Search result for

เดช

(32 entries)
(0.2184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดช-, *เดช*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดช[N] power, See also: might, influence, Syn. เดชะ, อำนาจ, บารมี, อิทธิพล, อำนาจวาสนา, เดโช, Example: ใครๆ ก็กลัวเดชกำนันคนดังทั้งนั้น
เดชะบุญ[ADV] fortunately, See also: luckily, Syn. โชคดี, Example: มีการขว้างก้อนอิฐเข้าใส่ขบวนรถเดชะบุญที่มันเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งซึ่งมิใช่ลูกระเบิด
เดชานุภาพ[N] king's power, See also: king's influence, king's might, Example: เดชานุภาพของพระองค์แผ่ไปทั่วทวีป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดช, เดช(เดด) น. อำนาจ
เดช, เดชความร้อน, ไฟ.
เดชน์, เดชนะ(เดด, เดชะนะ) น. ลูกศร เช่น ประชาธิปกศักดิเดชน์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brody to Daisy, do you read me?โบรดี้ถึงเดชี่ได้ยินมั้ย Jaws (1975)
Daisy, this is Hendricks. Anything? Thought I saw a shadow.เดชี่ นี่เฮนดริกส์ มีอะไรมั้ย นึกว่าเห็นเงาซะอีก เปลี่ยน Jaws (1975)
Dr. Detchum, Dr. Detchum, 35.ดร. เดชัม ดร เดชัม, 3-5 2010: The Year We Make Contact (1984)
This must be Carlos.- ต้องเป็นคาร์ลอสแน่ - อย่าพูดส่งเดชสิ *batteries not included (1987)
Because I'm the meanest motherfucker in the valley.เพราะข้าได้สะเด่าสุดเดช Casualties of War (1989)
But, alas, a thousand years have passed since that spell from hell had been castจากนั้น 1000 ปี ได้ผ่านพ้น ตั้งแต่คำสาปนั่น สำแดงฤทธิ์เดช Mannequin: On the Move (1991)
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ The Bodyguard (1992)
Drinkable Water by two lengths over Vegetable Soup and five over Blue Foudationดริ๊งเคเบิ้ล วอเตอร์ ทิ้งห่าง เวจเจ๊ท เทเบิ้ล ซุป 2 ช่วงตัว ห่างบูลฟาวเดชั่น 5 ช่วงตัว The Legend of 1900 (1998)
-Your Majesty--The yellow sash.- ขอเดชะฯ - ขอถุงเหลือง The Man in the Iron Mask (1998)
Majesty.ขอเดชะฯ The Man in the Iron Mask (1998)
Your Majesty... every day of your life...ขอเดชะฯ ทุกวันในชีวิตของพระองค์ The Man in the Iron Mask (1998)
- You have to earn the food.- เธอต้องหาอาหารเอง ไปหยิบส่งเดชไม่ได้นะ Brokedown Palace (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดช[n.] (dēt) EN: power; might; influence   FR: force [f] ; pouvoir [m] ; autorité [f] ; influence [f]
เดชานุภาพ[n.] (dēchānuphāp) EN: king's power   

English-Thai: Longdo Dictionary
oxidizing agent(n) ตัวเติมออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ได้รับอิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันลดลง, A. reducing agent,
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bangla desh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
bangladesh(แบงละเดช') n. ประเทศบังคลาเทศ
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
lese majesty(ลิซ แมจ'เจสทิ) n. ความผิดอาญาฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ,ความผิดฐานหมิ่นประมุขของรัฐ,การหักหาญจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติ., Syn. lesemajeste
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance

English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
royalty(n) เจ้านาย,ราชย์,พระบรมเดชานุภาพ,ความสูงส่ง,เงินส่วนแบ่ง,ค่าภาคหลวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top