Search result for

เดือดร้อน

(26 entries)
(0.3229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดือดร้อน-, *เดือดร้อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือดร้อน[V] be in trouble, See also: be distressed, be vexed, be worried, be tormented, Syn. กระวนกระวาย, ไม่เป็นสุข, เป็นทุกข์, กังวล, กลุ้มใจ, หนักใจ, ร้อนใจ, กลัดกลุ้ม, Ant. สบาย, Example: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดือดร้อนก. เป็นทุกข์กังวลไม่เป็นสุข เช่น พอพ่อป่วยครอบครัวก็เลยเดือดร้อน, เป็นภาระ เช่น งานนี้ฉันเลยเดือดร้อนต้องทำแทนเขา.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Away with trouble!จงไปพร้อมกับความเดือดร้อนSuspiria (1977)
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We could be in real trouble. You'd better watch yourself... I mean, physically watch yourself.เราเดือดร้อนแน่ๆ คุณต้องระวังตัว ขอย้ำว่าต้องระวังมากๆ Day of the Dead (1985)
I knew you were gonna get into trouble as soon as I met you... so I've come to give you a hand.ผมก็รู้ว่าเธอจะเดือดร้อน ตั้งแต่แรกรู้จักกันเลย... ก็เลยมาช่วยเธอ Labyrinth (1986)
We don't want any trouble, Carlos.- เราไม่อยากเดือดร้อน คาร์ลอส *batteries not included (1987)
Whoever's in there, you got big trouble, man.ใครอยู่ในนั้นต้องเดือดร้อนหนักแน่ *batteries not included (1987)
I see someone in front of me who got his partner in trouble... and sent her off to some butcher... while he moved on to an innocent, young girl like my daughter.ที่ฉันเห็นตรงหน้าฉัน ก็คือใครคนนึง ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องเดือดร้อน... แล้วก็ส่งเธอไปเข้าโรงฆ่าสัตว์... ระหว่างที่ตัวเองละมือ เปลี่ยนเป้าหมายมายัง สาวซื่อบริสุทธิ อย่างลูกสาวฉัน Dirty Dancing (1987)
I know you weren't the one who got Penny in trouble.ฉันรู้แล้ว ว่าเธอไม่ใช่คนที่ทำให้ เพนนี เดือดร้อน Dirty Dancing (1987)
Did I get you in trouble when I called the house? No.ผมโทรไปทำให้ เดือดร้อนหรือเปล่า Punchline (1988)
My amazing new friends have suffered their first real defeat.เพื่อนใหม่ของฉันที่น่าตื่นตาตื่นใจได้รับความเดือดร้อนความพ่ายแพ้ครั้งแรกของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- You're in big trouble, pal.- แกเดือดร้อนแน่ เพื่อนยาก Mannequin: On the Move (1991)
Crazy son of a bitch, you keep me in hot water all the time.ไอ้บ้าเอ๊ย ทำให้ฉันเดือดร้อนตลอดเวลา Of Mice and Men (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented   FR: avoir des ennuis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
stricken(สทริค'เคิน) adj. กริยาช่อง 2 ของ strike,ได้รับความเดือดร้อน,เป็นโรค,เสียใจ,ถูกตี,ถูกต่อย,ได้รับผลกระทบ,บาดเจ็บ, Syn. hurt,crippled,impaired

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
trouble(n) ความเดือดร้อน,การรบกวน,ความยุ่งยาก
trouble(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้เป็นทุกข์,รบกวน
vexation(n) การรบกวน,ความรำคาญ,ความเดือดร้อน
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
困る[こまる, komaru] Thai: เดือดร้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Elend(n) |das, nur Sg.| ความเดือดร้อน, ความลำบาก, ความเสียใจ, ความทุกข์ เช่น das Elend der Kinder in der dritten Welt = ความยากจน, ความลำบากของเด็กๆในประเทศโลกที่สาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top