Search result for

เดินตาม

(20 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินตาม-, *เดินตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินตาม[V] walk behind, See also: follow, Ant. เดินนำ, Example: แมวที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะซ่อนตัว เดินตาม และตะครุบเจ้าของเหมือนกับที่มันตะปบเหยื่อ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดก. ประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I don't want my children repeating my mistake.พ่อไม่อยากให้ลูกเดินตามสิ่งที่พ่อเคยทำพลาด The Serena Also Rises (2008)
How you guys getting along?คุณเดินตามมาทำไม Emancipation (2008)
I just want to make sure he's following in the right father's footsteps.ฉันแค่อยากจะมั่นใจว่าเขา เดินตามรอยพ่อของเขาอย่างถูกต้อง Pilot (2008)
Come on, take your walk.ลุกขึ้น เดินตามมา The Lazarus Project (2008)
This is not me following in my father's footsteps.นี่ไม่ใช่ผม เดินตามรอยเท้าพ่อ Wanted (2008)
You follow the riverbed. That will take you to the border, all right?เดินตามทางแม่น้ำไป มันจะพาไปสู่สุดชายแดน 24: Redemption (2008)
Well, Natalie, Colby was following you around like a puppy dog.จริงสิ นาตาลี, โคลบี้เดินตามเธอต้อยๆเหมือนลูกหมาเลยนะ The House Bunny (2008)
While the traveller return to his world, to walk the path of the warrior and find his own truth.ขณะที่นักเดินทาง ได้กลับสู่โลกของเขา เพื่อจะเดินตามวิถีทางแห่งนักรบ แล้วค้นหาตัวตนที่แท้จริง The Forbidden Kingdom (2008)
Imagine being followed undercover by an elephant!ลองนึกภาพนักสืบเดินตามหลัง โดยช้าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If you leave me, I shall walk straight out behind you, and, if you won't take me with you wherever you go,ถ้าคุณทิ้งผม ผมจะเดินตามหลังคุณไป และถ้าคุณไม่ให้ผมไปกับคุณ ไม่ว่าที่ไหนที่คุณไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Many brave warrior walk trail of moon bear...เหล่านักรบผู้กล้า เดินตามรอยหมีแสงจันทร์ Bedtime Stories (2008)
Let's keep it steady, folks. Let's keep going forward.เดินตามกันไปเรื่อย ๆ เลย The Day the Earth Stood Still (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drag behind[PHRV] เดินตามหลัง (ชักช้า), Syn. lag behind
follow[VT] ตาม, See also: เดินตาม, ติดตาม, เจริญรอยตาม, ตามอย่าง, Syn. come after, supersede, Ant. percede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)

English-Thai: Nontri Dictionary
pedestrian(adj) เดินเท้า,เดินตามถนน,เกี่ยวกับการเดิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top