, tsumu] เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
もぐ[もぐ, mogu] Thai: เด็ด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top