Search result for

เดินผ่าน

(25 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินผ่าน-, *เดินผ่าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินผ่าน[V] pass, Example: เด็กควรก้มตัวเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then wearing a yukata.แล้ว เธอก็เดินผ่านมา ใส่ชุดยูกะตะด้วย Akai ito (2008)
Just fly there, land, hope they don't spot us, and walk in the door?เริ่มแรกก็บิน , จากนั้นก็ลงจอด ภาวนาไม่ให้พวกมันเห็นเรา แล้วเดินผ่านประตูเข้าไปอย่างนั้นหรือ? Destroy Malevolence (2008)
Because he can fly, walk through walls,เพราะเขาสามารถบินได้ เดินผ่านกำแพงได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Don't just pass by us next time, all right?ครับ คราวหน้าอย่าเดินผ่านกันไปเฉยๆ ล่ะ My Sassy Girl (2008)
It's Hellen. I'm on may way to the airport.และตอนที่ฉันเดินในเมืองตรงมุมถนน และมีผู้หญิงเดินผ่านฉัน The Eye (2008)
You're welcome. I was just walking by this-Thinking of you-ไม่เป็นไร ผมก็แค่เดินผ่านไอ้ "คิดถึงคุณจัง"นี่ แค่นั้นเอง Marley & Me (2008)
When waiter was here, I used to walk by his room when he was sleeping;ตอนวอลเตอร์ยังอยู่ที่นี่ ฉันเคยเดินผ่านห้อง ตอนที่เขากำลังหลับ Changeling (2008)
The agent guarding the door in the garage was dead before you passed him on the stairs.ใช่ เจ้าหน้าที่เฝ้าประตูโรงรถ ตายก่อนที่คุณจะเดินผ่านเค้าตรงบันได Quantum of Solace (2008)
I passed him on the stairs? Christ!ฉันเดินผ่านเค้าด้วยหรอ ? Quantum of Solace (2008)
We're not getting any younger and we don't want life to just pass us by.เราไม่ได้รับการใด ๆ ที่อายุน้อยกว่าและเราไม่ได้ต้องการชีวิตที่จะเพียงแค่เดินผ่านเราไปโดย Revolutionary Road (2008)
Kids that I used to just pass in the hallway... we're friends now.พวกที่ฉันเคยเดินผ่าน ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้ว High School Musical 3: Senior Year (2008)
We could be walking through an ancient graveyard right now.เรากำลังเดินผ่านป่าเพื่อไปสู่สุสานโบราณ The Ruins (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินผ่าน[v.] (doēn phān) EN: pass ; walk past   FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leave on[PHRV] เดินผ่านไปยัง, See also: เดินทางผ่านไปยัง
perambulate[VI] เดินผ่าน, See also: เดินเล่น, Syn. go for a walk, ambulate, Ant. run, rush, race
perambulate[VT] เดินผ่าน, See also: เดินเล่น, Syn. go for a walk, ambulate, Ant. run, rush, race
pass by[PHRV] เดินผ่าน, See also: เคลื่อนผ่าน
walk through[PHRV] เดินผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethernet(อีเทอร์เนท) เครือข่ายการสื่อสารที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการใช้โคแอคเซียลเคเบิลสายเดียวเดินผ่านไปตามเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือข่าย ซึ่งใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสายเคเบิล บริษัทซีร็อกซ์ (Xerox) เป็นผู้เริ่มพัฒนานำมาใช้ก่อน
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้
passer-by(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
passerby(พาส'เซอะไบ) n. คนเดินผ่าน,ผู้สัญจรไปมา
traverse(แทรฟ'เวิร์ส) vt. เดินข้าม,ขวาง,ขัดขวาง,ตัดผ่าน,ตัดทะลุ,กระโดดเชือก,เดินขึ้นลงข้ามเขา,ทำให้เดินขวาง,สำรวจ,พิจารณาอย่างละเอียด,ตรวจตรา,ต้าน,ปฎิเสธ,หันและเล็งปืนไปยัง. vi. เดินข้าม,ผ่าน,หันกระบอกปลายปืนไปยัง,ปืนเขาในรูปตัวZ,การเดินข้าม,การเดินผ่าน,การขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
walk(vt) เดินข้ามไป,พาเดิน,เดินผ่าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top